Jezus Do Ludzkości

Wasze życie na ziemi jest sprawdzianem waszej miłości do Mnie

środa, 12 listopada 2014 roku, godz. 23.45

Moja szczerze umiłowana córko, to naturalne, że ludzie obawiają się nieznanego i dlatego boją się śmierci. Śmierć jest jedną z najbardziej przerażających rzeczy w umysłach ludzi, bo wielu jest ślepych na Moją obietnicę Życia Wiecznego. Gdyby ujrzeli oni Moje chwalebne Królestwo, wówczas śmierć nie miałaby nad nimi władzy.

W Moim Królestwie serdecznie witam wszystkie dusze. Nie rezerwuję miejsca tylko dla świętych i wybranych, choć dla nich jest szczególne miejsce w Moim Królestwie. Witam wszystkich grzeszników, w tym tych, którzy popełnili straszliwe grzechy, ponieważ Ja Jestem przede wszystkim Bogiem wielkiej Miłości. Przyjmę z radością każdego, kto woła do Mnie ze skruchą dla pojednania. Kiedy tak się stanie, zanim nastąpi moment śmierci, każda taka dusza będzie powitana przeze Mnie i przygarnę ją.

Jedyną barierą między duszą człowieka a Moim Królestwem jest grzech pychy. Pyszny człowiek, nawet gdy wstydzi się swojego grzechu, zawsze będzie dążył do usprawiedliwienia go w jakiś sposób. Mówię teraz do niego. Dwie niewłaściwe rzeczy nie sprawią, że zły czyn stanie się słuszny. Pyszny człowiek będzie tracił zbyt wiele czasu na zastanawianie się, czy potrzebuje on odkupienia przeze Mnie, czy nie. Ale śmierć może przyjść w jednej chwili i to wtedy, gdy się jej najmniej spodziewa. Człowiek, który jest wolny od pychy, padnie przede Mną i będzie Mnie błagał, abym Mu przebaczył, i on zostanie wywyższony.

Nie lękajcie się śmierci, bo jest ona bramą, która prowadzi do Mojego Królestwa. Proszę tylko, abyście przygotowali się na ten dzień, przeżywając życie tak, jak was nauczyłem. Nie proszę, abyście powstrzymali się od tego wszystkiego, za co jesteście odpowiedzialni w codzienności. Macie obowiązek wobec innych; nigdy nie możecie odczuwać, że musicie się odizolować od swoich bliskich, kiedy idziecie za Mną. Pragnę, abyście kochali swoje rodziny i przyjaciół i poświęcali im czas, którego potrzebują, aby było pewne, że miłość wzajemna między wami jest otwarcie wyrażana. Kochajcie wszystkich tak, jak Ja was kocham. Czynicie to poprzez sposób, w jaki traktujecie ludzi, poprzez czas spędzany w harmonii z innymi, poprzez to, co mówicie o nich innym i jak pomagacie tym, którzy nie mogą sami sobie pomóc. Wasze życie na ziemi jest sprawdzianem waszej miłości do Mnie. Okazujecie swoją miłość do Mnie przez miłość, jaką okazujecie innym, także tym, którzy was przeklinają.

Zawsze jest ważne, aby codziennie ze Mną rozmawiać, choćby miało to miejsce jedynie przez kilka minut. W tym właśnie czasie Ja was błogosławię. Proszę, nigdy nie pozwólcie, aby lęk przed Nowym Światem, który nadchodzi, skłaniał was do porzucenia tych, którzy są blisko was. Musicie się skupić na Mnie, a kiedy to zrobicie, odnajdziecie pokój. Wtedy musicie zanieść ten Dar pokoju do waszych bliskich. Wiedzcie jednak, że będziecie cierpieli z powodu waszej miłości do Mnie i doświadczycie nienawiści od innych. Aby wznieść się ponad tę nienawiść, musicie odpowiadać na nią jedynie miłością. Zawsze.

Przynoszę wam wolność od więzów śmierci i nie będzie ona miała nad wami władzy. Przez Moje Zmartwychwstanie znów staniecie się zdrowi w doskonałym ciele i duszy w Moim Nowym Królestwie. Czego się bać, gdy przynoszę wam ten Dar Życia Wiecznego?

Wasz umiłowany Jezus

Your life on earth is a test of your love for Me

Wednesday, November 12th, 2014 @ 23:45

My dearly beloved daughter, it is only natural for people to fear the unknown and this is why they fear death. Death is one of the most frightening things in the minds of man for many are blind to My Promise of Eternal Life. Were they to witness My Glorious Kingdom then death would have no power over them.

I welcome all souls into My Kingdom. I do not reserve a place only for the holy and the elect, although there is a special place in My Kingdom for them. I welcome all sinners, including those who have committed terrible sins, for I Am first most a God of Great Love. I will welcome anyone who calls out to Me in reconciliation and remorse. Once this happens, before the point of death, every soul will be greeted by Me and I will embrace them.

The only barrier between a man’s soul and My Kingdom is the sin of pride. The proud man, while he may be ashamed of his sin, will always strive to justify it in some way. I say to him now. Two wrongs do not make an evil act right. The proud man will waste too much time pondering on whether or not he needs to be redeemed by Me. But death can come in but just an instant and when it is least expected. The man who is free from pride will fall down before Me and beg Me to forgive him and he will be exalted.

Do not fear death, for it is a door which leads to My Kingdom. All I ask is that you prepare for that day by living life as I have taught you. I do not ask you to stop every daily responsibility. You have a duty to others; you must never feel that you must isolate yourselves from your loved ones when you follow Me. I desire that you love your families and your friends and give them the time they need to ensure that love is expressed openly to one another. Love everyone as I love you. You do this in the way you treat people; the time you spend living in harmony with others; what you say about them to others and how you help those who cannot help themselves. Your life on earth is a test of your love for Me. You show your love for Me by the love you show for others, including those who curse you.

It is important, always, to speak with Me daily, even if it is just for a few minutes. It is during this time that I Bless you. Please, never allow fear of the new world to come to encourage you to desert those who are close to you. You must focus on Me, and when you do this you will find peace. You must then take this Gift of peace to your loved ones. Know, though, that you will suffer because of your love for Me and you will experience hatred from others. To rise above this hatred you must respond only with love. Always.

I bring you freedom from the bonds of death and it will have no hold over you. Because of My Resurrection you will become whole again, in perfect body and soul, in My New Kingdom. What is there to fear if I bring you this Gift of Eternal Life?

Your beloved Jesus