Jezus Do Ludzkości

Dzięki tej Misji uratuję pięć miliardów dusz

niedziela, 9 listopada 2014 roku, godz. 15.20

Moja szczerze umiłowana córko, wszystko, co zawsze chciałem zrobić, to uratować dusze dzieci Bożych. Wszystko, czego Mój Ojciec Przedwieczny pragnął dla Swoich dzieci, to by Go kochały tak, jak On je kocha.

Nawet wtedy, gdy Jego pierworodny odrzucił Jego Miłość, Mój ukochany Ojciec ustanowił Swoich dziesięć przykazań, aby umożliwić człowiekowi życie według Jego zasad. Pragnieniem człowieka zawsze musi być służenie swojemu Panu i aby to czynić, musi okazywać miłość swoim braciom i siostrom. Przestrzegając Praw Boga, pozostanie Mu wierny i będzie coraz bliżej Niego. Ale odrzucając dziesięć przykazań, człowiek tworzy wielki dystans między sobą a Bogiem.

Moja ostatnia Misja, by przynieść człowiekowi owoce jego zbawienia, udzieliła już wielu Darów. Pragnę teraz, aby każdy z was od tego dnia i przez wszystkie następne dni odmawiał Modlitwę Krucjaty o numerze 33 i byście trzymali przy sobie kopię Pieczęci Boga Żywego. Wielu ludzi, którzy mogą nie być świadomi tej Misji, może również otrzymać Ochronę Pieczęci, gdy będziecie się za nich modlili, odmawiając tę Modlitwę. Wszystkie dzieci Boże, które mają Pieczęć Boga Żywego, będą odporne na udręki, które nastąpią, gdy nasili się Wielki Ucisk.

Proszę, abyście uczynili to już dziś, bo obiecuję wam potężną ochronę przed prześladowcami wiary chrześcijańskiej i wstrząsami, które wystąpią na czterech krańcach ziemi. Proszę, abyście nie pozwolili, by jakikolwiek lęk niepokoił wasze serca. A choć przez Moje Miłosierdzie pragnę ocalić cały świat, oświadczam teraz, że dzięki tej Misji uratuję pięć miliardów dusz. Oświadczam, że jest to jeden z największych aktów Miłosierdzia spośród tych, jakich udzielałem dzieciom Bożym w jakimś momencie dziejów świata.

Wiedzcie także, że skrócę cierpienia, które zostaną zadane ludzkości przez bestię – takie jest Moje Miłosierdzie. Ale najpierw zostanie okazana kara Boża, bo została ona przepowiedziana i jest niezbędnym elementem ostatecznego oczyszczenia człowieka.

Ufajcie Mi. Podnieście serca i nigdy nie bójcie się zła i niegodziwości, których wkrótce będziecie świadkami. Jeśli wierzycie we Mnie, pozwólcie, aby radość napełniła wasze dusze. Uratuję tych wszystkich, dla których błagacie o Moje Miłosierdzie przez odmawianie Moich Modlitw Krucjaty. Jedynym grzechem, który nie może być wybaczony, jest wieczny grzech bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu.

Dziś jest dzień, w którym uroczyście obiecuję przynieść ludzkości miłość, pokój i radość w Moim Królestwie poprzez zbawienie pięciu miliardów dusz.

Kocham was wszystkich i miłuję. Nie ma takiej rzeczy, której bym dla was nie uczynił, jeśli jest to Wolą Boga. Jedyne, co wy musicie uczynić, to prosić.

Wasz Jezus

I will salvage 5 billion souls because of this Mission

Sunday, November 9th, 2014 @ 15:20

My dearly beloved daughter, all I ever wanted to do was to save the souls of God’s children. All that My Eternal Father desired was for His children to love Him as He loves them.

Even when His first-born rejected His Love, My beloved Father drew up His Ten Commandments, to enable man to live by His Rules. Man’s desire must always be to serve His Master and to do this he must show love to his brothers and sisters. By observing the Laws of God, he will remain true to Him and become closer to Him. But, by rejecting the Ten Commandments, man puts a great distance between himself and God.

My Final Mission, to bring man the fruits of his salvation, has yielded many Gifts. I desire now that each of you recites from this day, and every day from now on, Crusade Prayer number (33) and that you keep a copy of the Seal of the Living God close to you. Many people who may not be aware of this Mission may also receive the Protection of the Seal when you pray for them, as you recite this prayer.

All of God’s children who have the Seal of the Living God will be immune to the troubles, which will come as the Great Tribulation unfolds. I ask that you do this today for I promise you great protection against the persecutors of the Christian Faith and the upheavals, which will be witnessed across the four corners of the earth. I ask that you do not allow fear of any kind to trouble your hearts. While I desire to save the whole world, out of My Mercy, I now declare that I will salvage five billion souls because of this Mission. I declare this to be one of the greatest Mercies that I have bequeathed to God’s children at any one time in the history of the world.

Know also, that I will curtail the suffering, which will be inflicted upon humanity by the beast, such is My Mercy. But first, God’s Punishment will be witnessed for this has been foretold, and it is a necessary part of the final purification of man.

Trust in Me. Lift your hearts and never fear the evil and wickedness you will witness shortly. Allow joy to fill your souls if you believe in Me. I will save all those for whom you beg My Mercy, through the recital of My Crusade Prayers. The only sin, which cannot be forgiven, is the eternal sin of blasphemy against the Holy Spirit.

Today is the day that I solemnly promise to bring humanity the love, peace and joy of My Kingdom through the salvation of five billion souls.

I love and cherish you all. There is nothing that I will not do for you, if it is the Will of God. All you must do is ask.

Your Jesus