Jezus Do Ludzkości

Zburzę świątynie tych sekt i powstrzymam ich od niegodziwych czynów wobec dzieci Bożych

niedziela, 15 czerwca 2014 roku, godz. 9.30

Moja szczerze umiłowana córko, rozmiar ignorancji, odrzucenia i znienawidzenia Mnie jest poza świadomością większości ludzi.

Istnieją grupy i sekty, które oddają się kultowi szatana i które popełniają straszliwe okrucieństwa pod kierunkiem tego, który Mnie nienawidzi. Biedni grzesznicy, którzy są w to zaangażowani, sprzedali swoje dusze diabłu, a dla osób z zewnątrz są oni źródłami rozrywki. Jednak wysłuchajcie Mnie teraz. Mają oni tylko jednego mistrza, a ten mistrz ma wielką władzę nad nimi, bo oni oddali mu dar swojej wolnej woli. A ponieważ szatan gardzi rodzajem ludzkim, wykorzystuje te dusze, choć one naprawdę nie rozumieją tego faktu. Ich nienawiść do Mnie jest tak samo silna jak nienawiść do tych, którzy służą Mnie, Jezusowi Chrystusowi.

Ostateczna bitwa o dusze rozegra się w każdej części świata i to te grupy będą zacięcie walczyły, by odciągnąć ludzi ode Mnie i ostatecznego Zbawienia, które przynoszę dzieciom Bożym. Ponieważ kocham wszystkich – łącznie z tymi, którzy poświęcili swoje życie i prawo do Zbawienia Wiecznego dla pustych obietnic króla kłamstw – Moim obowiązkiem jest pokonać wszystkie przeszkody, aby dotrzeć do nich, żebym mógł ich uratować.

Zburzę świątynie tych sekt i powstrzymam ich od niegodziwych czynów wobec dzieci Bożych. Obiecuję, że ci, którzy uwolnią się z tych więzień nienawiści, znajdą Mnie oczekującego. Z każdą pojedynczą duszą z tych grup, która przyjdzie do Mnie w poszukiwaniu pokoju, nawrócę dziesięciokrotnie większą ich liczbę. Pokonam diabła i zabiorę dzieci Boże znad krawędzi otchłani piekielnej, bez względu na to, co zrobiły.

Nie bójcie się mocy złego ducha, kiedy już całkowicie Mi ufacie. Moja Moc, Moc Boga, Początku i Końca, nigdy nie zostanie zniszczona. Ale jeśli ktoś czyni próby zniszczenia Mocy Boga, znając tego konsekwencje, i odrzuca wszelkie Moje wysiłki ratowania jego duszy – będzie cierpiał wiecznie.

Wasz Jezus

I will tear down the temples of these sects and stop them in their vile acts against God’s children

Sunday, June 15th, 2014 @ 09:30

My dearly beloved daughter, the extent to which I Am ignored, dismissed and hated is beyond the knowledge of most people.

There are groups and sects which are dedicated to the worship of Satan and who commit terrible atrocities under the direction of he who hates Me. The poor sinners who are involved have sold their souls to the devil and to the outside they are a source of amusement, but hear Me now. They have only one master and this master has great power over them because they have given him the gift of their free will. And just as Satan despises the human race, he uses these souls, although they do not truly understand this fact. Their hatred for Me is as intense as it is towards those who serve Me, Jesus Christ.

The final battle for souls will be fought in every part of the world and it will be these groups, who will fight very hard to pull people away from Me and the final Salvation I bring to God’s children. Because I love all – including those who have sacrificed their lives and their right to Eternal Salvation for the empty promises of the king of lies, My duty is to overcome all obstacles to reach them, so that I can save them.

I will tear down the temples of these sects and stop them in their vile acts against God’s children. Those who are freed from these prisons of hatred will, I promise, find Me waiting. For every single soul who comes to Me searching for peace, from these groups – I will convert, ten times their number. I will defeat the devil and I will take God’s children, no matter what they have done, back from the brink of the abyss of Hell.

Never fear the power of the spirit of evil, once you trust Me completely. My Power, the Power of God, the Beginning and the End, will never be destroyed. But, if any man who attempts to try to destroy the Power of God, knowing the consequences, and who refuses all efforts by Me to save his soul – he will suffer for eternity.

Your Jesus