Jezus Do Ludzkości

Moja Miłość nigdy nie więdnie, nigdy nie słabnie, nigdy nie umiera. Bez względu na to, co uczyniliście

sobota, 31 maja 2014 roku, godz. 8.20

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Miłość do każdego z was płonie jak ogień rozpalony w piecu. Przybiera na sile jeszcze bardziej z powodu złego wpływu, pod który dostała się ludzkość. Wszelkiego rodzaju oszustwa zaciemniają dusze w tym czasie w historii z powodu wpływu diabła na świat, gdy rozgrywa się ostateczna bitwa o dusze.

Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko w wieku powyżej siedmiu lat będzie się zmagać w odróżnianiu tego, co słuszne, od tego, co błędne. Wielu będzie tolerowało niegodziwe działania i powiedzą, że podejmowanie ich jest usprawiedliwione. Ci, którzy uznają za dobre złe słowa, czyny i działania, zasiane w ich sercach przez zwodziciela, nie będą czuli wyrzutów sumienia.

Każda dusza, bez względu na wyznanie, rasę, kolor skóry czy okoliczności, będzie się błąkać zdezorientowana co do tego, co jest słuszne w Oczach Boga, a co jest uznawane za złe. I podczas gdy masy pogrążone w błędzie będą przyklaskiwać grzechowi zamaskowanemu w każdy możliwy sposób, ci, którzy Mnie zdradzają w swoich duszach, nie będą odczuwali ani odrobiny zadowolenia. Ci, którzy nie odejdą od całej prawdy, która pochodzi ode Mnie, będą demonizowani. Ale kiedy będą przebywali w Moim towarzystwie, nie będą się tym przejmowali, ponieważ zaszczepię im wewnętrzny pokój, którym nic nie zachwieje.

Obiecuję wam wszystkim, łącznie z tymi, którzy są słabi i którzy ulegają kłamstwom zasianym w was przez szatana, że nigdy z was nie zrezygnuję. Będę was przyciągał, napełniał was Moją Miłością, kiedy tylko pozwolicie Mi się przyciągnąć. Moja Miłość nigdy nie więdnie, nigdy nie słabnie, nigdy nie umiera. Bez względu na to, co uczyniliście. Ale bądźcie uważni, to wasze dusze stanowią ostateczny łup i zły duch nigdy nie ustąpi w swoim dążeniu, by was zdobyć.

Moja Miłość jest tak silna, że nawet wtedy, gdy Mnie zdradzicie w swoim sumieniu, sprawię, że będziecie świadomi swojego błędu. To dlatego będziecie mieli poczucie straty, kiedy uczynicie to w imię sprawiedliwości, wiedząc jednak w swoich sercach, że to jest złe – nie będziecie odczuwali niczego innego, tylko smutek. Wtedy właśnie musicie wezwać Mnie, waszego Jezusa, tą Modlitwą, abym pomógł wam w waszej godzinie bezsilności.

Modlitwa Krucjaty 152
Pomóż mi w czasie, gdy będę bezsilny

Drogi Jezu, pomóż mi w czasie, gdy będę bezsilny.

Uwolnij mnie od grzechu i niech moje oczy, serce i dusza dostrzegą oszustwo diabła i jego niegodziwe drogi.

Napełnij mnie Swoją Miłością, gdy odczuwam w sercu nienawiść.

Napełnij mnie Swoim Pokojem, gdy odczuwam smutek.

Napełnij mnie Swoją Siłą, gdy jestem słaby.

Wyzwól mnie z więzienia, w którym się znajduję, tak abym mógł być wolny i byś trzymał mnie bezpiecznie w Twoich przenajświętszych Ramionach.

Amen.

Moja Miłość jest wieczna. Wasze dusze są wieczne. Moje Królestwo jest wieczne i takie jest też królestwo złego ducha.

Kiedy jesteście winni strasznego grzechu, musicie walczyć w każdej sekundzie, aby usunąć się z miejsca zagrożenia i przez cały czas starać się dochować Mi wierności. Najprostszym sposobem na to jest kochać się wzajemnie, tak jak Ja was miłuję. Nic, co oddala was od miłości wzajemnej, nie pochodzi ode Mnie.

Wasz Jezus

My Love never wilts; never falters; never dies. No matter what you have done

Saturday, May 31st, 2014 @ 08:20

My dearly beloved daughter, My Love blazes like a furnace for every single one of you. It has been inflamed to an even greater extent because of the wicked influence, which has been inflicted upon humanity. Every kind of deceit clouds souls at this time in history, because of the influence of the devil in the world, as the final battle for souls continues.

Every man, woman and child over the age of seven years will struggle to differentiate between right and wrong. Many will condone wicked acts and say that they are justified in doing so. Those who acknowledge, as being good, the evil words, deeds and actions, planted within their hearts by the deceiver, will feel no remorse.

Every soul, irrespective of their creed, race, colour or circumstances, will wander about in confusion as to what is right in the Eyes of God and what is declared to be wrong. And, while the masses, in error, will applaud sin in every guise, not one shred of contentment will those who betray Me have in their souls. Those who do not deviate from the Truth of all that comes from Me will be demonized. But when they spend time in My Company, they won’t care, because I will instill within them an inner peace, which will not be shaken.

I promise all of you, including those who are weak and who succumb to the lies planted within you by Satan, that I will never give up on you. I will draw on you; fill you with My Love, whenever you allow Me to pull you towards Me. My Love never wilts; never falters; never dies. No matter what you have done. But, be aware, it is your soul, which is the ultimate prize and the evil one will never relent in his quest to win you over.

My Love is so powerful that even when you betray Me I will, within your conscience, ensure that you are aware of your error. This is why you will feel a sense of loss for what you have done in the name of justice, which you know in your heart is wrong – you will feel nothing but sorrow. It is then that you must call out to Me, your Jesus, with this Prayer to help you in your hour of helplessness.

Crusade Prayer (152)

Help me in my hour of helplessness

Dear Jesus, help me in my hour of helplessness.

Free me from sin and open my eyes, my heart and my soul to the deceit of the devil and his wicked ways.

Fill me with Your Love when I feel hatred in my heart.

Fill me with Your Peace when I feel grief.

Fill me with Your Strength when I am weak.

Save me from the prison within which I find myself, so that I can be free and be held safely in Your Sacred Arms.

Amen.

My Love is eternal. Your soul is eternal. My Kingdom is eternal and so is the Kingdom of the evil one.

When you are guilty of terrible sin, you must fight every single second to remove yourself from danger and strive to remain true to Me at all times. The easiest way to do this is to love one another as I love you. Anything that removes you from love for one another does not come from Me.

Your Jesus