Jezus Do Ludzkości

Oni nigdy nie pokonają Mojego Kościoła

poniedziałek, 1 września 2014 roku, godz. 20.05

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Duch jest bardzo mocno obecny w Moim Kościele na ziemi w tym czasie, gdy Moi wrogowie zaciekle powstają przeciw niemu. Mogą biczować Moje Ciało, czyli Mój Kościół, mogą wylewać pogardę na prawdziwe Słowo Boże, mogą szydzić z dróg Pana, ale nigdy nie pokonają Mojego Kościoła. Mój Kościół składa się z tych, którzy głoszą prawdziwe Słowo Boże i udzielają ludowi Bożemu sakramentów, tak jak to ustanowili Moi apostołowie. Tylko ci, którzy pozostają wierni Mojemu Nauczaniu, Mojemu Słowu, Mojemu Ciału i Najświętszej Ofierze Mszy, tak jak to było podyktowane przeze Mnie, mogą powiedzieć, że są Moim Kościołem. Mój Kościół, taki, jaki jest obecnie, zostanie zmiażdżony – jego budynki rozebrane i przejęte, Moi wyświęceni słudzy wyrzuceni na ulice, gdzie będą musieli żebrać, a sprawowanie Ofiary Mszy Świętej zostanie zniesione. Jednak Mój Kościół pozostanie nienaruszony, choć stanie się bardzo małą resztą tego, czym był kiedyś.

Święty Duch Boga poprowadzi Mój Kościół przez zawieruchy, jakim będzie musiał stawić czoła, i tak Prawda przetrwa. Każdy Mój wróg będzie próbował zniszczyć Mój prawdziwy Kościół. Następnie zastąpią go fałszywym kościołem. Będą tworzyli nowe pisma, nowe sakramenty i wiele innych bluźnierstw w Moje Święte Imię. Lecz Mój Kościół, który jest Moim Ciałem, i Moi prawdziwi wyznawcy pozostaną jako jedno w świętym zjednoczeniu ze Mną. Następnie, gdy będzie się wydawało, że został on zniszczony, doszczętnie spalony, żar Mojego Kościoła nadal będzie się tlił, aż do Dnia, w którym ponownie przyjdę. W tym Dniu, w którym Mój Kościół się podniesie, odnowiony i promieniejący wielką Chwałą, i kiedy cały świat ogłosi, że jest on jednym prawdziwym Kościołem – Nowym Jeruzalem – każdy dobry człowiek będzie pił z jego Kielicha. Wszystko, co było na początku, będzie na końcu. Wszelkie życie stworzone przez Boga zostanie odnowione tak, jak było wtedy, gdy Raj został stworzony dla rodzaju ludzkiego.

Mój Duch żyje i nigdy nie może umrzeć, bo Ja Jestem Życiem Wiecznym – Dawcą wszystkiego, czego człowiek potrzebuje, by żyć życiem, w którym nie ma miejsca dla śmierci. Zawsze ufajcie w Moc Boga, kiedy wszystko, czego doświadczacie na świecie, może się wydawać niesłuszne, okrutne, niesprawiedliwe, a czasami przerażające. Moja Moc ogarnie świat, a Moja Miłość zjednoczy tych wszystkich, którzy noszą miłość w sercach. Wypędzę wszelkie zło, a kiedy Moja cierpliwość się wyczerpie, wypędzę wszystkich Moich wrogów. Ja jestem tutaj. Nie odszedłem. Prowadzę was teraz po tej ciernistej ścieżce do Mojego chwalebnego Królestwa. Gdy już nadejdzie ten dzień, kiedy ogłoszę Moje Powtórne Przyjście, wszystkie łzy zostaną otarte. Wszelki smutek nagle ustanie, a na jego miejsce przyjdzie miłość, pokój i radość, które tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę wam przynieść.

Wytrwajcie, Moje maleństwa. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby miłość mogła przetrwać na świecie i by pokój został przyniesiony tym wszystkim biednym, niewinnym cierpiącym, którzy są rozproszeni po całym świecie w krajach rozdzieranych wojnami. Wszystkie dzieci Boże należą do Mnie, a Ja kocham każdą duszę, każdy naród i każdego grzesznika. Przynoszę wam Dar Moich Modlitw Krucjaty, abyście przez ich odmawianie pomogli Mi uratować tyle dusz, ile tylko mogę.

Idźcie w pokoju i Miłości.

Wasz Jezus

They will never prevail against My Church.

Monday, September 1st, 2014 @ 20:05

My dearly beloved daughter, My Spirit is very much present in My Church on earth at this time, as My enemies rise ferociously against it. They may scourge My Body that is My Church; they may pour scorn upon the True Word of God; they may sneer at the Ways of the Lord, but they will never prevail against My Church. My Church consists of those who proclaim the True Word of God and who provide the Sacraments to God’s people, as laid down by My Apostles. Only those who remain True to My Teachings, My Word, My Body and the Holy Sacrifice of the Mass, as it was dictated by Me, can say they are of My Church. My Church, as it stands now, will be crushed – its buildings pulled down and taken over, My sacred servants thrown onto the streets, where they will have to beg, and the practice of the Sacrifice of the Holy Mass will be abolished. Yet, My Church will remain intact, although it will become a very small remnant of what it once was.

The Holy Spirit of God will guide My Church through the turmoil it will have to face, and so the Truth will survive.Every enemy of Mine will try to destroy My True Church. Then they will replace it with a false one. They will create new scriptures, new sacraments and many other blasphemies in My Holy Name. But, My Church that is My Body and My true followers will remain as one in Holy Union with Me. Then, when it will seem to have been destroyed, burnt to the ground, the embers of My Church will still flicker until the day that I come again. On that day, when My Church, renewed and aglow in great glory, is risen and when the whole world proclaims it to be the one True Church – the New Jerusalem – every good man will drink from her cup. All that was in the beginning will be in the end. All life created by God will be renewed just as it was when Paradise was created for the human race.

My Spirit is alive and it can never die for I Am Eternal Life – the giver of all that man needs, to live a life where death has no place. Always trust in the Power of God when everything you witness in the world may seem unfair, cruel, unjust and, at times, terrifying. My Power will envelop the world and My Love will unite all those with love in their hearts. I will banish all evil and when My Patience has been depleted, I will cast away all My enemies. I Am here. I have not gone away. I guide you now on this thorny path towards My Glorious Kingdom. Once that day comes, when I announce My Second Coming, all tears will be washed away. All sorrow will come to an abrupt end and, in its place will be the love, the peace and the joy that only I, Jesus Christ, can bring you.

Persevere My little ones. Pray, pray, pray so that love can survive in the world and for peace to be brought to all those poor suffering innocents who are scattered around the world in war-torn countries. All of God’s children belong to Me and I love every soul, every nation and every sinner. I bring you the Gift of My Crusade Prayers so that by reciting them you will help Me to save as many souls as I can.

Go in peace and love.

Your Jesus