Jezus Do Ludzkości

Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu czyściec nie będzie istniał

czwartek, 9 października 2014 roku, godz. 20.40

Moja szczerze umiłowana córko, jakże pragnę miłości ludzi i jak bardzo oni Mnie pragną. Ale rozłam, który oddziela człowieka ode Mnie, Dawcy Życia, jest największym wrogiem rodzaju ludzkiego.

Szatan ze swoimi przebiegłymi, oszukańczymi metodami działania doprowadził do wielkich podziałów na świecie. To, że on się ukrywa, daje mu wielką moc nad ludzkimi duszami. Jego zły wpływ powoduje tworzenie się wątpliwości co do Mojego Istnienia u tych, którzy mają małą wiarę. Innych, którzy nie wierzą we Mnie, przekonuje, że to człowiek jest odpowiedzialny za wszelki wybór, którego dokonuje. Kiedy kusi on człowieka, jego uspokajający wpływ przekonuje tych, do których uzyskał dostęp, że to, co złe, jest słuszne, a słuszne złe. Przedstawia miłość jako pożądanie, nienawiść jako formę pragnienia, a zawiść i zazdrość jako środek służący do usprawiedliwienia niszczenia życia innej osoby.

Wszystkie idee, wszystkie pragnienia, wszystkie tęsknoty i pożądania, jakie rozsiewa on w duszach ludzi, prowadzą ich do grzechu. Tak wielkie skażenie, jakie jest w tym czasie wśród ludzi, sprawiło, że czysta Miłość, która pochodzi od Boga, została zastąpiona pożądaniem. Wszystko, co pochodzi od węża, będzie ukazywane w sercach grzeszników jako rzecz dobra. Grzesznicy, którzy ulegają diabłu, zawsze usprawiedliwiają grzech. Gdy tylko grzech zostanie usprawiedliwiony, jest zaraz wychwalany, aż w końcu będzie uchodził za wielki czyn – godny uznania.

Biada człowiekowi, który ośmieli się rzucić wyzwanie tym, którzy wychwalają grzech. Grzesznik, który przyjmuje grzech z wielką radością, będzie wpływał na innych, by robili to samo. Dzisiaj wszędzie można zobaczyć wpływ złego ducha. Podczas gdy kiedyś grzeszne czyny starannie ukrywano, teraz bez żadnego wstydu pokazuje się je światu, tak że można być ich świadkiem. Wszystko, co jest dla Mnie odrażające, jest przyjmowane z wielką rozkoszą. Zło jest przedstawiane jako coś, co jest słuszne, a wszystko, co zgodnie z Bożymi Prawami jest słuszne, jest uznawane za złe. Gdy działa diabeł, wszystko jest przedstawiane tyłem do przodu i jest dokładną odwrotnością tego, co pochodzi ode Mnie. Wiedzcie, że gdy Moje Słowo jest uznane za złe, to wpływ złego ducha osiąga swój szczyt.

Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu czyściec nie będzie istniał. Niebo i ziemia staną się jednym, a piekło stanie się mieszkaniem dla tych, którzy czczą diabła i wszystko, co od niego pochodzi. Opary jego zła i nikczemnych sposobów działania skaziły już zarówno tych, którzy wierzą we Mnie, jak i tych, którzy Mnie odrzucają. Nikt nie jest bezpieczny.

Modlitwa, Moi umiłowani wyznawcy, jest waszą ucieczką. Zachowujcie Moje Słowo i módlcie się nie za siebie, ale za tych, którzy zawarli pakt ze złym duchem. Oni potrzebują waszych modlitw, rano, w południe i w nocy.

Wasz Jezus

Remember that after the Second Coming, Purgatory will not exist

Thursday, October 9th, 2014 @ 20:40

My dearly beloved daughter, how I thirst for the love of man and how they thirst for Me. But, the division that separates man from Me, The Giver of Life, is the greatest enemy of the human race.

Satan, whose cunning deceitful ways has meant he creates great divisions in the world. That he is hidden, gives him great power over men’s souls. His evil influence creates doubts about My Existence in those with little faith. He convinces others, who do not believe in Me, that man is responsible for whatever choices he makes. His soothing influence, as he tempts man, convinces those he gains access to that wrong is right and right is wrong. He presents love as lust; hatred as a form of desire; and envy and jealousy as a means by which to justify the destruction of another person’s life.

Every idea, every desire, every longing and craving he plants in the souls of men, leads them into sin. So much infestation amongst mankind, at this time, has meant that pure love, which comes from God, has been replaced with lust. Everything, which springs from the serpent, will be presented within the hearts of the sinner as being a good thing. Sin, is always justified by sinners who succumb to the devil. Sin, once justified, is then glorified until it resembles a great act – worthy of recognition.

Woe to the man who dares to challenge those who glorify sin. The sinner who embraces sin, with great rejoicing, will influence others to do the same. Today, the influence of the evil one can be seen everywhere. Whereas once, sinful acts were carefully hidden, now they have no shame in presenting them for the world to witness. All that is abhorrent to Me is being embraced with great relish. Wrong is presented as being right and all that is right, according to the Laws of God, is deemed to be wrong. When the devil is at work, everything will be presented back to front and the exact opposite to that, which comes from Me. Know that when My Word is declared to be wrong that the influence of the evil one has reached its peak.

Remember that after the Second Coming, Purgatory will not exist. Heaven and earth will become one and Hell will become the dwelling place for those, who idolise the devil, and all that comes from him. The fumes of his evil and wicked ways have infested both those who believe in Me, as well as those who reject Me. No one is safe.

Prayer, My beloved followers, is your refuge. Uphold My Word and pray, not for yourself, but for those who have entered into a contract with the evil one. They need your prayers, morning, noon and night.

Your Jesus