Jezus Do Ludzkości

Ja jestem łagodny, kochający i cierpliwy

niedziela, 15 czerwca 2014 roku, godz. 14.25

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Plan odkupienia ludzkości i ujawnienia Mojego Nowego Królestwa pomyślnie się spełnia, jak to zostało przepowiedziane. Przyniosę światu wielki Dar, a wy, dla których jest to przytłaczające i przerażające, wiedzcie to.

Ja jestem łagodny, kochający i cierpliwy i wszystko zostanie wykonane według Świętej Woli Mojego Ojca, Który nie chce przynieść bólu i cierpienia żadnemu ze Swoich dzieci, bez względu na to, jak bardzo ich dusze są sczerniałe. Jeśliby tak nie było, to zniszczyłby już ten świat i zabrał tylko wybranych do Nowego Raju. A jednak Mój Ojciec czekał i czekał, aż liczba ludności na świecie stanie się największa. Rozpoczął On wtedy ostatnią część Swojego Planu ratowania ludzkości, tak aby mnóstwo zostało uratowanych od razu.

Nie wolno się obawiać tego Planu ani się jemu przeciwstawiać, bo jako ostateczną nagrodę przyniesie on wam wszystkim największą chwałę. Nie wolno wam mu się opierać, nie wolno wyśmiewać go ani odrzucać, bo będziecie żałowali tej decyzji na wieczność. Niech żaden człowiek nie ingeruje w Wolę Boga. Mój Ojciec, w celu zbawienia mas, nie zawaha się ukarać tych, którzy stoją Mu na drodze do ratowania miliardów dusz. I choć każda dusza jest dla Niego cenna i chociaż będzie On interweniował na każdy sposób, aby przywrócić tym duszom rozsądek, zniszczy On tych, którzy są odpowiedzialni za odbieranie Mu milionów dusz. Nie miejcie żadnych wątpliwości, że oni będą za to cierpieli, i niech będzie wiadome, że poznacie te dusze po ich czynach i po ich karze. Ich kara rozpocznie się na ziemi w tym czasie, w nadziei, że dostrzegą Prawdę. W przeciwnym wypadku Mój Ojciec ich usunie.

Moc Boga objawia się w tym czasie na ziemi i zobaczycie, jak te strony wyłaniają się w walce o dusze. Będą do nich należeć ci, którzy naprawdę Mi służą; ci, którzy Mnie nie znają, i ci, którzy Mnie znają, ale wybrali służbę innemu mistrzowi, nie Mnie. Jedynymi zwycięzcami będą ci, którzy przez Miłosierdzie Boże otrzymają klucze do Królestwa Bożego.

Wasz Jezus

I Am Gentle, Loving and Patient

Sunday, June 15th, 2014 @ 14:25

My dearly beloved daughter, My Plan to redeem humanity and to disclose My New Kingdom is succeeding, as foretold. I will bring the world a great Gift and for those who find this overwhelming and frightening, know this.

I Am Gentle, Loving and Patient and all will be done by the Holy Will of My Father, Who does not wish to bring pain and anguish to any of His children, no matter how blackened their souls are. If this were the case, He would have destroyed the world and taken only the elect into the New Paradise. And so My Father waited and waited, until the world’s population was at its greatest number. He has begun the final part of His Plan to save humanity, so that a multitude can be saved at once.

This Plan must not be feared or opposed, as the final prize is one that will bring you all the greatest glory. You must not resist it; you must not ridicule it or discard it, for you will regret this decision for eternity. Let not one man interfere with the Will of God. In order to save the masses, My Father will not hesitate to punish those who stand in His Way to save billions of souls. And while every soul is precious to Him and while He will intervene in every way to bring souls to their senses, He will destroy those who are responsible for denying Him the souls of millions. Be in no doubt that they will suffer for this and let it be known that you will know these souls by their deeds and then by their punishment. Their punishment will begin on Earth at this time, in the hope that they will see the Truth. Failing that, My Father will remove them.

The Power of God is manifest on Earth at this time and you will see how these sides will emerge in the battle for souls. They will include those who truly serve Me; those who do not know Me and those who do, but choose to serve a different master not of Me. The only victors will be those who, by the Mercy of God, will be given the Keys to the Kingdom of God.

Your Jesus