Jezus Do Ludzkości

Obiecałem Mojemu Ojcu, że będę się ubiegał o wszystkie dusze, dla których poświęciłem Moje Życie. I zrobię to

wtorek, 3 czerwca 2014 roku, godz. 18.22

Moja szczerze umiłowana córko, Moim zamierzeniem jest doprowadzić do nawrócenia każdy naród na świecie i sprawić to szybko. Moja Miłość do was wszystkich jest tak wielka, że nawet tam, gdzie panuje zamęt w sercach tych, którzy Mnie nie znają, zainterweniuję na takie sposoby, które do dziś nie były znane ludzkości.

Obdarzę Moim pokojem każdą duszę, która ujrzy Światło Prawdy. Moja Miłość przyniesie im spokój ducha, którego takie dusze nigdy naprawdę nie zaznały. Duch Prawdy będzie Moim Darem dla świata i ludzkości, która Mnie nie uznaje. Dopiero wtedy człowiek będzie mógł być otwarty na Boską Interwencję, która przychodzi z rozkazu Mojego ukochanego Ojca, aby mógł On wziąć w Ramiona każde ze Swoich dzieci.

Świadkami Miłości Boga będą wkrótce jałowe dusze – dusze, które pozostają całkowicie zamknięte na działanie Ducha Świętego. Płomień Ducha Świętego jak miecz przeszyje ich serca, a wyleje się na nich wrodzone zrozumienie tego, jak cenna w Oczach Boga jest każda dusza.

Duch Prawdy obudzi dusze tych, którzy się Mnie wyrzekają, którzy gardzą wierzącymi we Mnie, i tych, którzy sądzą, że są niepokonani. Dotknie on serc ludzi wyniosłych, pysznych, zarozumiałych, jak i nieświadomych, zatwardziałych grzeszników, którzy mają w sercach nienawiść, a także maluczkich. Nikt z was nie zostanie wykluczony z tego wielkiego cudu. Obiecałem Mojemu Ojcu, że będę się ubiegał o wszystkie dusze, dla których poświęciłem Moje Życie. I zrobię to. Bo na co zdałaby się Moja Śmierć, jeśliby choć jeden grzesznik nie mógł zostać zbawiony? Przyjdę wkrótce, aby przygotować was wszystkich na Moje Zbawienie. Radujcie się, bo Mój Czas jest bliski.

Idźcie, Moi ukochani wyznawcy, i pozostawajcie w miłości, nadziei i oczekiwaniu na Moje wielkie Miłosierdzie. Spełnię Moją obietnicę względem każdego z was i otrzymacie w nagrodę Moje Królestwo, jeśli z pokorą przyjmiecie Moje wielkie wylanie Miłości.

Wasz Jezus

I promised My Father that I would pursue every soul for whom I sacrificed My Life. And I will

Tuesday, June 3rd, 2014 @ 18:22

My dearly beloved daughter, it is My Intention to bring about conversion to every nation in the world and to do this quickly. My Love for you all is so great that I will, even in cases where confusion reigns in the hearts of those who do not know Me, intervene in ways, which are unknown to humanity up to now.

My Peace will be given to every soul who sees the Light of the Truth. My Love will bring them a calmness of the spirit, which such souls have never truly known. The Spirit of Truth will be My Gift to the world and mankind, who do not acknowledge Me. Only then, can man be open to the Divine Intervention, which is by the Command of My beloved Father, so that He can embrace every child of His.

The Love of God will soon be witnessed by barren souls – souls which remain firmly shut to the influence of the Holy Spirit. The Flame of the Holy Spirit will, like a sword, cut through their hearts and out will pour upon them an innate understanding as to how cherished each soul is in the Eyes of God.

The Spirit of Truth will awaken the souls of those who deny Me, who pour scorn on those who believe in Me, and those who believe in their own invincibility. It will touch the hearts of the haughty, the proud, the arrogant, as well as the ignorant, the hardened sinners who have hatred in their hearts, as well as the lowly. Not one of you will be excluded from this great Miracle. I promised My Father that I would pursue every soul for whom I sacrificed My Life. And I will.For what good was My death if it meant that even just one sinner could not be saved? I come soon to prepare you all for My Salvation. Rejoice, for My Time is near.

Go, My beloved followers, and remain in love, hope and anticipation for My great Mercy. I will fulfill My Promise to every one of you and you will reap the rewards of My Kingdom if you will accept, with humility, My great outpouring of Love.

Your Jesus