Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Apokalipsa będzie dotyczyła tego, co jest związane z przejęciem Kościoła Mojego Syna na ziemi przez Jego wrogów

piątek, 2 maja 2014 roku, godz. 19.00

Moje dziecko, gdy ludzie słyszą słowo „apokalipsa”, może to wywołać przerażenie w ich sercach. To dlatego, że naprawdę bardzo niewielu wie, co ono oznacza. Przepowiedziano, że te czasy są ostatnią częścią Planu Mojego Ojca na zjednoczenie świata i uwolnienie go z uchwytu zła, które już od tak dawna jest jego morderczym uściskiem.

Najważniejszym znakiem, że czas jest już bliski, będzie ponowne przeżywanie Ukrzyżowania Mojego Syna, a będzie to tuż przed Jego Powtórnym Przyjściem. Takie będą znaki. Tak jak On był ubiczowany, tak będzie również Jego Ciało – Jego Kościół na ziemi – poprzez zepsucie i skażenie. Następnie, tak jak ciernie były umieszczone na Jego Głowie, tak też zostaną one umieszczone na głowach przywódców Jego Kościoła. Ręce Jego wyświęconych sług zostaną przybite tak jak do Krzyża, gdy w nadchodzących czasach przestaną one służyć jako narzędzia świętych sakramentów. Tak jak gwoździe przeniknęły Stopy Mojego Syna, tak też zabronią prawdziwym sługom Boga prowadzić dusze prawdziwą drogą Pana. Ukrzyżowanie Kościoła Mojego Syna na ziemi będzie dalej następowało, dopóki on nie umrze, i tego dnia Ciało Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, przestanie już być Obecne w Najświętszej Eucharystii. Kiedy Kościół Mojego Syna zostanie zniszczony, którą drogą pójdą wtedy Jego wyznawcy? Jeśli nie będziecie podążać Drogą Mojego Syna, to nie będziecie w stanie znaleźć drogi do Jego Królestwa.

Kiedy Kościół Mojego Syna zostanie przejęty i wróg zasiądzie na tronie, zawsze musicie dochowywać wierności Mojemu Synowi. Nie będziecie w stanie tego robić, jeśli przyjmiecie prawa świeckiego świata jako substytut Prawdy.

Księga Prawdy wraz z Modlitwami Krucjaty pozwolą wam się skupić na Moim Synu. Jego wierni słudzy będą was karmić Pokarmem Życia, gdy nigdzie nie będzie można go znaleźć. Do tego czasu będziecie mogli liczyć miesiące, tak jakby to były tygodnie, a tygodnie jakby to były dni, bo na dźwięk trąby Nowe Jeruzalem powstanie z popiołów i zakończy się prześladowanie.

Apokalipsa będzie dotyczyła tego, co jest związane z przejęciem Kościoła Mojego Syna na ziemi przez Jego wrogów. Będzie chodziło o walkę o dusze. Kara będzie Bożym ostrzeżeniem dla ludzkości, aby otworzyć jej oczy na Prawdę. Armia Reszty pomoże utrzymać przy życiu płomień miłości dla Mojego Syna i równocześnie przyniesie duszom wspaniałe ułaskawienie od kary, która w przeciwnym razie by na nich spadła, gdyby nie Miłosierdzie Mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: The apocalypse will be all about the seizure of my Son’s Church on Earth by His enemies

Friday, May 2nd, 2014 @ 19:00

My child, when people hear the word “apocalypse”, it can strike terror into their hearts. This is because very few are truly informed as to what it symbolizes. These times have been foretold, as being the final part of my Father’s Plan to unite the world and free it from the grip of evil, which has been its stranglehold for so long.

The most important sign that the time is close will be just prior to my Son’s Second Coming, when His Crucifixion will be relived all over again. These will be the signs. Just as He was scourged, so also will His Body – His Church on Earth – through corruption and infestation be. Then just as the thorns, were placed upon His Head, so too will they be placed upon the heads of the leaders of His Church. The hands of His sacred servants will be nailed, as if to the Cross, when they will no longer be used, in the times ahead, as instruments of the Holy Sacraments. Just as the nails penetrated my Son’s Feet, so too, will those true servants of God be prohibited from leading souls along the true Path of the Lord. The Crucifixion of my Son’s Church on Earth will continue until it dies and on that day, the Body of my Son, Jesus Christ, will no longer be Present in the Holy Eucharist. When my Son’s Church is destroyed, then on what path will His followers walk down? So unless you follow the Path of my Son, you will not be able to find your way to His Kingdom.

When my Son’s Church has been taken over and the enemy sits upon the throne, you must always stay loyal to my Son. You will not be able to do this, if you accept the laws of the secular world, as being a substitute for the Truth.

The Book of Truth will, along with the Crusade Prayers, keep you focused on my Son. Those loyal sacred servants of His will feed you with the Food of Life, when it will be nowhere to be found. By then, you will be able to count the months, as if they are weeks and the weeks, as if they are days, because at the sound of the trumpet the New Jerusalem will rise out of the ashes and the persecution will be over.

The apocalypse will be all about the seizure of my Son’s Church on Earth by His enemies. It will be about the struggle for souls. The chastisement will be about God’s Warning to humanity to open their eyes to the Truth. The Remnant Army will help to keep the flame of love for my Son alive and, at the same time, bring souls a great reprieve from the punishment, which would otherwise befall them, were it not for the Mercy of my Son.

Your beloved Mother

Mother of Salvation