Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Ziemia będzie oczyszczona, tak jak Moje dzieci zostaną oczyszczone ze wszystkich nieprawości

niedziela, 12 października 2014 roku, godz. 18.40

Moja najdroższa córko, nastąpi wiele zmian, gdy przybliża się czas Powtórnego Przyjścia Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa.

Nie lękajcie się, Moje dzieci, bo te rzeczy muszą się wydarzyć, aby Moje dzieci zostały oczyszczone, tak by mogły się radować, kiedy na świecie nastanie Dzień początku świata bez końca. Moje obietnice zawsze się spełniają i wszystko dobrze się zakończy.

Pragnę, abyście błagali o Miłosierdzie dla każdej pojedynczej duszy żyjącej na świecie, aby rodzaj ludzki mógł się połączyć jako jedno w Moich Oczach. Wkrótce nienawiść, zło i niesprawiedliwości na świecie nagle się zakończą, a nad wami zajaśnieje Światło Mojego Królestwa. Zapanuje pokój, a miłość wypełni ziemię, gdy Nowy Raj odsłoni całą swoją wspaniałość. Moja Sprawiedliwość wykorzeni wszelkie zło, a ci, którzy mimo Mojej Interwencji będą się trzymali diabła, zostaną odrzuceni. Wtedy nie będzie się już więcej wylewać łez i zakończy się ostatnia część Mojego Przymierza.

Powstańcie, Moje dzieci, wznieście swoje serca w nadziei i ufności. Zainterweniuję na wiele sposobów, nie dopuszczając, byście zostali zniszczeni poprzez złe czyny, oszukańcze zdrady i herezje. Mój Czas nastał, a Moi wrogowie zostaną powaleni, ponieważ dążę do ustawienia wszystkiego w odpowiedniej kolejności, aby wszystko było gotowe. Ziemia będzie oczyszczona, tak jak Moje dzieci zostaną oczyszczone ze wszystkich nieprawości i podniosę cichych, pokornych i tych o czułych sercach, by zajęli swoje miejsca w Nowym Niebie i Nowej Ziemi.

Nigdy nie traćcie nadziei, ponieważ cała Moc należy do Mnie. Przyjdźcie do Mnie, Moje maleństwa, i znajdujcie pocieszenie w Mojej bezwarunkowej Miłości do was. Ufajcie Mi, a cała Chwała będzie wasza.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: The land will be purified, just as My children will be cleansed of all iniquities

Sunday, October 12th, 2014 @ 18:40

My dearest daughter, many changes will come about as the time for the Second Coming of My beloved Son, Jesus Christ, draws closer.

Fear not, My children, for these things must come to pass in order that My children are purified, so they can rejoice when the Day comes for the world without end to begin. My Promises have always been fulfilled and all will end well.

I desire that you beg for Mercy, for every single soul alive in the world, so that the human race can unite, as one, in My Eyes. Soon, the hatred, the evil and the injustices in the world will come to an abrupt end, and the Light of My Kingdom will shine down upon you. Peace will reign and love will fill the earth, as the New Paradise is unveiled in all its splendour. My Justice will eradicate all evil, and those who cling to the devil, despite My Intervention, will be cast away. Then, no more tears will be shed and the final part of My Covenant will be concluded.

Rise, My children, lift up your hearts in hope and trust. I will intervene in many ways to prevent evil acts, deceitful betrayals and heresy from destroying you. My Time has dawned and My enemies will be struck down as I strive to set everything in its correct order, so that all will be ready. The land will be purified, just as My children will be cleansed of all iniquities, and I will raise up the meek, the humble and those with tender hearts, to take their places in the New Heaven and New Earth.

Never lose hope, for all Power is Mine. Come to Me, My little ones, and draw comfort from My unconditional Love for you. Trust in Me and all glory will be yours.

Your beloved Father

God the Most High