Jezus Do Ludzkości

Nigdy nie wolno wam czcić jakiegokolwiek innego boga niż Boga w Trójcy Jedynego

sobota, 14 czerwca 2014 roku, godz. 12.40

Moja szczerze umiłowana córko, jest tylko jeden Bóg – Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty – wszyscy to odrębne Osoby w Jednym. Nie ma trzech odrębnych jednostek, bo My Jesteśmy Jednym – Bóg Ojciec, Stwórca wszystkiego, Bóg Syn, Który się objawił, aby żyć wśród was, i Bóg Duch Święty, dany ludzkości jako Dar, dzięki któremu Prawda napełnia wasze serca wiedzą, nowym życiem i Mocą Mojej Miłości.

Kiedy przychodzicie do Mnie, przychodzicie do Mojego Ojca. Gdy Duch Święty wzywa was, to pochodzi On od Ojca. Wszystko pochodzi od Boga. Nigdy nie wolno wam czcić jakiegokolwiek innego boga niż Boga w Trójcy Jedynego. Jednak wiedzcie o tym – aby poznać Ojca, musicie uznać Boga Syna, bo beze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie możecie poznać Ojca.

Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci, ale Jego dzieci nie kochają Go tak, jak powinny. Jest to w porządku, ponieważ przeze Mnie staną się one częścią Mojego Nowego Królestwa na ziemi. Są też tacy, którzy idą za złym duchem i którzy świadomie oddają mu dar swojej wolnej woli. Wówczas nie mają już kontroli nad swoimi działaniami, bo złe duchy wewnątrz nich wykorzystują ich w celu pozyskania innych podatnych dusz. Te dusze nie czczą Boga – zamiast Niego czczą szatana. Błagam was, abyście pomogli Mi uratować te biedne, nieszczęsne dusze, które nie mogą już uratować własnych dusz poprzez swój wolny wybór. Pragnę, abyście poprzez wasze modlitwy błagali o uwolnienie dusz w niewoli, aby do Mnie powróciły.

Modlitwa Krucjaty 157
Za dusze w niewoli

O drogi Jezu, uwolnij te dusze, które są niewolnikami fałszywych bogów i szatana.

Pomóż nam przez nasze modlitwy przynieść im ulgę
od cierpienia opętania.

Otwórz bramy ich więzienia i pokaż im drogę do Królestwa Bożego, zanim zostaną jako zakładnicy wzięci przez szatana w otchłań piekielną.

Błagamy Cię, Jezu, abyś okrył te dusze Mocą Ducha Świętego, tak aby odnalazły prawdę, i byś pomógł im odnaleźć odwagę do odwrócenia się od sideł i niegodziwości diabła.

Amen.

Problemem napotykanym przez dusze, które wielbią fałszywych bogów, jest to, że pozostają otwarte na ducha zła, który potrzebuje tylko odrobiny ich wolnej woli, aby je opanować. Fałszywi bogowie prowadzą dusze ku straszliwemu niebezpieczeństwu. Największe niebezpieczeństwo, które przed nimi stoi, jest takie, że wierzą, iż takie praktyki są normalne, zdrowe dla ich ducha i że są środkiem, za pomocą którego odnajdą pokój i spokój w swoim życiu. Jedyne, co odnajdą, to ból i smutek.

Ostrzegam przed niebezpieczeństwem podążania za okultyzmem i praktykami New Age, bo one nie pochodzą ode Mnie. Jedynie idąc za Mną, Jezusem Chrystusem, możecie mieć Życie Wieczne. Przeciwieństwem życia jest śmierć. Śmierć ciała nie oznacza końca waszego istnienia. Wasze istnienie jest na wieczność. Życie Wieczne przychodzi tylko przeze Mnie. Wieczna śmierć pochodzi od szatana.

Wasz Jezus

You must never worship any other god, but the Triune God

Saturday, June 14th, 2014 @ 12:40

My dearly beloved daughter, there is only one God – God the Father, God the Son and God the Holy Spirit – all distinct Persons in One. There are not three separate units, for We are One – God the Father, Creator of All; God the Son, as He manifested to live amongst you and God the Holy Spirit, given to humanity as the Gift by which the Truth fills your hearts with knowledge, new life and the Power of My Love.

When you come to Me, you come to My Father. When the Holy Spirit calls you, It comes from the Father. All comes from God. You must never worship any other god, but the Triune God. But, know this. To know the Father, you must acknowledge God the Son, for without Me, Jesus Christ, you cannot know the Father.

God loves all of His children, but His children do not love Him as they should. That is okay, because through Me they will become part of My New Kingdom on Earth. Then there are those who follow the evil one and who, knowingly, give him the gift of their free will. It is then that they have no longer control over their actions, for the evil spirits within them use them in order to recruit other vulnerable souls. These souls do not worship God – instead they worship Satan. I plead with you to help Me save these poor unfortunate souls, for they cannot save their own souls through their free choice any more. I desire that, through your prayers, you beg for the relief of souls in captivity, so that they will come back to Me.

Crusade Prayer (157)

For souls in captivity:

O dear Jesus, release those souls who are slaves to false gods and Satan.

Help us through our prayers to bring them relief from the pain of possession.

Open the gates of their prison and show them the path to the Kingdom of God, before they are taken hostage by Satan into the abyss of Hell.

We beg You, Jesus, to cover these souls with the Power of the Holy Spirit, so they will seek out the Truth and help them to find the courage to turn their backs on the snares and wickedness of the devil.

Amen.

The problem encountered by souls, who adore false gods, is that they leave themselves open to the spirit of evil, which needs only a tiny fraction of their free will in order to infest them. False gods lead souls into terrible danger. The biggest danger facing them is that they believe that such practices are normal, healthy for their spirit and a means by which to find peace and calm in their lives. All they will find is pain and sorrow.

Be warned of the dangers of following the occult and new age practices, for they are not of Me. It is only by following Me, Jesus Christ, that you can have Eternal Life. The opposite to life is death. Death of the body does not mean the end of your existence. Your existence is for eternity. Eternal Life comes only through Me. Eternal death comes from Satan.

Your Jesus