Jezus Do Ludzkości

Boża Opatrzność zawsze zwycięży

sobota, 11 października 2014 roku, godz. 20.30

Moja szczerze umiłowana córko, niech nikt nie lekceważy Mocy Boga we wszystkich sprawach, które w tych czasach mogą się dokonywać. Moc Boga jest nieskończona i żaden człowiek nie może pokonać Boskości ani Woli Bożej. Ani jeden Mój wróg nie może się chełpić tym, że jest większy od Boga, Który jednym tchnieniem może wylać Swoją Sprawiedliwość na świat. Choć Bóg jest cierpliwy, prawy, sprawiedliwy i pełen bezwarunkowej Miłości dla wszystkich Swoich dzieci, łącznie z występnymi spośród nich, to jednak odpłaci On za niegodziwość człowieka, spowodowaną nikczemnym wpływem diabła.

Przeklęci są ci, którzy powstają przeciwko Bogu, buntując się przeciwko świętemu Słowu. Zostaną oni ukarani w Bożym Czasie, po udzieleniu im wszelkiej sposobności, by zmienili swoje postępowanie. Ci, którzy czczą zło i bestię, zostaną uderzeni przez piorun, tak jak to było wtedy, gdy Lucyfer został rzucony w otchłań piekielną, jak błyskawica.

Kiedy Moi wrogowie krzywdzą innych, próbują ich zabić i okaleczyć, by zdobyć władzę nad słabymi, będą cierpieli straszliwą karę. Kiedy czciciele diabła dopuszczają się na niewinnych ludobójstwa jakiegokolwiek rodzaju, będą płonęli w piekle i zostaną powstrzymani właśnie wtedy, gdy będą sądzić, że im się powiodło.

Boża Opatrzność zawsze zwycięży, ponieważ nie istnieje żadna Moc potężniejsza niż Ten, Który stworzył wszystko z niczego.

Wasz Jezus

Divine Providence will always prevail

Saturday, October 11th, 2014 @ 20:30

My dearly beloved daughter, let no one underestimate the Power of God in all things, which may evolve in these times. God’s Power is infinite and not one man can overcome the Divinity or Will of God. Not one enemy of Mine can boast that he is greater than God, Who can, in just one breath, pour down His Justice upon the world. While God is patient, fair, just and full of unconditional Love for all of His children, including the wicked amongst them, He will retaliate against the wickedness of man, caused by the evil influence of the devil.

Cursed are those who rise up against God in defiance against the Holy Word. They will be punished in God’s Time, when they have been given every opportunity to change their ways. Those who worship evil and the beast will be struck by lightning, just as it was when Lucifer was thrown into the infernal abyss, like a bolt of lightning.

When My enemies harm others; try to kill them and maim them, in order to gain power over the weak, they will suffer a terrible chastisement. When genocide, of any kind, is perpetrated upon the innocent by devil worshipers, they will burn in Hell and they will be stopped just when they believe they have succeeded.

Divine Providence will always prevail, for there is no Power more Mighty than He Who created everything out of nothing.

Your Jesus