Jezus Do Ludzkości

Trzymajcie się Prawdy w każdym czasie, bo bez niej będziecie żyli w kłamstwie

niedziela, 28 września 2014 roku, godz. 18.15

Moja szczerze umiłowana córko, Słowo Boga, ustanowione przez Niego, i Słowo podyktowane Moim świętym apostołom, było fundamentem, na którym zostało zbudowane Moje Mistyczne Ciało, Kościół.

Słowo Odwieczne jest fundamentem, na którym jest osadzony Kościół. Nie odwrotnie. Słowo Boże jest wieczne – jest wyryte w kamieniu. Ono jest fundamentem Prawdy. Fundament Mojego Kościoła nie może się zachwiać, ale budynek, który jest na nim, może zostać zmieniony i zmodyfikowany. Jednakże, gdy budynek się zmieni, to fundament może go nie utrzymać, jeśli będzie odbiegał od konstrukcji budynku, dla którego został zaprojektowany.

Słowo Boże nigdy nie może zostać zmodyfikowane, bo ono nigdy nie może się zmienić. Bo jakże by mogło? Bóg nie powiedział czegoś, aby oznaczało coś innego. Kościół musi być podporządkowany Słowu Bożemu. Słowo Boże nie jest podporządkowane tym członkom Mojego Kościoła, którzy mogą odczuwać inaczej. Gdy odważycie się ingerować w Słowo, zdradzicie Mnie, Jezusa Chrystusa. Ja Jestem Kościołem. Moje Ciało to Kościół, a wszystko, co wypływa ode Mnie, jest święte. Tak długo, jak Prawda jest zachowywana przez was, Moi wyświęceni słudzy, możecie Mnie reprezentować. Tak długo, jak Mi ufacie i oddajecie cześć oraz zapewniacie, że odpowiednie sposoby postępowania są na swoim miejscu w Moim Kościele, to możecie mówić, że jesteście Moi.

Kiedy Bóg dyktował Ewangelie, przez Moc Ducha Świętego, Słowo mogło być przedstawiane z użyciem różnych wyrażeń, ale tak czy inaczej pozostało to samo. Gdy Bóg mówił przez proroków i tych Moich apostołów, którzy byli pobłogosławieni Darem Ducha Świętego, język był jasny, prosty i autorytatywny. To samo ma miejsce dzisiaj, kiedy Bóg mówi do Swoich proroków. Język jest jasny, prosty i przekazywany z mocą, ponieważ pochodzi od Boga. Słowa wypowiedziane przeze Mnie, waszego Odkupiciela, są prawdziwe, tak jak Moje święte Słowo zawarte w Piśmie, bo pochodzą one z tej samej Ręki. Dlatego uważajcie na każdego, kto daje wam nową wersję prawdy, która jest trudna do zrozumienia, trudna do naśladowania i niejasna. Kiedy prawda zostanie przeinaczona, zrodzi się z tego fałszywa doktryna. Będzie ona pełna braków, nielogiczna i będzie dokładnym przeciwieństwem świętego Słowa Bożego.

Kiedy mówią wam, że Bóg z powodu Swojego Miłosierdzia zaakceptuje grzech, wiedzcie, że to jest kłamstwo. Bóg przyjmie skruszoną duszę, ale nigdy grzech, bo to jest niemożliwe.

Trzymajcie się Prawdy w każdym czasie, bo bez niej będziecie żyli w kłamstwie.

Wasz Jezus

Cling to the Truth at all times, for without it, you will be living a lie

Sunday, September 28th, 2014 @ 18:15

My dearly beloved daughter, the Word of God, as laid down by Him, and the Word dictated to My Holy Apostles, was the foundation upon which My Mystical Body, the Church, was built.

The Eternal Word is the foundation upon which the Church sits. It is not the other way around. The Word of God is Eternal – it is cast in stone. It is the foundation of the Truth. The foundation of My Church cannot be shaken but the edifice, which sits upon it, may be changed and amended. However, if the building changes, then the foundation may not sustain it if it deviates from the building structure for which it was designed.

The Word of God may never be amended because it can never change. For how could it? God did not say one thing only to mean something else. The Church must be subservient to the Word of God. The Word of God is not subservient to those members of My Church who may feel differently. Dare to tamper with the Word and you will betray Me, Jesus Christ. I Am the Church. My Body is the Church and all that springs from Me is sacred. For as long as the Truth is upheld by you, those sacred servants of Mine, you can represent Me. As long as you trust and honour Me, and ensure that the proper procedures are in place within My Church, then you can say you are Mine.

When God dictated the Gospels, by the Power of the Holy Spirit, the Word may have been presented using different expressions but, either way, it remained the same. When God spoke through the prophets and those apostles of Mine, blessed with the Gift of the Holy Spirit, the language was clear, simple and authoritative. The same is true of today when God speaks to His prophets. The language is clear and simple and is delivered with authority, for it comes from God. The Words spoken by Me, your Redeemer, are true to My Holy Word contained in the scriptures, for they come from the same Hand. Therefore, any one who gives you a new version of the Truth, that is difficult to understand, hard to follow and vague, beware. When the Truth is twisted, a false doctrine will emanate from it. It will be full of holes; illogical and the exact opposite of the Holy Word of God.

When you are told that God will accept sin because of His Mercy know that this is a lie. God will accept the remorseful soul, but never the sin, for this is impossible.

Cling to the Truth at all times, for without it, you will be living a lie.

Your Jesus