Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Bóg nigdy nie pozwoliłby, aby Jego Słowo zostało zmienione lub błędnie interpretowane, tak by odpowiadało człowiekowi

niedziela, 4 maja 2014 roku, godz. 16.23

Moje drogie dzieci, kiedy Bóg wysyłał na świat proroków, oni byli po prostu posłańcami. Zostali posłani do przekazania Prawdy – Słowa Boga.

Przez wieki wiele dzieci Bożych błędnie interpretowało rolę proroków. Niektórzy zaczęli ubóstwiać proroków zamiast tylko przyjmować Słowa Boga i oddawać chwałę Bogu. Tworzyli bogów z proroków, a orędzia przekazywane światu – w tym od Mojego Syna, Jezusa Chrystusa – stały się mniej ważne niż prorocy, którzy je przekazywali. Dzieci, prorocy Boga, aniołowie Boży, wizjonerzy i widzący nie byli godni tego ubóstwiania. Wszyscy byli prostymi ludźmi z niewielką lub żadną wiedzą o sprawach Boskich i dlatego zostali wybrani. To Orędzia są ważne, a posłańcy stanowią po prostu kanały przekazywania Słowa. Słowa Boga danego przez proroków nigdy nie można spychać na bok, podczas gdy wynosi się proroka na uczyniony przez siebie piedestał.

Słowa Boga nigdy nie wolno ignorować. Obrazu Boga nigdy nie wolno zastępować obrazem Jego proroków lub świętych, którzy dostąpili Jego Łaski. Możecie zwracać się do świętych i proroków, by interweniowali w waszym imieniu, ale nigdy nie wolno wam oddawać im takiej chwały, która należy się tylko Bogu, Stwórcy wszystkiego, co jest niebiańskie. To samo dotyczy czasów obecnych. Najpierw należy czcić Boga i stawiać Go przed wszystkim, co jest. Musicie trzymać się Słowa, które zostało ustanowione na początku, i nigdy nie odchodzić od niego, bo ono nigdy nie może być zmieniane i nie będzie zmienione. Słowo Boga jest ostateczne.

Nauczanie Mojego Syna zostało ukazane ludzkości, kiedy On chodził po ziemi. Oni po prostu szczegółowo wyjaśniali to Słowo, ale nigdy nie odeszli od Prawdy. Dzisiaj człowiek jest wciąż taki sam, jaki był, kiedy Mój Syn przyszedł pierwszy raz. Człowiek nadal jest słaby, łatwo się chwieje i obecnie pozostaje takim grzesznikiem, jakim był wtedy. Jeżeli jakikolwiek prorok czy człowiek, który twierdzi, że przemawia w Imię Boga, mówi wam, że Słowo musi być dostosowane, by zaspokoić współczesne potrzeby człowieka, to musicie się mieć na baczności. Jeśli mówią wam, że Słowo naprawdę znaczy coś zupełnie innego, to nie przyjmujcie tego. Ludzie, w tym ci, którzy służą Bogu, nie mają prawa fałszowania Prawdy.

Kiedy człowiek twierdzi, że jest natchniony przez Boga, a potem zmienia Słowo, aby odpowiadało świeckiemu światu, nie wolno wam mu ufać. Bóg nigdy nie pozwoliłby, aby Jego Słowo zostało zmienione lub błędnie interpretowane, tak by odpowiadało człowiekowi. Pamiętajcie, kiedy uwielbiacie proroka i obsypujecie go pochwałami, obrażacie Boga. Gdy akceptujecie zmiany w tym, co zawiera najświętsza Biblia, i są one sprzeczne ze Słowem Bożym, to odcinacie się od Prawdy. Kiedy akceptujecie kłamstwa jako sposób służenia Bogu na własnych warunkach, wtedy oddzielacie się od Boga.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: God would never permit His Word to be changed or misinterpreted to suit man

Sunday, May 4th, 2014 @ 16:23

My dear children, when God sent prophets into the world, they were simply messengers. They were sent to impart the Truth – the Word of God.

Over the centuries, many of God’s children misinterpreted the role of the prophets. Some began to idolize the prophets, instead of just accepting the Word of God and giving glory to God. They created gods of the prophets, and the Messages delivered to the world – including those of my Son, Jesus Christ – became less important than the prophets who delivered them.

Children, the prophets of God, the angels of God, the visionaries and the seers were not worthy of this idolization. They were all simple people with little or no knowledge of Divine matters, which is why they were chosen. The Messages are what are important and the messengers are simply the conduits of the Word. The Word of God, given through the prophets, must never be discarded to one side, while the prophet is elevated upon a pedestal of their own making.

The Word of God must never be ignored. The Image of God must never be replaced by images of His prophets or the saints, who gained His Favour. You may ask the saints and the prophets to intervene on your behalf, but you must never lavish upon them the praise, which must be reserved for God, the Creator of all that is heavenly. The same is true of today. You must honour God first and place Him before all that is. You must adhere to the Word, which was laid down in the beginning and never deviate from it, for it will never nor can it ever change. God’s Word is final.

My Son’s Teachings were made known to humanity when He walked the Earth. They simply explained the Word in greater detail, but they never deviated from the Truth. Today, man is still the same as he was when my Son came the first time. Man is still weak, easily swayed and remains a sinner today, just as was then. If any prophet or man, who claims to speak in the Name of God, tells you that the Word must be adapted to suit man’s modern needs, then you must be on your guard. If you are told that the Word really means something else entirely, then do not accept it. Man, including those who serve God, does not have the authority to tamper with the Truth.

When a man claims to be divinely inspired and then changes the Word to suit a secular world, you must not trust him. God would never permit His Word to be changed or misinterpreted to suit man. Remember, when you idolize a prophet and lavish praise upon him, you offend God. When you accept changes to what is contained in the Most Holy Bible, which contradict the Word of God, then you cut yourself off from the Truth. When you accept falsehoods, as a means to serve God by, on your own terms, then you separate yourselves from God.

Your beloved Mother

Mother of Salvation