Jezus Do Ludzkości

Piękno człowieka, stworzonego na żywy obraz Boga, jest nie do opisania

środa, 24 września 2014 roku, godz. 15.05

Moja szczerze umiłowana córko, tak jak Moja umiłowana Matka została wybrana przez Boga, aby ogłosić przyjście Mesjasza, tak też jest Ona powoływana do tego, by przygotować ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Mój Przedwieczny Ojciec wyniósł Ją do najwyższej Hierarchii w Niebie i przyznał Jej wielkie moce. Jednak pozostaje Ona Tą, którą była wcześniej, Tą, którą jest teraz, i Tą, którą zawsze będzie – oddaną i pokorną służebnicą Boga. Ona służy Mu w Jego Planie, aby podnieść człowieka do doskonałego stanu, jaki był mu przeznaczony.

Piękno człowieka, stworzonego na żywy obraz Boga, jest nie do opisania. Żaden mężczyzna, kobieta ani dziecko na tej ziemi nie może się równać z tym, co zostało stworzone, gdy Bóg wydał na świat Adama i Ewę. Grzech był ich upadkiem, a Lucyfer ich wrogiem. Wówczas ten doskonały stan został zniszczony. Człowiek zbrukany grzechem nigdy nie odzyska ponownie tego doskonałego stanu, dopóki wąż i ci wszyscy, którzy go czczą, nie zostaną wygnani. Dopóki ten dzień nie nadejdzie, piękno ludzkiego ciała i duszy będzie pozostawać splamione.

Człowiek jest największą miłością Boga. Aniołowie są Jego sługami poprzez to, że oni też muszą okazywać miłość stworzeniom Bożym. Miłość Boga do Jego rodziny przekracza wszystko, co stworzył, i dopóki nie odzyska On dusz Swoich dzieci, nigdy nie spocznie. Bóg zezwala na wiele cierpień, upokorzeń i tragedii, z których wszystkie są spowodowane przez nienawiść tego, dla którego miał najwyższy szacunek – byłego archanioła Lucyfera, który stał się szatanem. Upadły z powodu swojej zazdrości, pychy i miłości własnej zadał Ojcu największy, niewyobrażalny ból. A dzisiaj, tak jak to było wtedy, on wciąż robi to samo.

Wierni aniołowie Mojego Ojca, wszyscy święci i Moja umiłowana Matka, utworzyli więź, która nigdy nie może zostać zerwana. Cokolwiek Mój Ojciec mówi, jest wykonywane przez Jego elitarną Hierarchię. Nigdy Mu się nie przeciwstawiają. Czegokolwiek Mój Ojciec pragnie, stanowi prawidłową drogę, i jest to najpotężniejszy ze sposobów. Jest to sposób, w jaki rodzaj ludzki może być zbawiony od przekleństwa złego ducha. To ma dla Niego pierwszeństwo. Niech nikt nigdy nie waży się Jemu sprzeciwić. W Swoim ostatecznym Planie, na ostatecznym etapie, na którym doprowadzi Swój Plan Zbawienia do końca, będzie interweniował na wiele sposobów.

Tytuł Mojej Matki – Matka Zbawienia – ostatni dany Jej przez Ojca Przedwiecznego, Boga Najwyższego, nie jest przypadkiem. Wysłano Ją, by ostrzegła świat i przygotowała go na ostateczny atak złego ducha na rodzaj ludzki. To zadanie zostało Jej przyznane i proszę, abyście to uznali i w każdym czasie odpowiadali na Jej wezwanie do modlitwy.

Trójca Święta przyniesie wiele błogosławieństw tym, którzy odpowiadają na tę ostatnią Misję z Nieba – Misję Zbawienia. Przyjmijcie z dziękczynieniem, że taka Łaska została okazana ludzkości z miłością i łaskawością serca.

Wasz umiłowany Jezus

The beauty of man, created in the Living Image of God, is indescribable

Wednesday, September 24th, 2014 @ 15:05

My dearly beloved daughter, just as My Beloved Mother was chosen by God to herald the Coming of the Messiah so, too, is she being called to prepare humanity for My Second Coming.

She has been elevated into the highest Hierarchy in Heaven and has been accorded great powers by My Eternal Father. Nevertheless, she remains as was then, and as is now, and always will be, a devoted and humble servant of God. She serves Him in His Plan to raise man to the perfect state in which he was meant to be.

The beauty of man, created in the Living Image of God, is indescribable. No man, woman or child on this earth can match that, which was created when God brought forth Adam and Eve. Sin was their downfall and Lucifer their enemy. Then, this perfect state was destroyed. Stained by sin, man will never regain this perfect state again until the serpent, and all those who worship him are banished. Until that day comes, the beauty of the human body and soul will remain tarnished.

Man is God’s greatest love. The angels are His servants in that they, too, must show love for God’s Creatures. God’s Love for His family supersedes all that He created and, until He regains the souls of His children, He will never rest. God permits many sufferings, humiliations and tragedies, all of which are caused by the hatred of the one whom He held in the highest regard – the former Archangel Lucifier, who became Satan. Fallen because of his jealousy, pride and self-love, he caused My Father the greatest pain imaginable. And today, just as it was then, he still does the same.

My Father’s loyal angels, all the saints and My beloved Mother, have formed a bond, which can never be broken. Whatever My Father dictates is carried out by His Elite Hierarchy. He is never questioned. Whatever My Father desires, is the correct way and the most powerful way. It is the way in which the human race can be saved from the curse of the evil one. That is His prerogative. No one would ever dare to question Him. In His Final Plan, the final stage in which He will bring His Plan of Salvation to an end, He will intervene in many ways.

My Mother’s title, ‘The Mother of Salvation’, the final one given to her by the Eternal Father, God the Most High, is no accident. She was sent to warn the world and prepare it for the final onslaught against the human race by the evil one. She has been accorded this task and I ask that you accept this, and respond to her call for prayer at all times.

The Holy Trinity will bring about many Blessings to those who respond to this, the final mission, from Heaven – the Mission of Salvation. Accept, with thanks that such favour has been shown to humanity with love and graciousness of heart.

Your Beloved Jesus