Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Wkrótce deklarowanie, że jest się wyznawcą Jezusa Chrystusa, stanie się niezgodne z prawem

środa, 2 lipca 2014 roku, godz. 16.40

Drogie dzieci, gdyby ludzkość była świadkiem Majestatu Mojego Syna, Który siedzi na Tronie w Niebie po prawicy Ojca Przedwiecznego, to opuściłaby głowy ze wstydu i wyrzutów sumienia.

Mój ukochany Syn, Jezus Chrystus, jest uwielbiany, czczony i darzony wielką miłością przez aniołów i świętych w Niebie. Na ziemi bardzo mało szacunku okazuje się Temu, Który przecierpiał straszną Śmierć, by ocalić rodzaj ludzki od grzechu. Jak bardzo Niebiosa płaczą w tym momencie historii, gdy wszędzie dokonuje się wszelkich prób, by pozbyć się z ziemi każdego znaku przedstawiającego Mojego Syna. Nie wystarczy usuwanie najświętszych krzyży z widoku publicznego, wkrótce deklarowanie, że jest się wyznawcą Jezusa Chrystusa, stanie się niezgodne z prawem.

Bardzo mało tolerancji będzie okazywane chrześcijanom, którzy pozostają wierni Słowu i którzy idą drogą do Boga. Nawet ci święci słudzy, którzy oświadczają, że służą Jezusowi Chrystusowi, będą zbyt słabi, aby bronić chrześcijaństwa, i pozwolą, by ich przymuszono do przyjęcia tych praw. W wielu przypadkach zdrajcy spośród nich ułatwią likwidację krzyża i prawdy chrześcijańskiej. Z czasem wszyscy oni wraz z innymi wyznaniami, które nie pochodzą od Boga, będą czcili fałszywą doktrynę. Ponieważ z własnej woli wybiorą oni drogę błędu, będzie to oznaczało, że odmówią przyjęcia Miłosierdzia Bożego i sami skażą się na ciemności.

Nigdy nie wolno wam zdradzać Mojego Syna z jakiegokolwiek powodu, bo On jest Drogą Prawdy i tylko On może przynieść wam Zbawienie Wieczne.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: It will soon become unlawful to declare that you follow Jesus Christ

Wednesday, July 2nd, 2014 @ 16:40

Dear children, if humanity were to witness the Majesty of my Son, Who sits on the Heavenly Throne, at the right hand side of the Eternal Father, they would hang their heads in shame and remorse.

My beloved Son, Jesus Christ, is adored, honoured and lavished with great love by the angels and saints in Heaven. On Earth there is very little respect shown to He Who suffered a terrible death to salvage the human race from sin. How the Heavens weep at this time in history, as every attempt to rid the Earth of every sign that represents my Son is being made everywhere. Not content with banishing public displays of the Most Holy Crosses, it will soon become unlawful to declare that you follow Jesus Christ.

Very little tolerance will be shown to Christians who remain true to the Word and who follow the path to God. Even those holy servants who profess to serve Jesus Christ will be too weak to defend Christianity and they will allow themselves to be forced into accepting these laws. In many cases the traitors amongst them will facilitate the abolition of the Cross and the Truth of Christianity. In time, they will all adore a false doctrine, along with other faiths which will not come from God. Because they will choose the path of error, by their own free will, this means that they will refuse to accept God’s Mercy and they will condemn themselves to the darkness.

You must never betray my Son for any reason, for He is the Way of the Truth and only He can bring you Eternal Salvation.

Your beloved Mother

The Mother of Salvation