Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Śmierć wkrótce nie będzie miała żadnej władzy nad człowiekiem

piątek, 10 października 2014 roku, godz. 13.10

Moje drogie dzieci, Ukrzyżowanie Mojego Syna było istotne pod wieloma względami. Został On zabity nie tylko rękami rzymskich żołnierzy, ale także na rozkaz tych, którzy twierdzili, że są oddanymi wyznawcami Słowa Bożego.

Jego biczowanie, prześladowanie i Śmierć zostały przeprowadzone zgodnie z poleceniami tych, którzy przewodzili wiernym w świątyni Boga. Odrzucili oni wszystko to, o czym wiedzieli, że jest Prawdą, ponieważ odmówili uznania Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, za Mesjasza. Wszelkie Prawo podane przez Boga zostało zlekceważone, bo egzekucja Mojego Syna sprawiła im przyjemność.

Zanim nadejdzie Dzień Pański, powtórzą oni Jego Ukrzyżowanie. Będą Go biczowali poprzez zdradę Jego świętego Słowa. Będą prześladowali tych, którzy pozostaną Mu wierni, a następnie zbezczeszczą Jego Ciało. Ale nie uda im się Go zabić, ponieważ Jego Ciało – Jego Kościół – nie może umrzeć i choćby był osłabiony, utrzyma się aż do końca.

W tym czasie musicie pamiętać, że wszelkie życie pochodzi od Boga. Śmierć nie ma władzy nad Bogiem. Życie raz dane nigdy nie może ustać. Śmierć wkrótce nie będzie miała żadnej władzy nad człowiekiem, a dzięki Zmartwychwstaniu Mojego Syna człowiek również będzie miał Życie Wieczne z ciałem i duszą. Ci, którzy ufają Chrystusowi i pozostają Mu wierni, będą mieli życie. Tylko ci, którzy całkowicie Go odrzucają, nie będą.

Radujcie się, wiedząc, że chwalebne życie czeka wszystkich was, którzy się trzymacie świętego Słowa Bożego, bo śmierć nigdy was nie zniszczy.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Death will soon have no power over man

Friday, October 10th, 2014 @ 13:10

My dear children, the Crucifixion of my Son was significant, in many ways. It was not only by the hands of the Roman soldiers that He was killed but on the orders of those who claimed to be dedicated followers of the Word of God.

His scourging, persecution and death were carried out under the instructions of those who led the faithful in the Temple of God. They discarded all that they knew to be the Truth, because they refused to accept that my Son, Jesus Christ, was the Messiah. Every Law, dictated by God, was flouted as they took pleasure in my Son’s execution.

Before the Day of the Lord comes they will re-enact His Crucifixion. They will scourge Him, through their betrayal of His Holy Word. They will persecute those who remain loyal to Him and, then, they will desecrate His Body. But they will fail to kill Him, for His Body – His Church – cannot die and it will remain standing, albeit in a fragile state, until the end.

At this time, you must remember that all life comes from God. Death has no power over God. Life, once given, can never die. Death will soon have no power over man and through the Resurrection of my Son, man will also have Eternal Life of the body and of the soul. Those who trust in Christ and stay true to Him will have life. Only those who completely reject Him will not.

Rejoice in the knowledge that a glorious life awaits all of you, who adhere to the Holy Word of God, for death will never destroy you.

Your Beloved Mother

Mother of Salvation