Jezus Do Ludzkości

Głód ducha pozostawia duszę pustą, nieszczęśliwą i zagubioną

czwartek, 16 października 2014 roku, godz. 19.10

Moja szczerze umiłowana córko, głód pokarmu, który żywi ciało, jest strasznym udręczeniem. Ale głód ducha pozostawia duszę pustą, nieszczęśliwą i zagubioną. Kiedy dusza się ode Mnie oddali, będzie się błąkać i będzie poszukiwać wszelkiego rodzaju zaspokojenia. Pójdzie na krańce ziemi, szukając duchowego spokoju i ulgi, ale nic oprócz Mnie nie może wypełnić tej pustki. Może ona znaleźć chwilową ulgę w pogoni za wszelkiego rodzaju odprężeniem, ale nigdy nie odnajdzie ona pokoju, który Ja mogę przynieść.

Kiedy będę karmił duszę ludzką Moją Łaską, będzie ona pełna Mojej Miłości i Obecności. Choć Moja Obecność w duszy przyciąga do niej jad złych duchów, które będą robić wszystko, co mogą, aby ją niepokoić, to jednak dusza nie będzie nic sobie z tego robiła. Moja Miłość to wszystko, czego potrzebujecie, aby czuć się spełnionymi, a Mój pokój, który was wypełnia, nie jest z tego świata. Przychodzi on wraz z wielkimi błogosławieństwami, a dusze, które zyskają ten pokój, nigdy go tak łatwo nie utracą, gdy już go raz doświadczą.

Gdy człowiek zadaje sobie nadzwyczaj wiele trudu, by wyprzeć się Mnie, tylko samego siebie oszukuje. Zanegowanie Mnie jest waszym własnym wyborem. Dlaczego więc okazujecie Mi nienawiść, skoro nie wierzycie, że istnieję? Apeluję do tych z was, którzy jesteście nękani duchowymi walkami, abyście usłyszeli Mój Głos, gdy do was wołam. Jeśli Mnie odrzucacie, zachowajcie milczenie. Nie odrzucajcie Mnie i nie przeklinajcie Mnie po tym, bo jeśli tak robicie, sami sobie przeczycie. Nie możecie nienawidzić czegoś, co nie istnieje. Jeśli odczuwacie jakiegokolwiek rodzaju nienawiść, czyż nie wiecie, że ona pochodzi z jakiegoś źródła, podobnie jak miłość? Miłość pochodzi od Boga. Nienawiść pochodzi od szatana. W dniu, w którym uświadomicie sobie, że zło się rozmnaża i się jątrzy, w miarę gdy rozwija się ono jak wąż, zrozumiecie, że jest ono realnym bytem. Dopiero wtedy w końcu uznacie istnienie diabła. Powodem, dla którego on, szatan, jest tak przebiegły, jest to, że nie przyniesie mu to korzyści, gdy da się poznać. Gdyby tak się stało, byłoby dla was niemożliwe nie wierzyć w Boga.

Otwórzcie oczy i zobaczcie zło takim, jakie ono naprawdę jest. Wiedzcie, że gdy Mnie odrzucicie, zły duch was wykorzysta, by podsycać nienawiść do tych, którzy Mnie kochają.

Wasz Jezus

Hunger of the spirit leaves the soul empty, miserable and lost

Thursday, October 16th, 2014 @ 19:10

My dearly beloved daughter, hunger for food that feeds the flesh is a terrible affliction. But, hunger of the spirit, leaves the soul empty, miserable and lost. When a soul distances himself from Me, he will wander and seek out every kind of fulfilment. He will walk to the ends of the earth, looking for spiritual calm and relief, but nothing can fill this void, only Me. He may find temporary relief in all worldly pursuits of relaxation, but never will he find the peace that I can bring.

When I feed a person’s soul with My Grace, they will be full of My Love and Presence. Although My Presence, within the soul, will draw down upon it the venom of evil spirits, who will do all they can to upset it, the soul will not care. My Love is all you need to feel fulfilled, and My Peace, which fills you, is not of this world. It comes with great Blessings and the souls, who attain this peace, will never let go of it that easily, once they experience it.

When a person goes to extraordinary lengths to deny Me, he is deceiving only himself. To deny Me is your own choice. Why then display hatred for Me, when you do not believe I exist? I call on those of you, who are plagued with spiritual battles, to hear My Voice as I call out to you now. If you deny Me, then remain silent. Do not deny Me and then curse Me, for if you do this, you are contradicting yourself. You cannot hate something, which does not exist. If you feel hatred of any kind, don’t you know that this comes from a source, just as love does? Love comes from God. Hatred comes from Satan. The day when you realise that evil breeds and festers, as it uncoils like a serpent, you will see that it is a real entity. Only then you will finally accept the existence of the devil. The reason he, Satan, is so cunning is that it is not to his advantage to make himself known. Were that to happen, you would find it impossible not to believe in God.

Open your eyes and see evil for what it is. Know that by denying Me, the evil one will use you to fuel hatred against those who love Me.

Your Jesus