Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Ten Dar ochrony dla dzieci został zarządzony przez Mojego umiłowanego Ojca

sobota, 31 maja 2014 roku, godz. 16.20

Moje drogie dziecko, pragnę wezwać rodziców dzieci i młodych osób z całego świata, aby poświęcili je Mojemu Niepokalanemu Sercu.

Mój najdroższy Syn, Jezus Chrystus, pragnie, abym to uczyniła, ponieważ On okryje je Swoją Najdroższą Krwią i zapewni im bezpieczeństwo. On chce, abyście wy, drogie dzieci, tak uczynili, ponieważ On udzieli im wielkich Łask. Ten Dar ochrony dla dzieci został zarządzony przez Mojego umiłowanego Ojca. Za przyczyną Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, obiecuje On wielkie Łaski i te dzieci, które zostaną oddane Mnie, będą chronione przed wpływem złego ducha.

Mój Syn uczyni wszystko, co jest konieczne, aby zjednoczyć wszystkie rodziny w Swoim Nowym Raju, a przez poświęcenie dzieci Mnie, Matce Zbawienia, każdej rodzinie, która imiennie ofiaruje Mi swoje dzieci, zostanie przyznana wielka Ochrona.

Moja miłość do dzieci Bożych jest bardzo szczególna, ponieważ jestem Matką wszystkich dzieci Bożych. To przeze Mnie, Matkę Zbawienia, dusze poświęcone Mnie będą zbawione – dzięki Miłosierdziu Mojego Syna. Te dusze nie będą kuszone przez oszustwo, które zostanie przedstawione światu przez antychrysta.

Musicie raz w tygodniu odmawiać tę Modlitwę przed Moim obrazem, waszej umiłowanej Matki, a zanim ją odmówicie, musicie się przeżegnać wodą święconą.

Modlitwa Krucjaty 153
Dar Ochrony dla dzieci

O Matko Boga, Matko Zbawienia, proszę, abyś poświęciła dusze tych dzieci [wymień je tutaj], i ofiarowała je Twojemu umiłowanemu Synowi.

Módl się, aby Jezus, przez Moc Swojej Najdroższej Krwi, okrył i ochronił te małe dusze wszelkiego rodzaju ochroną przed złem.

Proszę Cię, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich trudności i aby Twój Syn spojrzał łaskawie na moją prośbę o zjednoczenie mojej rodziny w jedno z Chrystusem i dał nam Zbawienie Wieczne.

Amen.

Idźcie i bądźcie wdzięczni za Miłość Boga do Swoich dzieci. Wielkie Miłosierdzie i błogosławieństwa zostaną okazane każdemu dziecku i młodemu człowiekowi, którego imię będzie Mi przedstawione, bym poświęciła je Mojemu Synowi.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: This Gift of Protection for children has been commanded by my beloved Father

Saturday, May 31st, 2014 @ 16:20

My dear child, I wish to call upon parents of children and young people, all over the world, to consecrate them to my Immaculate Heart.

My Precious Son, Jesus Christ, desires that I do this, as He will cover them with His Precious Blood and so keep them safe. He wants you, dear children, to do this because He will grant great Graces upon them. This Gift of Protection for children has been commanded by my beloved Father. Through His Son, Jesus Christ, He promises great Graces and those children who are presented to me will be protected from the influence of the spirit of evil.

My Son will do all that is required to unite all families in His New Paradise and by consecrating your children to me, the Mother of Salvation, great Protection will be given to every family whose children’s names are offered to me.

My love for God’s children is very special, for I am the Mother of all God’s children. It will be through me, the Mother of Salvation, that souls consecrated to me, will be saved through the Mercy of my Son. These souls will not be tempted by the deceit, which will be presented to the world by the antichrist.

You must recite this Prayer once a week, before an image of me, your beloved Mother, and bless yourself with Holy Water before you recite it.

Crusade Prayer 153

The Gift of Protection for children:

O Mother of God, Mother of Salvation, I ask that you consecrate the souls of these children (List them here…) and present them to your beloved Son.

Pray that Jesus will, through the Power of His Precious Blood, cover and protect these little souls with every kind of protection from evil.

I ask you, dear Mother, to protect my family in times of great difficulties and that your Son will look favourably upon my request to unite my family in one with Christ and grant us Eternal Salvation.

Amen.

Go and be thankful for the Love that God has for His children. Great Mercy and Blessings will be accorded to every child and young person whose name you present to me for consecration to my Son.

Your beloved Mother

Mother of Salvation