Jezus Do Ludzkości

Człowiek odpowiada miłością na miłość, tak jak nienawiść rodzi nienawiść

sobota, 5 lipca 2014 roku, godz. 17.46

Moja szczerze umiłowana córko, pozwól Mi przynieść dziś światu wielkie błogosławieństwa, gdy każdemu narodowi udzielam Ducha Miłości przez Moc Ducha Świętego.

Ten Dar Miłości ogarnie wielu, w tym tych, którzy Mnie nie uznają, i świat doświadczy wielkich czynów Miłości. Kiedy usłyszycie o tych cudach, gdy narody będą pomagały innym narodom, które będą w wielkiej potrzebie, wówczas odczytajcie je jako znaki z Nieba.

Moja Miłość przyciągnie wielu, gdy dzięki tej Mojej specjalnej Interwencji będzie się rozprzestrzeniała w tym szczególnym czasie. Posłuchajcie Mnie, Moi ukochani uczniowie, chcę bowiem, żebyście wiedzieli, że kiedy modlicie się o pokój, daję wam Mój pokój. Kiedy modlicie się o miłość, by pokonać nienawiść, dam wam Moją Miłość. Gdy modlicie się o wzrost swojej wiary, wyleję na was Moją Miłość, a wasza wiara wzrośnie. Kiedy wasza wiara wzrośnie, będziecie szerzyć Moje Słowo poprzez przykład. Gdy innym okazujecie bezwarunkową miłość, idziecie w Moje Imię. Przez wasze czyny inni pójdą za waszym przykładem.

Człowiek odpowiada miłością na miłość, tak jak nienawiść rodzi nienawiść. Aby pokonać nienawiść, zawsze musicie odpowiadać miłością, bo miłość osłabia ducha zła. Jeśli wystarczająco dużo ludzi okazałoby wzajemną miłość w każdym aspekcie swojego życia, to nienawiść nie mogłaby się rozwijać.

Moja Miłość wzrasta wśród was. Weźcie ją ze sobą i rozpowszechniajcie ją, bo ona da życie wszystkim, łącznie z tymi, którzy najbardziej jej potrzebują.

Wasz Jezus

Man responds to love with love, just as hatred breeds hatred

Saturday, July 5th, 2014 @ 17:46

My dearly beloved daughter, let Me bring great Blessings to the world today, as I bestow the Spirit of Love, through the Power of the Holy Spirit, upon every nation.

This Gift of Love will envelop many, including those who do not accept Me and the world will witness great acts of charity. When you hear of such miracles, when nations will help other nations, who are in great need, then recognize these as signs from Heaven.

My Love will entice many as it is spread through this, My Special intervention, at this special time. Listen to Me, My beloved disciples for I want you to know that when you pray for peace, My Peace I give you. When you pray for love to conquer hatred, My Love I will give you. When you pray to increase your faith, I will pour over you My Love and your faith will grow. When your faith grows, you will spread My Word through example. When you show love, without condition, to others, you walk in My Name. By your actions, others will follow your example.

Man responds to love with love, just as hatred breeds hatred. To conquer hatred you must always respond with love, for love weakens the spirit of evil. If enough people showed love to each other, in every aspect of their lives, then hatred could not thrive.

My Love is growing amongst you. Take it with you and spread it, for it will give life to all, including those who need it the most.

Your Jesus