Jezus Do Ludzkości

Przychodzę najpierw ze względu na tych, którzy najmniej zasługują na Moje Miłosierdzie

niedziela, 12 października 2014 roku, godz. 21.20

Moja szczerze umiłowana córko, Ja Jestem Obrońcą wszystkich dzieci Bożych – każdego z was, bez względu na płeć, wiek czy wyznanie. Ja Jestem Obrońcą Mojego Kościoła na ziemi i żaden człowiek go nie pokona. Pozostanie on nienaruszony, choć wielu Mnie opuści.

Ci, którzy Mnie opuszczą, którzy zmienią Słowo Boże, nie mogą mówić, że są z Mojego Kościoła, ponieważ nie mogę chronić kościoła, który nie głosi Prawdy. Prawdziwy sprawdzian waszej wiary już się zaczął i wkrótce będziecie zdezorientowani i nie będziecie wiedzieli, gdzie się zwrócić. Zapewniam was, że choć jestem miłosierny, to nigdy nie będę stał bezczynnie, pozwalając zdrajcom bezcześcić Moje Ciało. Zdołają posunąć się jedynie do pewnego stopnia, zanim rozlegnie się grzmienie siły Ręki Boga.

Musicie się skupić na Mnie i uznać, że ten ucisk się nasila i że wszystkie rzeczy przepowiedziane muszą się wydarzyć. Dopiero wtedy, gdy proroctwa przekazane światu na początku staną się oczywiste, człowiek w pełni zrozumie, że Mój Czas już prawie nastał. Nigdy nie wolno wam się Mnie obawiać, bo Moja Miłość i Miłosierdzie się rozlewają. Bójcie się tylko tych, którzy nie pochodzą ode Mnie, bo to zły duch nimi kieruje, by czynili straszne rzeczy. Już przez samą modlitwę możecie pomóc zadośćuczynić za ich grzechy i przez tak szczodry akt możecie rozwiewać dym szatana. Jego wyziewy ogarniają w tym czasie świat, ale rozpoznanie jego obecności jest trudniejsze, niż możecie sobie wyobrazić. Jego wpływ zawsze kryje się pod płaszczykiem troski, za dziełami humanitarnymi i jest przedstawiany w sposób najbardziej nieoczekiwany, lecz budzący szacunek. Człowiek, który jest pobłogosławiony Darem rozeznania, zrozumie, jak działa szatan. Rozpozna on jego dzieła bez względu na to, jak bardzo starannie zamaskowane są one przedstawiane światu, który jest ślepy na Prawdę.

Wkrótce Mój Głos obudzi w sercach ludzi ich duchowość, poczucie tego, kim są, zrozumienie, do kogo należą. I przyniosę im świadomość Życia Wiecznego. Wiedzcie, że gdy to przebudzenie się rozpocznie, Moc Boża da się odczuć tak, jakby Boża Sprawiedliwość powstawała z popiołów, a rozjaśniające Światło znów przynosiło życie na jałowe pole, które zły duch pozostawi po sobie w stanie obumarłym. Gdy rozpocznie się ten dzień, Mój Głos zostanie usłyszany i wielu dozna szoku. Rozlegnie się jak grzmot, a każdy sprawiedliwy człowiek zegnie kolano, wychwalając Boga. Przychodzę najpierw ze względu na tych, którzy najmniej zasługują na Moje Miłosierdzie. Są to ci, którzy z powodu sposobu, w jaki Mnie traktowali, powinni być ostatnimi. A jednak oni pierwsi zostaną przywołani do Mojego Królestwa. Sprawiedliwi przybędą jako ostatni. Nikczemnicy zostaną pominięci.

Nie będzie takiego kamienia, którego bym nie poruszył, aż do ostatniej sekundy, a ci, którzy będą wołali o Moje Miłosierdzie, otrzymają je. Ci, którzy będą Mnie przeklinali, zostaną przeklęci.

Wasz Jezus

I Am coming for those who are most undeserving of My Mercy, first

Sunday, October 12th, 2014 @ 21:20

My dearly beloved daughter, I Am the Protector of all God’s children – every single one of you, irrespective of your sex, age or creed. I Am the Protector of My Church on earth and no man will prevail against it. It will remain intact, although many will have deserted Me.

Those who desert Me, who change the Word of God, cannot say that they are of My Church, for I cannot protect a church that does not speak the Truth. The true test of your faith has begun and, soon, you will be confused and won’t know where to turn. Be assured, that merciful though I Am, I will never stand and allow traitors to desecrate My Body. They will only go so far before the thundering force of the Hand of God will be heard.

You must focus on Me and accept that The Tribulation has intensified, and that all things foretold must be witnessed. Only when the prophecies, given to the world in the Beginning, become apparent, will man fully understand that My Time is almost upon him. You must never fear Me, for My Love and Mercy is expansive. Fear only those who do not come from Me, for it is the spirit of evil that drives them to do terrible things. By prayer alone, you can help to atone for their sins, and through such a generous act, you can diffuse the smoke of Satan. His fumes engulf the world at this time, but to be able to recognise his presence is more difficult, than you can imagine. His influence is always hidden behind an exterior of concern; humanitarian acts and is presented in the most unexpected, but respectful way. The man who is blessed with the Gift of discernment will understand how Satan operates. He will recognise his works, no matter how carefully disguised they are presented to a world, which is blind to the Truth.

Soon, My Voice will awaken within the hearts of men, their spirituality; a sense of who they are; an understanding as to whom they belong; and an awareness of the Eternal Life I will bring them. Know that when this awakening begins, that the Power of God will be felt, as God’s Justice arises out of the ashes, and when a beacon of Light brings life back into the barren field, which will have been left in a withered state, by the evil one. My Voice will be heard and many will be shocked when that day begins. It will peal out like thunder and every righteous man will bend down on one knee, in praise of God. I Am coming for those who are most undeserving of My Mercy, first. They are the ones who should be last, because of the way they treated Me. And, yet, they will be beckoned into My Kingdom first. The just will come last. The wicked will be left behind.

No stone will be left unturned, up to the last second, and those who scream for My Mercy will be given it. Those who curse Me will be cursed.

Your Jesus