Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Będę ściśle współpracowała z Moim umiłowanym Synem, Jezusem Chrystusem, w Jego końcowym akcie ocalenia ludzkości

niedziela, 6 lipca 2014 roku, godz. 14.25

Moje dziecko, Mój czas jako Matki Zbawienia, kiedy będę ściśle współpracowała z Moim umiłowanym Synem, Jezusem Chrystusem, w Jego końcowym akcie ocalenia ludzkości, został wyraźnie ustanowiony. Od tego dnia będę w przyszłości czyniła wszystko, czego będzie się ode Mnie wymagać, by Go wesprzeć, gdy będzie interweniował w sprawy świata, aby objawić Swoje Miłosierdzie.

Droga do zbawienia jest bardzo trudna, nigdy bowiem nie jest łatwo otworzyć oczy niewidomych na Prawdę. Nie ma nic bardziej frustrującego, niż oglądanie tych biednych dusz, które nie widzą, bo nie chcą. Upór człowieka jest wielką przeszkodą i z tego powodu wymaga się wielkich aktów modlitwy i ofiary od tych wszystkich, którzy zostali pobłogosławieni Światłem Boga w swoich sercach. To właśnie wasza hojność wolnej woli, gdy przynosicie Mojemu Synowi dar, którego On pragnie, umożliwi Duchowi Świętemu zstąpienie na te dusze, które bardzo potrzebują Miłosierdzia Mojego Syna.

Głoszenie Prawdy w oparciu jedynie o samą waszą wiarę może stanowić wielkie wyzwanie. Jednak, choć wiele osób jest wiernych Mojemu Synowi, nie mają one daru wglądu. Bezgraniczna wiara w Boga jest wielkim Darem i jest dana tym, którzy mają wrażliwe serca i są pozbawieni ego. Dlatego wzrastajcie, drogie dzieci, i przygotujcie się do wielkiej bitwy o dusze. To będzie największym zadaniem, nawet dla najsilniejszych spośród was. Pozwólcie mi, waszej Matce, prowadzić was w nadchodzących czasach, bo jestem waszą Orędowniczką, a Jezus Chrystus dał Mi wielkie Łaski, abym mogła wziąć was ze Sobą na drogę do wielkiej Chwały.

Idźcie w pokoju, by kochać Boga i Jemu służyć. Tym, którzy idą za Nim jak małe dzieci, zostanie przyznana wszelka Ochrona.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: I will work closely with my beloved Son, Jesus Christ, in His final act to salvage humanity

Sunday, July 6th, 2014 @ 14:25

My child, my time as the Mother of Salvation, when I will work closely with my beloved Son, Jesus Christ, in His final act to salvage humanity has been firmly established.

I will, as and from this day forward, do all that is required of me to respond to Him as He intervenes in the affairs of the world to reveal His Mercy.

The road to salvation is a very difficult one, as it is never easy to open the eyes of the blind to the Truth. There is nothing more frustrating to witness than those poor souls who cannot see because they refuse to. Man’s stubbornness is a great barrier and because of this great acts of prayer and sacrifice are required by all those who are blessed with the Light of God in their hearts. It will be your generosity of free will, as you bring my Son the gift He desires, which will enable the Holy Spirit to descend upon those souls who are in great need of my Son’s Mercy.

It can be a great challenge to proclaim the Truth, by your faith alone. But while many people are loyal to my Son they do not have the gift of insight. Blind faith in God is a great Gift and is given to those who are tender of heart and devoid of ego. Rise therefore, dear children, and prepare for the great battle for souls. It will be the greatest task even for the strongest amongst you. Allow me, your Mother, to guide you in the times ahead, for I am your Advocate and Jesus Christ has given me great Graces so that I will be able to take you with me along the path to great glory.

Go in peace to love and serve God. For those who follow Him, as little children, every Protection will be accorded to you.

Your beloved Mother

Mother of Salvation