Jezus Do Ludzkości

Znajomość tego, czego uczyłem, sama w sobie jest nieprzydatna, jeśli nie będziecie się wzajemnie miłowali, jak Ja was miłuję

niedziela, 13 lipca 2014 roku, godz. 16.27

Moja szczerze umiłowana córko, dzieci Boże można porównać do pąków kwiatów. Pąki, dzięki pokarmowi z gleby, która je żywi, rozwijają się i rosną. Ale jeśli ziemia nie jest żyzna, pąki nie mogą się rozwinąć w dojrzałe kwiaty, które cieszą oko patrzącego.

Jeżeli gleba jest bogata, kwiat będzie zdrowy. Jeśli jest naszpikowana robactwem, to kwiat nie zakwitnie. Nawet zdrowa gleba, jeśli jest skażona trucizną, nie może rodzić zdrowo rosnącej rośliny. Jeśli dzieci Boże nie słuchają Słowa Bożego, nie zgłębiają Prawdy i nie przestrzegają przykazań Bożych, będą puste i pozbawione duchowego pokoju. Tylko wtedy, kiedy pozwolicie sobie na słuchanie tego, co obiecuje Słowo Boże, możecie się spodziewać, że będziecie się dobrze rozwijać lub odnajdziecie pokój.

Wielu ludzi z powodu kłamstw, które szatan rozprzestrzenia po całym świecie w celu oszukania dusz, jest zagubionych i pozbawionych życia duchowego. Życie to można osiągnąć jedynie poprzez przyjęcie Mnie, Jezusa Chrystusa, jako swojego Zbawiciela. Ale nawet wtedy samo to przyjęcie nie wystarczy. Musicie także pamiętać to, czego was uczyłem. Znajomość tego, czego uczyłem, sama w sobie jest nieprzydatna, jeśli nie będziecie się wzajemnie miłowali, jak Ja was miłuję. Kiedy powstajecie i dumnie głosicie, że jesteście Moimi uczniami, to dopóki nie okazujecie miłości innym i nie czynicie względem innych tego, czego oczekujecie, by wam czyniono, jesteście obłudnikami.

Jeśli Mnie znacie, będziecie kochali innych bez względu na to, jakich grzechów są winni. Nigdy nie osądzajcie innych w Moje Imię, bo nie macie do tego prawa.

Wasz Jezus

Knowing what I taught is, in itself, no good, unless you love one another as I love you

Sunday, July 13th, 2014 @ 16:27

My dearly beloved daughter, God’s children can be likened to the buds of a flower. The buds, because of the nourishment of the soil they find themselves in, prosper and grow. But, unless the ground is fertile, the buds cannot blossom into mature flowers that delight the eye of the beholder.

If the soil is rich, the flower will be healthy. If it is riddled with bugs, then the flower will not blossom. Even the healthy soil, if infested with poison, cannot produce a healthy living plant. Unless God’s children listen to the Word of God, digest the Truth and obey the Commandments of God, they will be empty and lacking in spiritual peace. It is only by allowing yourself to listen to what the Word of God promises, can you expect to thrive or find peace.

Many people, because of the lies, which Satan spreads throughout the world, in order to deceive souls, find themselves lost and without spiritual life. Life can only be attained by accepting Me, Jesus Christ, as your Saviour. Even that, in itself, is not enough. You must also remember what I taught you. Knowing what I taught is, in itself, no good, unless you love one another as I love you. When you stand up and proudly proclaim that you are a disciple of Mine, then unless you show love to others and do onto others as you would expect to be done onto yourself, you are a hypocrite.

If you know Me, you will love others, no matter what sins they are guilty of. You will never judge others in My Name, for that is not your right.

Your Jesus