Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Bóg nigdy nie opuści Swoich

wtorek, 2 września 2014 roku, godz. 15.40

Moje drogie dziecko, musisz powiedzieć Moim dzieciom, że Bóg nigdy, przenigdy, nie opuści Swoich, bo tak nigdy nie mogłoby się stać. On kocha wszystkie Swoje dzieci, bez względu na to, jak wiele smutku powodują u Jego Syna Jedynego, Jezusa Chrystusa.

Moja ochrona obejmie wszystkie dusze, które głoszą Słowo Boże, i przez Moc Boga zmiażdżę głowę węża pod wszystkimi jego maskami. Będę Orędowniczką, ujawniającą kłamstwa, które wylewają się z paszczy bestii, i świat ujrzy te nielogiczne kłamstwa, które będzie szerzył wśród tych, którzy pozwalają sobie na to, by stać się jego chętnymi naczyniami, w pełnym podporządkowaniu się jego niegodziwym sposobom postępowania. Król kłamstw nadal będzie odciągał dusze od Prawdy, a on, ten zwodziciel, nigdy nie ustąpi, aż do ostatniej godziny.

Kiedy używa się kłamstw, aby odciągnąć ludzi od prawdziwego Słowa Bożego, wkroczę, by objawić Prawdę. Ludzkość będzie miała dwie możliwości – dochować wierności Prawdzie lub zaakceptować kłamstwa jako jej substytut. Dezorientacja będzie krzywdziła serca wrażliwych, słabych i tych, którzy nie mają Ducha Bożego w duszach. Tak więc walka o dusze będzie się toczyła tam, gdzie ludzie będą wierzyli albo w kłamstwa, albo w Prawdę.

Przynoszę wspaniałe wieści o Miłosierdziu Mojego Syna, a Ja jestem Jego narzędziem zbawiania dusz. Żadna dusza nie zostanie wykluczona z tej Misji Zbawienia. Musicie się modlić, żeby człowiek rozszyfrował kłamstwa, które są rozpowszechniane przez wrogów Mojego Syna, by odciągnąć go od Prawdy, Światła i Miłości Mojego Syna. Ufajcie Mojemu Synowi, a On okaże wam Swoje wielkie Miłosierdzie. Wierzcie w obietnicę Mojego Syna, że przyjdzie ponownie, a będziecie mieli Życie Wieczne. Nie dajcie się oszukiwać przez kłamstwa, bo jeśli tak się stanie, to się przekonacie, że bardzo trudno będzie wam pozostać wiernymi Mojemu Synowi.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: God will never forsake His Own

Tuesday, September 2nd, 2014 @ 15:40

My dear child, you must tell my children that God will never forsake His Own ever, for this could never be. He loves all of His children, no matter how much sorrow they inflict upon His only Son, Jesus Christ.

My protection will cover every soul who proclaims the Word of God and by the Power of God I will crush the head of the serpent in all his guises. I will be the advocate who will reveal the lies, which pour from the mouth of the beast, and the world will witness the illogical lies, which he will spread amongst those who allow themselves to become willing vessels of his, in complete subjugation to his wicked ways. The king of lies will continue to turn souls away from the Truth and he, the deceiver, will never relent until the final hour.

When lies are used to distract people from the True Word of God, I will step in to reveal the Truth. Humanity will have two choices – to remain loyal to the Truth or accept lies as a substitute for it. Confusion will blight the hearts of the vulnerable, the weak and those who do not have the Spirit of God within their souls. Thus the battle for souls will be fought, where people will either believe in lies or the Truth.

I bring great tidings of my Son’s Mercy and I am His instrument in the salvation of souls. No soul will be excluded from this Mission of Salvation. You must pray that man will decipher the lies, which are spread by my Son’s enemies to distract them from the Truth, the Light and the Love of my Son. Trust in my Son and you will be shown His Great Mercy. Believe in my Son’s Promise to come again and you will have Eternal Life. Do not allow lies to deceive you, because if you do you will find it very difficult to remain True to my Son.

Your beloved Mother

Mother of Salvation