Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Grzech jest faktem. Istnieje i nadal będzie istniał, aż do Powtórnego Przyjścia Chrystusa

sobota, 27 września 2014 roku, godz. 19.20

Moje drogie dzieci, jak bardzo boli Mnie Serce w tych okropnych czasach, kiedy człowiek powstaje, by przeciwstawić się Bogu na tak wiele sposobów.

Na całym świecie Boże Prawa są lekceważone, ponieważ grzech nie jest już uznawany za coś złego. Natomiast przy każdej okazji jest usprawiedliwiany, tak że człowiek nie potrafi już odróżnić tego, co słuszne, od tego, co błędne. Gdy przyjmiecie grzech we wszystkich jego formach i stwierdzicie, że nie ma on żadnych konsekwencji, to nigdy nie będziecie zadowoleni. Gdy tylko grzech stanie się postrzegany jedynie jako ludzka ułomność, doprowadzi on do większego i poważniejszego grzechu, aż w końcu zaprowadzi do ciemności duchowych i oddzielenia się od Boga. To pozostawi w waszych duszach próżnię, która przyniesie pewnego rodzaju nędzę, z której trudno się wyrwać.

Ciemność pochodzi od ducha zła. Światło pochodzi od Boga. Grzech przynosi ciemność, a jeśli nie uznacie grzechu i nie będziecie dążyli do pojednania, wówczas będzie on rósł i się jątrzył, dopóki nie zadusi ducha. Nic na tym świecie nie przyniesie ani nie może przynieść duszy ulgi, za którą tęskni. Tylko pojednanie duszy z Bogiem może uwolnić ją od tego duszącego uścisku.

Grzech jest faktem. Istnieje i nadal będzie istniał, aż do Powtórnego Przyjścia Chrystusa. Dzieci Boga, które rozumieją dziesięć przykazań, ustanowionych przez Niego, będą wiedziały, że człowiek musi prosić Boga o przebaczenie za każdym razem, gdy grzeszy. Nic nie szkodzi, że ciągle na nowo odnajduje on Boga i błaga o Jego przebaczenie, ponieważ jest to jedyny sposób, aby pozostać z Nim w jedności. W ten sposób otrzymacie wiele Łask, dojrzejecie i zamieszkacie w Świetle Boga.

Człowiek musi uznać swoją słabość z powodu istnienia grzechu. Musi przyjąć, że grzech może oddzielić go od Boga. Kiedy nie uznaje tego faktu, to mówi, że jest równy Bogu. Bez wiary w istnienie grzechu człowiek nie może służyć Bogu. To właśnie wtedy rozdział pomiędzy duszą a jej Stwórcą staje się coraz większy, aż dojdzie do braku łączności między człowiekiem a Bogiem.

Jest pragnieniem szatana, by przechwycić dusze i nie dopuścić do ich zbawienia. Dopóki człowiek nie uzna, jak ważne jest przyjęcie Bożych Praw, będzie się Go zapierał.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Sin is a fact. It exists, and will continue to exist until the Second Coming of Christ

Saturday, September 27th, 2014 @ 19:20

My dear children, how heartbroken I am during these terrible times, when man has risen to defy God in so many ways.

God’s Laws are being flouted all over the world because sin is no longer acknowledged as being wrong. Instead, it is justified at every opportunity so that man can no longer differentiate between right and wrong. When you embrace sin, in all its forms, and declare it to be of no consequence, then you will never be satisfied. Sin, once it is seen as merely a human fault, will lead to greater and more serious sin until, finally, it will lead to a darkness of the spirit and separation from God. This will leave a vacuum in your soul, which will bring a form of wretchedness, which it is difficult to extract from.

Darkness comes from the spirit of evil. Light comes from God. Sin brings darkness and, unless you acknowledge sin, and seek reconciliation, it will grow and fester until it strangles the spirit. Nothing in this world will, nor can, bring the soul the relief it craves. Only reconciliation between the soul and God can free it from this stranglehold.

Sin is a fact. It exists, and will continue to exist until the Second Coming of Christ. God’s children, who understand the Ten Commandments, laid down by Him, will know that man must ask God for forgiveness each and every time he sins. It doesn’t matter that he seeks out God and begs His Forgiveness repeatedly, because this is the only way to stay in union with Him. In this way, you will receive many Graces and you will mature and dwell in the Light of God.

Man must accept his weakness because of the existence of sin. He must accept how sin can separate him from God. When he does not accept this fact then he is saying that he is equal to God. Without belief in the existence of sin man cannot serve God. It is then that the separation between the soul and that of his Creator becomes wider until there is no communication between man and God.

It is the desire of Satan to capture souls and prevent their salvation. Until man accepts the importance of acknowledging the Laws of God, he will deny Him.

Your beloved Mother

Mother of Salvation