Jezus Do Ludzkości

Koronka do Miłosierdzia Bożego

(1x)
Znak Krzyża

(1x)
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzi- siaj i odpuść nam nasze winy jako i my od- puszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

(1x)
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(1x)
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Je- zusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Du- cha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwych- wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

(1x - na dużych paciorkach)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grze- chy nasze i całego świata.

(10x - na małych paciorkach)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

(3x)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

(3x)
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufamy Tobie

(3x)
Jezu ufam Tobie

(1x)
Święta Faustyno – módl się za nami i za całym światem

(1x)
Napełnij mnie teraz, o Panie, darem Ducha Świętego, abym niósł Twoje Najświętsze Słowo grzesznikom, których muszę pomóc ratować w Twoje Imię. Pomóż mi przez moje modlitwy okryć ich Twoją drogocenną Krwią, aby mogli zostać przyciągnięci do Twojego Najświętszego Serca. Udziel mi daru Ducha Świętego, aby te biedne dusze mogły ucztować w Twoim Nowym Raju.

Koronka w formie wizytówki

dołączone tzw. spady do drukarni po 3mm