Jezus Do Ludzkości

Mój Kościół, Mój prawdziwy Kościół, będzie się czołgał na brzuchu

środa, 8 października 2014 roku, godz. 20.45

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Kościół zostanie obalony, a ci, którzy pozostaną wierni Prawom Boga, będą z tego powodu bardzo cierpieli.

Mój Kościół, Mój prawdziwy Kościół, będzie się czołgał na brzuchu, gdy będą w niego rzucane wszelkie zniewagi dotyczące Mojej Boskości i Praw ustanowionych przez Mojego Ojca Przedwiecznego. Wielu Moich sług, zamkniętych za bramami pozłacanego więzienia, będzie zmuszanych do przełknięcia herezji. Ale nie tylko to, będą przymuszani do ich głoszenia i przekonywania niewinnych, że ponownie napisane Słowo Boże jest do przyjęcia w dzisiejszym świecie.

Gniew Mojego Ojca wywoła w tym czasie oburzenie, bo już wkrótce Kościół zmieni się nie do poznania i przygotuje nowe rytuały, nowe zasady i praktyki, tak że nic nie będzie przypominało Kościoła zbudowanego przeze Mnie.

Wszystkie te rzeczy zostały dopuszczone przez Mojego Ojca, bo szatan wypróbowuje wiarę tych, którzy są Moi. Biada tym, którzy Mnie zdradzają, ponieważ oni zabiorą ze sobą dusze tych, których imiona były zachowywane dla Mnie. Będę walczył o te dusze. Ukarzę tych Moich wrogów, bo przez ich oszustwo i przebiegłość uwiedli dusze i zabrali Mi je. Z powodu tych grzechów będą oni dla Mnie straceni.

Mój Kościół powstał z Moich Lędźwi. Poprzez Śmierć dałem wam Moje Ciało i ono stało się Moim Kościołem. Teraz zostanie on zhańbiony, a Moje Ciało ponownie zostanie ukrzyżowane. Moi wrogowie nie poczują ani odrobiny wstydu, bo ich wyniosłe ambicje i samozadowolenie nie mają ze Mną nic wspólnego.

Jak łatwo dają się prowadzić ci, których wiara jest słaba. Jak łatwo dadzą się poprowadzić te dusze o silnej wierze, ponieważ będą się one bały bronić Prawdy. Tylko Reszta i ci naprawdę wierni Mojemu Słowu pozostaną wierni Mojemu Kościołowi. I to dzięki nim Mój Kościół nigdy nie umrze.

Wasz Jezus

My Church, My True Church, will crawl on its belly

Wednesday, October 8th, 2014 @ 20:45

My dearly beloved daughter, My Church will be toppled and those who remain true to the Laws of God will suffer greatly because of this.

My Church, My True Church, will crawl on its belly as every insult upon My Divinity and the Laws, laid down by My Eternal Father, is hurled at it. Locked within the gates of a gilded prison, many of My servants will be forced to swallow heresy. Not only that, but they will be made to preach it and to convince innocents, that the re-written Word of God, is acceptable in today’s world.

The Anger of My Father, at this time has provoked outrage for, very soon, the Church – having changed beyond recognition – will prepare new rituals, new rules and practices, so that nothing will resemble the Church built by Me.

All of these things have been permitted by My Father, as Satan tests the faith of those who are of Me. Woe to those who betray Me for they will take away with them, the souls of those whose names have been kept for Me. I will fight for these souls. I will punish those enemies of Mine because, through their deceit and cunning, they seduced souls and took them away from Me. For these sins, they will be lost to Me.

My Church sprung from My Loins. I gave you My Body in death and this became My Church. Now it will be defiled and My Body will be crucified again. Not one ounce of shame will My enemies feel, for their lofty ambitions and self-gratification have nothing to do with Me.

How easily led are those whose faith is weak. How easily led will be those souls, with a strong faith, for they will be fearful of defending the Truth. It will only be the remnant, and those with true allegiance to My Word, who will remain loyal to My Church. And it will be because of them that My Church will never die.

Your Jesus