Jezus Do Ludzkości

Świat Mnie opuścił, jak przepowiedziano, a Mojemu Ciału zadano największą zdradę

wtorek, 15 lipca 2014 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, świat Mnie opuścił, jak przepowiedziano, a Mojemu Ciału zadano największą zdradę.

Moje Słowo jest rozrywane na strzępy, a wielu z tych, którzy mówią, że są mądrzy w Moim Nauczaniu, nie będzie widzieć prześladowań, które zostaną zadane Mojemu Kościołowi. Tak jak zostałem przeklęty podczas Mojego Ukrzyżowania przez tych, którzy z dumą chwalili się swoją najwyższą znajomością Moich dróg, tak samo potępią Mnie teraz, gdy przychodzę po raz drugi upomnieć się o Moje Królestwo.

Niewdzięczne dusze, pozbawione prostoty i pokory, nigdy nie uznają głosu tych, których uważają za niegodnych głoszenia Prawdy. Oni nigdy nie przyjmą Prawdy, bo gdy przyjmą fałsz w Moje Imię, w ich sercach nie będzie miejsca dla Ducha Bożego, by zalał ich dusze. Zamiast przygotować ludzkość na Moje Wielkie Miłosierdzie – Dzień, który obiecałem światu – oni odwrócą się plecami. Z powodu swoich dumnych i zatwardziałych serc nie rozpoznają Bożych znaków wysłanych po to, by otworzyć ich serca w gotowości dla Mnie – bo będą też robić wszystko, co mogą, aby powstrzymać Słowo Boże od dotarcia do każdego grzesznika na świecie i dlatego nigdy nie pozwolę im o tym zapomnieć.

Ten, kto utraci dla Mnie jakąś duszę, utraci swoją własną. Ten, kto blokuje Moją drogę, nie będzie się miał dokąd zwrócić. Ten, kto potępia wbrew Woli Boga, będzie potępiony. Czego naprawdę nauczyliście się ode Mnie, jeśli nie potraficie przypominać Prawdy Mojej obietnicy Powtórnego Przyjścia? Moje Królestwo, takie, jakie jest w Niebie, przyjdzie na ziemię, i ci, którym nie udało się pojąć tego, co powiedziałem, nadal nic nie będą rozumieli. Roztrwonią oni Łaski, jakie obecnie zsyłam, i zabarykadują się w więzieniu o takiej ciemności, że tego wielkiego Dnia zostaną oślepieni przez Moje Światło.

Mój Czas jest bliski i jest go tylko tyle, abym mógł was przygotować. Moja Miłość pozostaje tak wielka, jak jest miłosierna, ale wy także musicie sobie pomóc, bo nie jest łatwo stać się godnym Mojej obietnicy Zbawienia.

Wasz Jezus

The world has forsaken Me, as foretold, and the greatest betrayal upon My Body has been inflicted

Tuesday, July 15th, 2014 @ 18:00

My dearly beloved daughter, the world has forsaken Me, as foretold, and the greatest betrayal upon My Body has been inflicted.

My Word is being torn into shreds and many of those who say they are wise to My Teachings will be oblivious to the persecution, which will be inflicted upon My Church. Just as I was cursed, during My Crucifixion, by those who proudly boasted of their supreme wisdom in My Ways, will I be denounced at this, My second time to come to claim My Kingdom.

Ungrateful souls, devoid of simplicity or humility, they will never accept the voice of those they consider to be unworthy to utter the Truth. They will never accept the Truth, for when they accept falsities in My Name, there will be no room in their hearts for the Spirit of God to flood their souls. Instead of preparing humanity for My Great Mercy – the Day I promised the world – they will turn their backs. They will not recognize the Divine Signs sent to open their hearts in readiness for Me, because of their proud and hardened hearts. They will also do all that they can to stop the Word of God from reaching out to every sinner in the world and for that I will never let them forget this.

He who loses Me a soul, loses his own. He who blocks My Path will have nowhere to turn himself. He who swears against the Will of God will be cursed. What have you truly learned from Me if you cannot recall the Truth of My Promise to come again? My Kingdom will come on Earth as it is in Heaven and those who have failed to grasp what I said will be none the wiser. They will have squandered the Graces I send now and barricade themselves into a prison of such darkness that they will be blinded by My Light on the Great Day.

My Time is soon and there is only so much that I can do to prepare you. My Love remains as Great as it is Merciful, but you must also help yourselves, for it is not easy to be made worthy of My Promise of Salvation.

Your Jesus