Jezus Do Ludzkości

Zostałem uznany za człowieka nikczemnego i fałszywego proroka, a potem Mnie ubiczowali

czwartek, 13 listopada 2014 roku, godz. 11.10

Moja szczerze umiłowana córko, odkrywam wam dziś jedną z największych tajemnic końca czasów. Ciąg wydarzeń prowadzących do Dnia Ostatecznego jest podobny do Mojego Ukrzyżowania, które ponownie się dokona na każdym etapie, aż do tego Dnia, kiedy przyjdę znowu, by ocalić świat.

Kiedy byłem w ogrodzie Getsemani, byłem odosobniony, samotny i pogrążony w smutku, ponieważ bardzo niewielu uwierzyło, że mówiłem prawdę. Moja Miłość do Mojego Ojca podtrzymywała Mnie, ale Moja Miłość do ludzkości sprawiła, że przyjąłem, choć z ogromnym wysiłkiem, męki, które znosiłem, łącznie z duchowymi i fizycznymi torturami z rąk szatana.

Jak bardzo cierpiałem w Ogrójcu. Jak bardzo błagałem Mojego Ojca o ulgę. Jak bardzo rozrywało Mi to Serce, kiedy zły duch pokazał Mi, jak świat skończy. On drwił ze Mnie, śmiał się ze Mnie, pluł na Mnie i Mnie wyśmiewał, gdy pokazywał Mi dusze Moich wrogów, którzy pewnego dnia powiedzą światu, że oni służą Mojemu Kościołowi. To było tak, jakby Mi pokazano Moich umiłowanych apostołów odrzucających Mnie, a następnie przyrzekających wierność szatanowi. Pokazał Mi dusze wiernych, których głosy zostaną uznane za głosy radykalnych fanatyków i którzy zostaną oskarżeni o straszne przestępstwa. Widziałem tych, którzy twierdzili, że Mnie reprezentują, a prześladowali proroków i wizjonerów, jak również tych, którzy dążyli do ich unicestwienia. Musiałem znieść wielkie ciemności, kiedy zobaczyłem, że ten świat, który kiedyś zamieszkiwałem, stał się nie tylko ślepym na to, Kim Ja Jestem, ale któremu już nigdy nie będzie się o Mnie mówiło.

Szatan rzucił Mnie na ziemię, Moją Twarz wcisnął w ziemię, kopał Mnie, chłostał i zdarł ze Mnie ubranie. Dręczył Mnie do granic Moich ludzkich możliwości zniesienia tego i do krańca fizycznej wytrzymałości ciała. Jednak otrzymałem siły, by dalej stawiać czoła Mojemu nieuchronnemu Ukrzyżowaniu, które Mnie przerażało. Ale Moja Miłość do człowieka wyparła Mój ludzki strach.

Moi wyświęceni słudzy, którzy odmówią potępienia Mnie, również będą cierpieli podobne odizolowanie. Zostaną zhańbieni i odrzuceni. Mój Kościół nie potępi ich izolacji z powodu lęku, który będzie w nim panował.

Kiedy byłem biczowany, ci, którzy dokonywali najbardziej okrutnych i podłych czynów na Moim Ciele, cieszyli się. Zostałem uznany za człowieka nikczemnego i fałszywego proroka, a potem Mnie ubiczowali. Chełpili się swoją świętością, prawością i znajomością Pisma Świętego, podczas gdy poniżali Moje Ciało. Nie przyjęli proroctwa, że ich Mesjasz przyjdzie, aby ich uratować. Ci, którzy będą głosili Moje Powtórne Przyjście, będą traktowani tak samo.

Gdy rozebrali Mnie do naga, chcieli Mnie jeszcze bardziej upokorzyć i ubrali Mnie w czerwony łachman, który ledwo Mnie okrywał, aby bardziej zbezcześcić Moje Ciało. Ale gdy wbili Mi w Głowę ciernie jak igły, ogłosili, że Syn Człowieczy jest oszustem, a więc niewart jest uznania. Wyrwali Mi Oko z oczodołu, ale ten ból był nieistotny w porównaniu z ich oświadczeniem, że nie zostałem przyjęty jako Zbawiciel dzieci Bożych.

Wszystkie te rzeczy wkrótce będą dziać się na nowo, kiedy Ja, Jezus Chrystus, zostanę odrzucony jako Głowa Mojego Kościoła, a Moja Korona zostanie Mi zabrana. Fałszywy przywódca, antychryst, zastąpi Moją Głowę i w przeciwieństwie do Baranka Ofiarnego będzie nosił błyszczącą koronę ze złota. Pod tą fasadą będzie się kryło jądro zgnilizny wraz z kłamstwami, fałszem, bluźnierstwami i herezjami, które we wszystkim, co będzie głosił, wyleją się z jego ust tak, jakby to był miód, który wylewa się z ula pszczelego. Nie dajcie się omamić, bestia będzie miał piękny wygląd, kojący głos i imponującą postawę. Będzie przystojny i atrakcyjny, ale z jego ust wyleje się jad, który będzie zatruwał wasze dusze.

Gdy niosłem Mój Krzyż, nie mogłem tego robić sam. Był on tak ciężki, że mogłem stawiać tylko jeden krok na raz i iść bardzo powoli. Moje Ciało zostało rozdarte w wielu miejscach i z powodu utraty Krwi mdlałem wielekroć, tak byłem słaby. Zostałem oślepiony na jedno oko, a ciernie na Mojej Głowie sprawiały, że Krew, która płynęła z Moich Ran, stale musiała być wycierana przez tych, którzy szli obok Mnie. W przeciwnym razie nigdy nie byłbym w stanie zrobić kolejnego kroku naprzód.

