Jezus Do Ludzkości

Moja obietnica Powtórnego Przyjścia zostanie spełniona za życia tego pokolenia

czwartek, 1 maja 2014 roku, godz. 23.30

Moja szczerze umiłowana córko, Moja obietnica Powtórnego Przyjścia zostanie spełniona za życia tego pokolenia. Wiele osób na świecie w tym czasie jest nieświadomych proroctw dotyczących wielkiego Dnia Pańskiego, zawartych w najświętszej Biblii. Abyście mogli przygotować się na ten czas, Mój Ojciec polecił Mi oznajmić wam, że data Mojego Powtórnego Przyjścia jest ustalona, ale tylko Bóg, Ojciec Przedwieczny, zna tę datę. Nawet Ja, Jego Syn Jednorodzony, nie znam tej daty – wiem tylko, że nastąpi ono wkrótce.

Przed tą wielką odnową będzie musiało najpierw nastąpić wiele wydarzeń, ale wiedzcie, że dokonają się one szybko i w krótkich odstępach czasu. Ci, którzy obawiają się tego wielkiego Dnia, zamiast tego powinni Mi zaufać i modlić się za dusze tych, którzy zrobią wszystko, aby Mi się przeciwstawić w Moim poszukiwaniu dusz. Mój Plan polega na przyprowadzeniu do Mojego Królestwa nawet najbardziej upartych z was, bo jest on dla świata. Moje Królestwo przyjdzie, ponieważ jest to Plan Boga i dopełni ono Ostateczne Przymierze według Niebiańskiej Woli Boga.

Módlcie się z hojnością w swoich sercach za dusze tych, którzy najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia, a Ja okryję ich Moją Najdroższą Krwią. Wszystko, co było na początku, zostanie na końcu wypełnione i wtedy będzie istniał świat bez końca. Wszystko się zaczyna i kończy w Moim Ojcu.

Nic nie przeszkodzi Mojemu Powtórnemu Przyjściu. Żadnemu człowiekowi, który Mi się sprzeciwia lub który próbuje odciągnąć dusze ode Mnie, nie będzie wolno przeciwstawić się Mnie, bo gdy przyjdę, wszyscy Moi wrogowie zostaną odrzuceni. Uratuję słabych, bojaźliwych, skruszonych, heretyków, pogan, kłamców, złodziei, morderców – wszystkich grzeszników. Nikt z was nie będzie pozbawiony Mojego Miłosierdzia. Kocham was wszystkich.

Wasz Jezus

My Promise to come again will be fulfilled in the lifetime of this generation

Thursday, May 1st, 2014 @ 23:30

My dearly beloved daughter, My Promise to come again will be fulfilled in the lifetime of this generation. Many people in the world, at this time, are oblivious to the prophecies which are contained in the Most Holy Bible, regarding the Great Day of the Lord. To prepare for this time, My Father has instructed Me to inform you that the date is set for My Second Coming, but only God, the Eternal Father, knows of this date. Even I, His only-begotten Son, have no knowledge of this date – only that it will be soon.

Many events will need to take place first, before the great renewal, but know that they will all take place swiftly and in rapid succession. Those who fear the Great Day must, instead, trust in Me and pray for the souls of those who will do all they can to oppose Me in My Quest for souls. My Plan is to bring even the most stubborn amongst you into My Kingdom, for it is for the world. My Kingdom will come, for it is God’s Plan and will complete the Final Covenant, according to the Divine Will of God.

Pray, with generosity in your hearts, for the souls of those who need My Mercy the most and I will cover them with My Precious Blood. All that was in the beginning will be fulfilled at the end and then there will exist a world without end. All begins and ends with My Father.

Nothing will prevent My Second Coming. No man who opposes Me or who tries to draw souls away from Me will be permitted to defy Me, for when I arrive, all My enemies will be cast away. I will salvage the weak, the fearful, the remorseful, the heretics, the heathen, the liars, the thieves, the murderers – all sinners. Not one of you is exempt from My Mercy. I love all of you.

Your Jesus