Jezus Do Ludzkości

Moja Miłość do ludzkości jest nieskończona

sobota, 11 października 2014 roku, godz. 1.00

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Miłość do ludzkości jest nieskończona. Moja Miłość jest potężna i opiekuńcza. Jest czysta, a Ja zapominam o wielu przewinieniach ze względu na Moje głębokie umiłowanie grzeszników.

Ogarniam dusze Moim współczuciem i nie ma takiej rzeczy, której bym nie uczynił, aby je uratować, abym mógł połączyć wszystkich jako jedno we Mnie. Jednak w tym czasie Moje Łzy spływają wielkimi strumieniami z powodu sposobu, w jaki wrogowie Tego, Który stworzył świat, ranią, wykorzystują, torturują, upokarzają, biczują i zabijają dzieci Boże. Ci, którzy powodują takie cierpienie, są całkowicie pod wpływem złych duchów, które zatruwają umysły kłamstwami, nienawiścią i pogardą dla ludzkiego życia. Ani przez chwilę człowiek nie może w ogóle mówić, że podejmuje działanie w Imię Boga, gdy zabija drugiego człowieka. Ci, którzy wywołują wojny i powodują ludobójstwa w jakiejkolwiek formie i którzy mówią, że działają dla Chwały Boga, oszukują nie tylko samych siebie, ale również tych, których pozyskują, by realizować swoje nikczemne zamiary.

Moja Miłość jest tak potężna, że gdy będziecie modlili się za te biedne zagubione dusze, które uważają, że zabijanie innych w Imię Boga jest rzeczą dobrą, przynoszącą im zaszczyt, to okażę im Moje Miłosierdzie, budząc w nich Ducha Prawdy. Nie pozwólcie, aby wasze serca stały się ociężałe. Wiedzcie natomiast, że choć te najpodlejsze czyny, popełniane przez tych, którzy niszczą życie, są przerażające, to Ja w Swojej Boskiej Sprawiedliwości położę kres tym okropnościom.

W jednej chwili uniosę was wszystkich, którzy macie życzliwe i czułe serca, do Mojego Najświętszego Serca i uratuję was – taka jest Moja Miłość do was. Moi umiłowani wyznawcy, nie będziecie musieli znosić bólu śmierci fizycznej. Obiecuję to, jeśli pomożecie Mi poprzez swoje modlitwy ocalić dusze tych, którzy najbardziej potrzebują Mojego przebaczenia i Mojego Miłosierdzia.

Pomóżcie Mi w tym wielkim przedsięwzięciu, a wkrótce wszystko rozświetli się blaskiem i Chwałą Mojego Nowego Królestwa. Tutaj, w tym świecie, będziecie żyli wiecznie bez trosk. Miłość do Mnie, Mojego Ojca Przedwiecznego, waszej rodziny i przyjaciół będzie królować na całym świecie, który nie będzie miał końca.

Idźcie w pokoju, by Mnie kochać i Mi służyć.

Wasz Jezus

My Love for humanity is infinite

Saturday, October 11th, 2014 @ 01:00

My dearly beloved daughter, My Love for humanity is infinite. My Love is intense and protective. It is pure, and I overlook many faults because of My deep affection for sinners.

I hold souls within My Compassion and there is nothing I will not do to save them, so I can unite everyone as one in Me. My tears flow, however, in great torrents at this time, because of the way God’s children are being hurt, abused, tortured, humiliated, scourged and killed by the enemies of He Who created the world. Those who cause such suffering are completely under the influence of the evil spirits, who poison their minds with lies, hatred and a disregard for human life. Not for one minute can a man ever say that he is carrying out an act in God’s Name when he kills another human being. Those who create wars and cause genocide, in any form, and who say they are working for the Glory of God, deceive not only themselves but those they recruit, to carry out their wicked intentions.

My Love is so powerful that if you were to pray for these poor lost souls, who believe that killing others in the Name of God, is a good thing, which will bring them honour, I will show them My Mercy, by awakening, within them, the Spirit of Truth. Do not let your hearts become heavy. Instead, know that while these most vile acts, which are committed by those who destroy lives are terrifying, in My Divine Justice, I will put an end to these horrors.

I will lift all of you, who have warm and tender hearts, in an instant, into My Sacred Heart and save you, such is My Love for you. My beloved followers you will not have to endure the pain of physical death. That I promise, if you help Me, through your prayers, to salvage the souls of those who need My Forgiveness and My Mercy the most.

Help Me in this great endeavour and soon all will be aglow with the brightness and the Glory of My New Kingdom. Here, you will live forever without a care in the world. Love for Me, My Eternal Father, your family and friends will reign throughout the world, which will have no end.

Go in peace to love and to serve Me.

Your Jesus