Jezus Do Ludzkości

Obietnica Proście, a otrzymacie, którą wam składam, nie jest pusta

sobota, 3 maja 2014 roku, godz. 15.50

Moja szczerze umiłowana córko, gdy proszę ludzi, by Mi zaufali, to dla wielu jest to bardzo trudne do zrealizowania. Tak wielu trudno zaufać Mojej Miłości do ludzkości, gdy opierają się na swojej własnej wierze, chcąc całkowicie Mi się poddać. Dopiero wtedy, gdy w pełni oddacie się pod Moją opiekę, możecie się czuć bezpieczni, chronieni i odczuwać pokój.

Moja Miłość, kiedy będziecie jej szukać, obejmie was, gdy wyciągnięcie ręce i będziecie wołać do Mnie jak małe dzieci. Dzieci, gdy są małe, pokładają całą swoją ufność w rodzicach. One znają jedynie różnicę między tym, co odczuwają jako dobre, a tym, co odczuwają jako złe, i całkowicie zdają się na dorosłych, aby je chronili. Dzieci nie zastanawiają się dwa razy, by pobiec do swoich rodziców po pocieszenie i by znaleźć schronienie. Wiara dziecka jest silna. Ono nie kwestionuje, bo wierzy, że naprawdę znajdzie bezpieczeństwo w ramionach kochającego rodzica.

Należy Mi zaufać, bo wszystko, o co Mnie prosicie, spełni się, jeśli jest to dla dobra duszy. Obietnica Proście, a otrzymacie, którą wam składam, nie jest pusta. Cieszy Mnie Dzieło obdarzania Moimi Darami każdego z was. Kiedy prosicie Mnie, abym wam pomógł, słyszę, czuję i odpowiadam na wszystko, czego pragniecie. Dajcie Mi szansę udowodnienia Mojej Miłości do każdego z was. Pozwólcie Mi okazać wam dowód Mojej Interwencji. W tym czasie istnienia, Ja, Jezus Chrystus, sprawię, że Moja Obecność będzie rozpoznana we wszystkim, o co Mnie prosicie. W tym czasie dam wam odczuć Moją Obecność, doświadczyć Mojego wielkiego Aktu Interwencji w waszym codziennym życiu i zrozumieć siłę waszych modlitw. Ponieważ to są dni wielkich cudów, którymi obdarzam ludzkość obficiej niż w jakimkolwiek innym czasie, od kiedy chodziłem po ziemi.

Kiedy naprawdę całkowicie złożycie całą swoją ufność we Mnie, będę mógł dokonać wielkich cudów, aby przynieść wam nie tylko ulgę w cierpieniu, ale przyciągnąć was jeszcze bliżej Mojego Najświętszego Serca. Kiedy dziecko wie, że rodzic je kocha, czuje się bezpieczne, wiedząc, że jest chronione. Wiedzcie, że gdy Mi ufacie, chronię was wszystkich i zaleję wszystkie wasze dusze głębokim poczuciem pokoju, którego nigdzie indziej nie znajdziecie na tej ziemi.

Przyjdźcie do Mnie dzisiaj i wołajcie do Mnie o pomoc – bez względu na to, jakie możecie mieć troski. Odmawiajcie tę szczególną Modlitwę za każdym razem, gdy coś was dręczy, a Ja za każdym razem odpowiem.

Modlitwa Krucjaty 148
Przyjdź mi z pomocą

O mój Jezu, pomóż mi w czasie wielkiej udręki.

Trzymaj mnie w Swoich Ramionach i zabierz mnie
do Schronienia Twojego Serca.

Otrzyj moje łzy.

Wycisz moją nieustępliwość.

Podnieś mnie na duchu i napełnij Twoim Pokojem.

Proszę, spełnij tę moją szczególną prośbę [podaj ją tutaj].

Przyjdź mi z pomocą, tak aby moja prośba została wysłuchana i by moje życie mogło stać się pełne pokoju w jedności z Tobą, drogi Panie.

Jeśli moja prośba nie może być spełniona, napełnij mnie Łaską, bym uznał, że Twoja Święta Wola jest dla dobra mojej duszy, i bym pozostał na zawsze wiernym Twojemu Słowu z życzliwym i wdzięcznym sercem.

Amen.

Zawsze Mnie wzywajcie, kiedy tylko jesteście smutni lub potrzebujecie pomocy, a Ja obiecuję, że dam wam znak, że odpowiadam na wasze wołanie do Mnie, waszego umiłowanego Zbawiciela.

Wasz Jezus

Ask and you will receive is not an idle promise that I make

Saturday, May 3rd, 2014 @ 15:50

My dearly beloved daughter, when I ask people to trust in Me, this is a very difficult thing, for many people to do. So many find it hard to trust in My Love for humanity, when they rely on their own faith, in order for them to surrender completely to Me. It is only when you fully surrender yourselves, into My care, can you feel safe, protected and at peace.

My Love, when sought out by you, will cover you, when you hold out your arms and call out to Me as a little child. Children place all their trust in their parents, when they are little. They know only the difference between what feels right and what feels wrong and so they rely completely on the adult to protect them. Children do not think twice about running to their parents for comfort and to seek refuge. The faith of a child is strong. He does not question, for he believes, truly that he will find safety in the arms of a loving parent.

I Am to be trusted, for all that is asked of Me will be done, if it is for the good of the soul. Ask and you will receive is not an idle promise that I make. I relish the Act of lavishing My Gifts upon each one of you. When you ask Me to help you, I hear, feel and respond to all that you desire. Allow Me the chance to prove My Love for each of you. Let Me show you the proof of My Intervention. It is at this time of existence, that I, Jesus Christ, will make My Presence known in all that you ask of Me. It is at this time, that I will enable you to feel My Presence, witness My Great Acts of Intervention in your daily lives and to understand the power of your prayers. For these are the days of great miracles, which I bequeath to humanity, more than at any other time, since I walked the Earth.

When you truly place all your trust in Me, I can work great miracles to bring you, not only relief from suffering, but to draw you even closer to My Sacred Heart. When a child knows that a parent loves him, he feels secure in the knowledge that he is protected. Know that by trusting in Me, I protect you all and I will flood each of your souls with a deep sense of peace, which you will find nowhere else on this Earth.

Come to Me today and call on Me to help you – no matter what worries you may have. Recite this special Prayer, every time you are in distress, and I will respond every single time.

Crusade Prayer (148)

Come to my aid:

O my Jesus, help me, in my time of great distress.

Hold me in Your Arms and take me into the Refuge of Your Heart.

Wipe away my tears.

Calm my resolve.

Lift my spirits and fill me with Your Peace.

Please grant me this special request (mention it here…).

Come to my aid, so that my request is answered and that my life can become peaceful and in union with You, dear Lord.

If my request cannot be granted, then fill me with the Grace to accept that Your Holy Will is for the good of my soul and that I will remain faithful to Your Word, forever, with a kind and gracious heart.

Amen.

Always call to Me, whenever you are sorrowful or in need of help and I promise that you will be given a sign that I have responded to your cry to Me, your beloved Saviour.

Your Jesus