Jezus Do Ludzkości

Nie zważajcie na wrzaski opozycji, bo ludzka opinia nic nie znaczy w Moim Królestwie

sobota, 30 sierpnia 2014 roku, godz. 18.15

Moja szczerze umiłowana córko, wytrwałość w cierpieniu przybliża duszę do Mnie i z tego powodu nagradzam takie doświadczenia. Nigdy nie bagatelizujcie faktu, że Moja Obecność w duszy nigdy nie pozostaje niezauważona przez złego ducha, który szybko jest przyciągany do tych dusz, gdzie Moja Obecność jest najsilniejsza. Przyjmijcie cierpienie w Moje Imię i zrozumcie, że Ja jestem jego powodem. Gdybym Ja nie był obecny, zły duch by was zignorował.

Łaski, jakie obficie wylewam na tych, którzy najbardziej Mnie kochają i którzy odsunęli od siebie każdą formę miłości własnej i pychy, obejmują Dar rozeznania. Jest to bardzo szczególny Dar z Nieba i błogosławieni są ci, którzy mają tę Łaskę rozeznania Prawdy, bo to oni są tymi, którzy nigdy nie ulegną fałszowi. Ci z was, którzy otrzymali ten Dar, przyprowadzą do Mnie dusze. Ale z powodu każdej przyprowadzonej Mi duszy i z powodu waszych modlitw i cierpienia, zły duch będzie usiłował was powstrzymać. Wiedzcie, że Chwała Boga, Który jest obecny u waszego boku, przyciągnie straszliwy jad i będziecie przeklinani w Moje Imię przez te słabe dusze, które są jakby strawą dla szatana i każdego demona, którego on uwolnił, by zniszczyć dusze na ziemi.

Trwajcie w pokoju i wiedzcie, że kiedy w obliczu przeciwności zachowujecie Prawdę – Słowo Boże, cała Moja Moc jest wykorzystywana dla ratowania dusz. Z każdą duszą, którą Mi sprowadzicie, będę wylewał na was coraz więcej Łask i tak to będzie trwało. Nie zważajcie na wrzaski opozycji, bo ludzka opinia nic nie znaczy w Moim Królestwie. Zawsze musicie widzieć się nawzajem jakby Moimi Oczyma. Czyż nie mówiłem wam tego wcześniej? Czy nie rozumiecie najbardziej podstawowej lekcji, której was uczyłem podczas Mojego Czasu na ziemi? Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was miłuję. Jeśli nie potraficie kochać swoich wrogów, będzie wam trudniej zbliżyć się do Mnie. Jeśli stawiacie się ponad innymi, to nie możecie powiedzieć, że kochacie Mnie bezwarunkowo, bo gdyby tak było, to powiedzielibyście do Mnie:

Jezu, nie jestem godzien stanąć przed Tobą, ale uczyń ze mną, co chcesz, gdy ja będę czynił, czego Ty pragniesz.

Chodźcie wszyscy i przypomnijcie sobie, Kim Ja Jestem. Dopiero wtedy, gdy będziecie przeżywali swoje życie według Mojego Nauczania, naprawdę będziecie mogli powiedzieć, że jesteście Moi. Nie możecie brać jednej części Mojego Słowa i głośno jej przekazywać, a przy tym odrzucać pozostałe części. Tym, którzy głoszą swoją wyższość nad innymi i przedstawiają swoją przekręconą wersję Mojego Słowa, co skutkuje tym, że odciągają dusze ode Mnie, to mówię. Dzień, kiedy wycofam Moją Obecność w świecie, nastanie wtedy, kiedy potężni i pyszni będą płakali łzami gniewu, a potem rozpaczy, bo potem poznają, jak ich oszustwo spowodowało upadek wielu dusz, a Gniew Boga sprawi, iż będą drżeli. Będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ale wtedy już nie będą się mieli gdzie zwrócić. Nie będą mieli nikogo, kto by odpowiedział, bo nigdy nie ujrzą Mojego Oblicza.

Wasz Jezus

Heed not the roars of opposition for human opinion means nothing in My Kingdom

Saturday, August 30th, 2014 @ 18:15

My dearly beloved daughter, perseverance in suffering brings a soul closer to Me and I reward such trials because of it. Never underestimate how My Presence in a soul never goes unnoticed by the evil one, who is drawn quickly towards those souls where My Presence is strongest. Accept suffering in My Name and understand that the reason for it is because of Me. Were I not present the evil one would ignore you.

The Graces, which I lavish on those who love Me the most, and who have shelved every aspect of self-love and pride, includes the Gift of discernment. This is a very special Gift from Heaven and blessed are those who have the grace to discern the Truth for they are the ones who will never be swayed by falsities. Those of you who are given this Gift will bring Me souls. But for every soul you bring Me, and because of your prayers and suffering, the evil one will try to stop you. Know that the Glory of God which is present by your side will draw forth a terrible venom and you will be cursed in My Name by those weak souls, who are like fodder for Satan and every demon he has released to destroy souls on earth.

Be at peace and know that when you uphold the Truth – the Word of God – in the face of adversity, all Power of Mine is wielded to save souls. For each soul you bring Me I will lavish more Graces upon you and so it will continue. Heed not the roars of opposition for human opinion means nothing in My Kingdom. You must always see one another as if through My Eyes. Have I not told you this before? Don’t you understand the most basic lesson, which I taught during My Time on earth? Love one another as I love you. If you cannot love your enemies then you will find it more difficult to come closer to Me. If you place yourself before others, then you cannot say you love Me unconditionally for if you did you would say to Me

Jesus I am not worthy to stand before You, but do with me what You will as I will do as You desire.”

Go all of you and remind yourselves as to Who I Am. Only when you live your lives according to My Teachings can you really say you are of Me. You cannot take one part of My Word and proclaim it loudly and then deny other parts. To those who declare their superiority over others, and who present their twisted versions of My Word, and when this results in the drawing of souls away from Me, I say this. The day when I withdraw My Presence in the world, will be when the mighty and the proud will cry tears of anger, and then despair, for they will know then how their deceit caused many souls to fall and the anger of God will make them tremble. There will be screaming and gnashing of teeth. But by then, they will have nowhere to turn. They will have no one to answer to for they will never see My Face.

Your Jesus