To samo będzie dotyczyć Mojej Reszty Kościoła, tej ostatniej części Mojego Ciała, która nie poddaje się zmianom. Będą tak jak Ja maszerowali z ciężkim krzyżem, ale mimo bólu, zniewag, cierpienia i rozlewu krwi, wytrwają do końca. Bo Moja Najdroższa Krew popłynie na ich dusze razem z Moim własnym smutkiem – Moim własnym Ukrzyżowaniem. A w dniu, kiedy nie będą już odprawiać codziennej Ofiary Mszy, Moja Obecność zaniknie. Gdy nadejdzie ten dzień dla Mojego Ciała – Mojego Kościoła na ziemi – kiedy ma on zostać ostatecznie splądrowany, ukrzyżowany i zbezczeszczony, wszystko zmieni się na zawsze.

To Moje Ciało, Mój Kościół, kiedy nadal jeszcze żyje na ziemi, podtrzymuje życie. Ale gdy zostanie on zniszczony, życie – takie, jakie znacie, skończy się. Kiedy Mój Kościół zostanie zdradzony, złożony w ofierze i odrzucony, tak jak było przy Moim Ukrzyżowaniu, będzie to oznaczało koniec czasu.

Wasz Jezus

I was deemed to be a wicked man and a false prophet and so they scourged Me

Thursday, November 13th, 2014 @ 11:10

My dearly beloved daughter, I reveal to you today one of the greatest mysteries of the end times.

The sequence of events leading up to the last day is akin to My Crucifixion, which will be re-enacted in every stage, right up to the day when I will come again to salvage the world.

When I was in the Garden of Gethsemane, I was isolated, alone and grief-stricken, because very few believed that I spoke the Truth. My Love for My Father sustained Me, but My Love for humanity meant that the torment which I endured, including mental and physical torture at the hands of Satan, was accepted by Me, albeit with tremendous effort.

How I suffered in that Garden. How I begged My Father for relief. How heartbroken I was when the evil one showed Me how the world would end. He taunted Me, laughed at Me, spat at Me and scoffed, when he showed Me the souls of My enemies, who would, one day, tell the world that they served My Church. This was like being shown My beloved apostles, denounce Me and then pledge their allegiance to Satan. He showed Me the souls of the faithful, whose voices would be deemed to be that of radical bigots and who would be accused of terrible crimes. I saw those who said that they represented Me, persecute the prophets and the visionaries, as well as those who would seek their destruction. I had to endure great darkness when I saw the world, which I once inhabited, become not only blind as to Who I Am, but who would never have been told about Me.

I was thrown to the ground, My Face pressed into the soil, kicked, whipped and My clothes torn off by Satan. He tormented Me, beyond My human capacity and under extreme endurance of the physical body. Despite this, I was given the strength to continue to face My inevitable Crucifixion, which terrified Me. My Love for man, however, superseded My human fear.

My sacred servants, who will refuse to denounce Me, will also suffer a similar isolation. They will be disgraced and cast aside. Their isolation, will not be condemned by My Church, because of fear within it.

When I was scourged, those who carried out the most cruel and vile acts upon My Body rejoiced. I was deemed to be a wicked man and a false prophet and so they scourged Me. They boasted of their holiness, their righteousness and their knowledge of Holy Scriptures, while they vilified My Body. They failed to accept the prophecy that their Messiah would come to save them. Those who will proclaim My Second Coming will endure the same treatment.

When they stripped Me naked, they wanted to humiliate Me further and so they dressed Me in a red rag that barely covered Me, to further desecrate My Body. But, when they plunged thorns, like needles, into My Head, they declared that the Son of Man was an imposter and therefore not worthy of acceptance. They tore My Eye out of its socket, but the pain was inconsequential, compared with their declaration, that I was not accepted as the Saviour of God’s children.

All of these things are to be re-enacted soon, when I, Jesus Christ, as Head of My Church, will be discarded and My Crown taken away from Me. A false leader, the antichrist, will be substituted as My Head, and unlike the Sacrificial Lamb, he will wear a glittering crown of gold. Beneath this façade will lie a rotten core, and along with the lies, falsities, blasphemies and heresies that will pour from his mouth, he will deliver everything as if it were like the honey, which pours from the honeybee’s hive. Be under no illusion, the beast will have a beautiful appearance, his voice soothing, his demeanour grand. He will be handsome and appealing, but out of his mouth will pour venom that will poison your soul.

When I carried My Cross, I could not do this on My Own. It was so heavy that I could only take one step at a time and walk very slowly. My Body was torn in many places and because of the Blood loss I fainted many times, so weak was I. I was blinded in one eye and the thorns on My Head meant that the Blood, which poured from My Wounds, had to be continually wiped away by those who walked alongside Me. Otherwise, I would never have been able to take another step forward.

The same will be true of My Remnant Church, the last stable of My Body. They will march, just like I did, with a heavy cross, but despite the pain, the abuse, the suffering and the bloodshed, they will endure until the end. For My Precious Blood will flow over their souls in tandem with My Own Sorrow – My Own Crucifixion. And, on the day, when they will no longer hold the daily Sacrifices of the Mass, My Presence will become extinct. When the day arrives for My Body – My Church on earth – to be finally plundered, crucified and desecrated, all will change forever.

It is My Body, My Church, while still alive in the world, which sustains life. But when it is destroyed, life, as you know it, will be over. When My Church is betrayed, sacrificed and discarded, just like My Crucifixion, this will mark the end of time.

Your Jesus