Jezus Do Ludzkości

Klucze do Mojego Królestwa, świata, który ma nadejść, zostały przygotowane

wtorek, 14 października 2014 roku, godz. 18.15

Moja szczerze umiłowana córko, wszystko, co objawiłem światu przez te Orędzia, wypełni się. Wielu z tych, którzy znają te Orędzia, będzie, niestety, w dalszym ciągu tłumić Moje Słowo. Inni, którzy nie są zaznajomieni z tymi Orędziami, będą się sprzeciwiali Mojemu Słowu danemu im w świętych Ewangeliach.

Wzywam tych wszystkich, którzy chodzą ze Mną po tej ziemi, i proszę ich, aby Mi ufali. Żyjcie Moim Słowem, a nie umrzecie. Przeżywajcie swoje życie zgodnie z Prawdą, a wyleję wielkie Łaski na was i na tych, których imiona składacie przede Mną. Gdy świat się pogrąża w ciemnościach, gdy wszędzie wybuchają wojny i gdy choroba i głód chwytają w swój uścisk ludzkość – będziecie świadkami Mojej Interwencji. Będę chronił wszystkich tych, którzy poświęcają się Mojemu Najświętszemu Sercu. Podniosę tych, których serca mogą być ociężałe, i przyniosę pokój i spokój duszy tym, którzy proszą Mnie o te Dary.

Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę unieść wasze brzemię. Tylko Ja mogę pokonać waszych wrogów i tych, którzy nadużywają władzy i wpływów, aby was niszczyć dla swoich własnych korzyści. Tylko wy, Moi umiłowani wyznawcy, możecie sprowadzić Mi dusze tych, którzy Mnie odrzucają, lekceważą Mnie i którzy się Mnie wypierają. Wielu z nich nigdy do Mnie nie przyjdzie, chociaż przyjmuję ich do Mojego Miłosierdzia.

Nadal musicie korzystać z przekazanych wam Modlitw. Trzymajcie się blisko Mnie, bo wtedy otrzymacie wszelką ochronę przed złem. Musicie być silni, odważni i zachować spokój, ponieważ Ja nigdy was nie opuszczę. Będę chodził z wami i będę was podtrzymywał. Będę was pocieszał. Otrę wszelką łzę i wkrótce obejmę Moimi kochającymi Ramionami was i waszych najbliższych.

Klucze do Mojego Królestwa, do świata, który ma nadejść, zostały przygotowane i odłożone dla tych wszystkich, których imiona są w Księdze Żyjących. Jednak Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że w Moim Nowym Raju powitam i tych, których imion w niej nie ma, jeśli sprowadzicie Mi te dusze poprzez wasze modlitwy.

Wasz umiłowany Jezus

The Keys of My Kingdom, of the world to come, have been prepared

Tuesday, October 14th, 2014 @ 18:15

My dearly beloved daughter, all that I revealed to the world, through these messages, will be fulfilled. Many of those who know these messages will, sadly, continue to suppress My Word. Others, who are not privy to these messages will oppose My Word, given to them in the Holy Gospels.

I call on all those who walk with Me on this earth, and I ask them to trust in Me. Live by My Word and you will not die. Live your lives, according to the Truth, and I will pour great Graces over you and those, whose names you place before Me. As the world plunges into darkness – as wars break out everywhere, and when disease and famine grip humanity – My Intervention will be witnessed. I protect all those who consecrate themselves to My Sacred Heart. I uplift those whose hearts may be heavy, and I will bring peace and a calmness of soul to those who ask Me for these Gifts.

Only I, Jesus Christ, can lift your burden. Only I can defeat your enemies and those, who abuse power and influence to destroy you for their own gain. Only you, My beloved followers, can bring Me the souls of those who reject Me, who dismiss Me and who deny Me. Many of them will never come to Me, although I welcome them into My Mercy.

You must continue to use the prayers you were given. Stay close to Me for when you do, you will be given every protection from evil. You must be strong, courageous and remain calm for I will never leave your side. I will walk with you and hold you. I will comfort you. I will wipe away every tear and, soon, I will envelop you and your loved ones into My Loving Arms.

The Keys of My Kingdom, of the world to come, have been prepared and singled out for all those whose names are in the Book of the Living. But, My Mercy is so great that I will welcome, into My New Paradise, those whose names are not included if you bring Me these souls, through your prayers.

Your beloved Jesus