Jezus Do Ludzkości

Daję wam ostatnią Modlitwę Krucjaty

środa, 8 października 2014 roku, godz. 21.10

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Serce jest tak bardzo rozbite w tym czasie. Zdrajcy przebili Mój Bok, a ziemia jest teraz pokrywana napływem Mojego bólu, który jest tak intensywny, że nie mogę zaznać pocieszenia.

Pytam teraz, którzy z Moich wyświęconych sług będą na tyle silni, aby stać na straży Prawdy?

Daję wam ostatnią Modlitwę Krucjaty. Jest ona dla kapłanów. Proszę, aby Moi wyświęceni słudzy odmawiali ją codziennie.

Modlitwa Krucjaty 170
O zachowanie świętego Słowa Bożego

O drogi Panie, mój umiłowany Jezu Chryste, podtrzymuj mnie. Chroń mnie.

Utrzymuj mnie w Światłości Twojego Oblicza, gdy nasila się prześladowanie mnie, a moją jedyną winą jest zachowywanie Prawdy świętego Słowa Bożego.

Pomóż mi odnaleźć odwagę, by w każdym czasie wiernie Ci służyć.

Udziel mi Twojej Odwagi i Twojej Siły, gdy walczę przeciwko silnej opozycji, broniąc Twojego Nauczania.

Nigdy mnie nie opuszczaj, Jezu, gdy będę w potrzebie, i zapewnij mi wszystko, czego potrzebuję, abym nadal Ci służył poprzez udzielanie świętych sakramentów i Twojego Najdroższego Ciała i Krwi dzięki Ofierze Mszy Świętej.

Błogosław mi, Jezu. Idź ze mną.

Odpocznij we mnie. Zostań ze mną.

Amen.

Wasz Jezus

I give you now, the final Crusade Prayer

Wednesday, October 8th, 2014 @ 21:10

My dearly beloved daughter, My Heart is so broken at this time. The traitors have pierced My Side and the earth is now being flooded with an outpouring of My Grief, which is so intense, that I cannot be comforted.

I ask now, who among My sacred servants will be strong enough to uphold the Truth?

I give you, the final Crusade Prayer. It is for priests. I ask that My sacred servants recite it daily.

Crusade Prayer (170)

To uphold the Holy Word of God.

O Dear Lord, my beloved Jesus Christ Hold me. Protect me.

Keep me in the Light of Your Face, as my persecution intensifies, when my only sin is to uphold the Truth, the Holy Word of God.

Help me to find the courage to serve you faithfully at all times.

Give me Your Courage and Your Strength, as I fight to defend Your Teachings against fierce opposition.

Never desert me, Jesus, in my time of need and provide me with everything I need to continue to serve You, through the provision of the Holy Sacraments and Your Precious Body and Blood, through the Holy Sacrifice of the Mass.

Bless me Jesus. Walk with me.

Rest in me. Stay with me.

Amen.

Your Jesus