Jezus Do Ludzkości

Wasza wiara zostanie wypróbowana jak nigdy dotąd

wtorek, 1 lipca 2014 roku, godz. 20.50

Moja szczerze umiłowana córko, miłość, która promieniuje od Moich uczniów, idących za Mną w tym czasie, jest wszechogarniająca. To jest Światło, które płonie pośród was i ono podtrzymuje Moją Miłość odczuwaną wszędzie tam, gdzie Ja jestem czczony. Duch Święty nadal wylewa się na Mój Kościół na ziemi, kiedy zmaga się on z próbami i uciskami, których doświadcza każdego dnia.

Jednak duch ciemności nadal przytłacza narody, ponieważ wysłannicy złego ducha dokładają wszelkich starań, by usunąć wszelki ślad po Mnie, Moje Słowo i Mój prawdziwy Kościół z powierzchni ziemi. Bądźcie pewni, że bez względu na to, jak ciężkie jest wasze brzemię, Ja jestem z wami, idąc obok was i pomagając wam pokonać przeciwności losu na każdym kroku waszej wędrówki. Wasza wiara zostanie wypróbowana jak nigdy dotąd, wasza odwaga może was od czasu do czasu opuścić, wasza wytrwałość będzie poddawana próbie do granic możliwości, a to, że uznaliście Prawdę, będzie kwestionowane. Będziecie napastowani, wyśmiewani i wyszydzani, a wszystko to będzie spowodowane niegodziwymi czynami tych, których szatan wykorzystuje do walki ze Mną, Jezusem Chrystusem. Ale nic nie zniszczy Mojego Kościoła – Moich prawdziwych wyznawców.

Ci, którzy pozostają posłuszni Słowu Bożemu, istniejącemu od tak dawna, nadal będą reprezentowali Mnie na ziemi. Moja Ochrona obejmie was jak niewidzialna osłona, a wasza wiara nigdy nie zmaleje, skoro walczycie Mieczem Boga.

Pozostańcie Mi wierni, a Moje Światło nadal będzie oświecać rodzaj ludzki. Moja obietnica jest taka, że Mój Kościół pozostanie nienaruszony, choć mniejszy niż teraz, dopóki nie zaświta wielki Dzień Pański.

Wasz Jezus

Your faith will be tested like never before

Tuesday, July 1st, 2014 @ 20:50

My dearly beloved daughter, the love, which radiates from My disciples who follow Me at this time, is all encompassing. It is the Light, which is aflame amidst you that is sustaining My Love, which is felt everywhere I Am revered. The Holy Spirit continues to be poured down upon My Church on Earth, as it struggles against the trials and tribulations, which face it every day.

The spirit of darkness, however, continues to weigh heavily upon nations, as every effort is made by the agents of the evil one to drive out every trace of Me, My Word and My True Church, from the face of the Earth. Be assured, no matter how heavy your burden is, that I Am with you, walking beside you and helping you to overcome adversity, every step of your journey. Your faith will be tested like never before; your courage may leave you from time to time; your perseverance tested to its limits and your acceptance of the Truth challenged. You will be picked on; scoffed at and sneered at, all of which will be caused by the wicked acts of those who Satan uses to fight Me, Jesus Christ. But nothing will destroy My Church – My true followers.

Those who remain obedient to the Word of God, as it has existed for so long, will continue to represent Me on Earth. My Protection will cover you like an invisible sheath and your faith will never diminish once you fight with the Sword of God.

Remain true to Me and My Light will continue to shine upon the human race. My Promise is that My Church will remain intact, although smaller than it is now, until the Great Day of the Lord dawns.

Your Jesus