Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Ja Jestem Prawdą. Weźcie Mnie za rękę i idźcie za Mną. Wszelkie życie pochodzi ode Mnie

czwartek, 3 lipca 2014 roku, godz. 16.40

Moja najdroższa córko, człowiek ma władzę nad własnym losem, ponieważ jako Dar ode Mnie otrzymał wolność wyboru.

Niektórzy wybierają właściwą drogę do Mojego Niebiańskiego Królestwa przez Mojego Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa. Inni wybierają niemądrze. Z powodu ludzkich talentów, które obejmują inteligencję, wiedzę i wolną wolę, wielu się pyszni. Inni szukają fałszywych wartości i wielkich darów materialnych, które świat umożliwia, aż w końcu stają się dla nich ważne jedynie ich chwilowe pragnienia. Poprzez przylgnięcie do egoistycznych aktów i czynów, wpadając w obsesję na punkcie samego siebie i poszukując samorealizacji kosztem innych, skazują się na grzechy, które ich zniewolą.

Odrzucając przyjęcie Daru Życia Wiecznego, który przynoszę wam wszystkim, którzy będziecie mieli udział w Moim Królestwie, wy, drogie dzieci, odłączycie się ode Mnie na wieczność. Przychodzę zainterweniować w tym czasie, bo zaabsorbowanie samym sobą obecne na świecie wyeliminowało z waszych serc całą miłość dla Mnie. Przychodzę, aby przynieść wam Prawdę, wiedzę o Moim Królestwie i przypomnienie o wyborze z dwóch możliwości, które zostaną wam przedstawione. Pierwszą jest przyjęcie Mojej miłosiernej Dłoni i życia chwalebnym życiem, mając udział w Moim Boskim Życiu Mojego Nowego Królestwa. Drugą możliwością jest zdecydowanie się na wieczną ciemność i stanie się niewolnikami otchłani, gdzie szatan pozostanie na zawsze.

Tak wielu z was odrzuca Moją Miłość, wiedzę, jaką wam dałem przez Moje święte Słowo i ostrzeżenia przekazane przez proroków. Nie wierzcie, że dzisiejszy świat jest w jakikolwiek sposób inny, niż był w ziemskim czasie aż do teraz. Ludzkość się nie zmieniła. Grzech nadal jest waszym przekleństwem i tylko poprzez walkę z wrogiem – co przynosi cierpienie i smutek – staniecie się zdolni do przyjęcia Życia, które dla was stworzyłem.

Słuchajcie teraz, gdy przypominam wam o Mojej obietnicy. Stworzyłem wieczny Raj, który należy do was. Przyniesie on wam Życie Wieczne ciała i duszy. Ono na was czeka. Nie roztrwońcie waszego Dziedzictwa. Jeśli to zrobicie, rozerwie Mi to Serce, a wy będziecie żałowali tej decyzji na wieczność.

Słuchajcie teraz Mojego wołania, bo będę zsyłał wszelkie znaki, wszelkie cuda i wszelki Łaski, aby obudzić wasze znużone serca, dopóki nie wywołam w was wiedzy Prawdy.

Ja Jestem Prawdą. Weźcie Mnie za rękę i idźcie za Mną. Wszelkie życie pochodzi ode Mnie.

Wasz Ojciec Przedwieczny
Bóg Najwyższy

God the Father: I Am the Truth. Take My Hand and follow Me. All Life comes from Me

Thursday, July 3rd, 2014 @ 16:40

My dearest daughter, man is in control of his own destiny, because he has been given freedom of choice, as a Gift from Me.

Some choose the correct path towards My heavenly Kingdom, which is through My Only-Begotten Son, Jesus Christ. Others choose unwisely. Because of man’s gifts, which include intelligence, knowledge and free will, many become proud. Others seek falsehoods and great material gifts, which the world makes possible, until eventually, only their immediate desires become important to them. By adhering to selfish acts and deeds; by becoming self-obsessed and by seeking out personal fulfillment, at the expense of others, they condemn themselves to the sins, which will enslave them.

By refusing to accept the Gift of Eternal Life, which I bring to all of you, who will share in My Kingdom, you, dear children, will separate from Me for eternity. I come to intervene at this time because the self-absorption in the world has eradicated all love in your hearts for Me. I come to bring you the Truth; the knowledge of My Kingdom and a reminder of the two choices, which you will be presented with. The first choice is to accept My Hand of Mercy and live a glorious life by sharing in the Divine Life of My New Kingdom. The second choice is to choose eternal darkness and become slaves to the abyss, where Satan will remain forever.

So many of you refuse My Love, the knowledge I gave you through My Holy Word, and the warnings given to you by the prophets. Do not believe that the world today is any different to time on Earth up to now. Humanity has not changed. Sin is still your curse and it will only be by fighting the enemy – which brings you misery and sorrow – that you will become capable of accepting the Life I have created for you.

Listen now as I remind you of My Promise. I have created an Eternal Paradise, which belongs to you. It will provide you with Eternal Life of the body and the soul. It awaits you. Do not squander your inheritance. This will break My Heart if you do and you will regret this decision for eternity.

Hear now My Call, for I will send every sign; every Miracle and every Grace, so as to awaken your jaded hearts until I stir, within you, the knowledge of the Truth.

I Am the Truth. Take My Hand and follow Me. All Life comes from Me.

Your Eternal Father

God the Most High