Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Doskonałość utraconego Raju zostanie przywrócona do dawnej Chwały

środa, 26 lutego 2014 roku, godz. 16.26

Moje dzieci, słuchajcie Mnie, kiedy do was wołam i wyznaję głęboką i trwałą Miłość do was wszystkich. Pośród prób, smutku, okrucieństw, nikczemności, a także radości i pokoju, Ja mam władzę nad wszystkim.

Nadeszła pora, by oczyszczenie się nasiliło, ale ten czas nie przyniesie nic innego niż samo dobro. Myślcie o tym okresie tak, jakby chore dziecko było przykute do łóżka i zaatakowane chorobą, która czyni je słabym, bezsilnym, bez energii, bez składników odżywczych oraz z bardzo wysoką gorączką. Ono nie wyzdrowieje, dopóki nie spadnie gorączka, a jednak to właśnie ta gorączka uwalnia je od choroby.

Oczyszczenie człowieka zostało przepowiedziane i Ja na to pozwalam, abym mógł uwolnić ludzkość z tej choroby, która biczuje serca i dusze tych, którzy naprawdę Mnie nie znają. Podziały na świecie będą się powiększać, zanim zostaną ostatecznie usunięte. Znikną wybuchające i niszczące wojny i zapanuje pokój. Odstępstwo ogarnie wiele dusz, ale potem większość z Moich dzieci zobaczy Prawdę i przybiegnie do Mnie, przez miłość, jaką odczują do Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Moje stworzenie stanie się doskonałe, gdy szatan i wszystkie demony, które atakują ziemię, zostaną wygnane. Światło zajaśnieje, doskonałość utraconego Raju zostanie przywrócona do dawnej Chwały, a ludzkość stanie się jedno we Mnie.

Już niebawem ujrzycie, jak realizuje się Moja obietnica przyprowadzenia was z powrotem do Raju, który stworzyłem dla każdego z was, zanim jeszcze wzięliście swój pierwszy oddech. Każdy z was otrzymał to przyrodzone prawo. Przygotujcie się. Zostaniecie przyciągnięci do Mojego Raju przez Miłość, którą włożę w wasze serca, i przez Łaski, które zostaną udzielone waszym duszom. Żadna dusza pośród was nie będzie mogła powiedzieć, że nie dałem wam wszelkiej szansy, każdego znaku, wszelkiego wstrzymania kary. Módlcie się, abyście mieli łaskę przyjęcia tego chwalebnego życia, które wam przygotowałem w świecie bez końca.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: The Perfection of the lost Paradise will be renewed to its former Glory

Wednesday, February 26th, 2014 @ 16:26

My children, listen to Me, as I Call to you and declare My deep and abiding Love for all of you. Amidst the trials, the sadness, the cruelty, the wickedness and indeed, the joy and peace, I Am in Command of all.

The time is ripe for the Purification to intensify, but nothing, only good, will come from these times. Think of these times as if a sick child is bedridden and struck with an illness, which renders him weak, powerless, lacking in energy, in nutrients and with a very high fever. He will not recover until the fever has dissipated and yet, it is the fever which rids him of the illness.

The Purification of man has been foretold and I allow it, so that I can rid humanity of the illness, which scourges the hearts and souls of those who do not know Me truly. The divisions in the world will increase, before they are finally exhausted. Wars, having erupted and destroyed, will disappear and peace will reign. The apostasy will envelop many souls, but afterwards most of My children will see the Truth and come running to Me, through the love they will experience for My beloved Son, Jesus Christ.

My Creation will become perfect, when Satan and every demon who infests the Earth have been banished. The Light will become brighter, the Perfection of the lost Paradise will be renewed to its former Glory and humanity will become One in Me.

My Promise to bring you back into the Paradise, which I created for each one of you, even before you took your first breath, is about to be witnessed. Each of you has been given this birthright. Prepare. You will be drawn into My Paradise through the love, which I will place in your hearts and by the Graces, which you will be granted in your souls. Not one soul amongst you will be able to say that I did not give you every chance, every sign, every reprieve. Pray that you will have the graciousness to accept the glorious life, which I have ready for you, of a world without end.

Your beloved Father

God the Most High