Jezus Do Ludzkości

Moje Słowo jest bardzo proste, łatwe do zrozumienia, ale nie tak łatwo nim żyć

środa, 9 lipca 2014 roku, godz. 15.48

Moja szczerze umiłowana córko, Moje zalecenie dla wszystkich, którzy Mnie czczą, jest takie, aby usilnie się modlili ze względu na zamieszanie, które wkrótce wybuchnie na świecie. Dojdzie do wielu wydarzeń, z których wszystkie będą związane z podziałami spowodowanymi religijną nienawiścią i zachłannością. Ale kiedy pogarda dla Mnie, która już jest widoczna na świecie, przyjdzie z wnętrza Moich czterech ścian, wtedy poznacie, że czas jest bliski. Gdy bowiem przeklinają Mnie i prześladują tych, którzy Mnie kochają, to doświadczą oni Mojej Interwencji, która będzie jak piorun.

Wielu pomyli Moją gotowość do przyjęcia prześladowań, których zawsze będzie dużo wśród tych, którzy idą za Mną, z akceptacją złych rzeczy i gotowością do dania przyzwolenia, by te rzeczy się rozrastały. Ale to byłoby niewłaściwe. Wszelka Miłość pochodzi ode Mnie. Wszelkie zło pochodzi od szatana. Gdy te dwie się zetrą, wytworzy się wielki zamęt. Zło nie może się rozwijać, kiedy powstaję przeciwko niemu. Nawet szatan może szerzyć swój jad tylko zgodnie z Wolą Boga.

Zło, które zatruwa świat, zostanie zniszczone. Nie miejcie co do tego wątpliwości. Musicie jednak rozpoznać zło jako to, czym jest, bo szatan zawsze przedstawia je jako rzecz dobrą. Jego ulubioną taktyką jest przedstawienie zniekształconego obrazu Mojego Nauczania i wprowadzanie do niego wielkich oszustw, które zostaną rozpoznane tylko przez tych, w których duszach mieszka Duch Boży. Tak wielu rozpowszechnia różne wersje Mojej Doktryny i tworzy swoje własne interpretacje, a to dezorientuje wielu. Gdy ci, którzy utrzymują, że Mnie znają, krzyżują Mnie przez dręczenie tych, którzy Mi służą, to wiedzcie, że nie pochodzą oni ode Mnie – bo jakżeby mogli?

Trwajcie w pokoju, bo to wszystko, co musicie wiedzieć, jest zawarte w Moim świętym Słowie. Moje Słowo jest bardzo proste, łatwe do zrozumienia, ale nie tak łatwo nim żyć. Żyjcie Moim Słowem, a miłość będzie siłą napędową każdego słowa, które wypowiecie, każdego czynu, który podejmiecie, i każdego gestu, który uczynicie. Gdy nie doświadczacie miłości płynącej z ust tych, którzy utrzymują, że są święci, wówczas to, czego słuchacie, nie jest Słowem Bożym. Słyszycie raczej ludzką interpretację, która jest błędna.

Nic, co nie wypływa z Mojej Boskości, nie jest ode Mnie.

Wasz Jezus

My Word is very simple, easy to understand, but not as easy to live

Wednesday, July 9th, 2014 @ 15:48

My dearly beloved daughter, My instruction to all those who revere Me is to pray hard for the turmoil which will erupt soon in the world. Many events will evolve, all of which are linked to divisions caused by religious hatred and greed. But when contempt for Me, which is evidenced in the world already, comes from within My Own four walls, then you will know that the time is close. For when they curse Me and persecute those who love Me, then they will witness My intervention, which will be like a thunderbolt.

Many will confuse My willing acceptance of persecution, which will always be the lot of those who follow Me, with an acceptance of evil things and a willingness to allow these things to thrive. But that would be incorrect. All Love comes from Me. All evil comes from Satan. When the two clash great disruption will unfold. Evil cannot thrive when I rise up against it. Even Satan himself can only spread his venom according to the Will of God.

The evil, which contaminates the world, will be destroyed. Be in no doubt about this. You must, however, recognise evil for what it is, for Satan will always present it as being a good thing. His favourite tactic is to present a distorted view of My Teachings and include within it great deceptions, which will only be identified by those where the Spirit of God resides within their souls. So many spread different versions of My Doctrine and create their own interpretations and this confuses many. When those who profess to know Me crucify Me, by tormenting those who serve Me, then know that they are not of Me – for how could they be?

Be at peace, for all you need to know is contained in My Holy Word. My Word is very simple, easy to understand, but not as easy to live. Live by My Word and love will be the driving force behind every word you utter; every act you make and every gesture carried out by you. When you do not witness love, from the mouths of those who profess to be holy, then it is not the Word of God that you are listening to. Instead, you are hearing a human interpretation, which is flawed.

Anything, which does not spring from My Divinity, is not of Me.

Your Jesus