Jezus Do Ludzkości

Ten bóg, którego będą głosili, nie będzie Moim umiłowanym Ojcem

wtorek, 25 lutego 2014 roku, godz. 13.50

Moja szczerze umiłowana córko, zostało to przepowiedziane, że przy końcu czasu nienawiść ludzkości do Boga sięgnie niespotykanych rozmiarów. Ludzie nie będą wówczas w stanie odróżnić dobra od zła. Będzie ich nękać wielkie zamieszanie i zapanuje w nich ciemność duszy, która nie przyniesie im pokoju.

Bóg zostanie odrzucony. Ja, Jego Syn Jedyny, zostanę wyśmiany, a Moja Boskość odrzucona. Wszyscy, którzy Mnie kochają, będą kuszeni, aby odwrócić się od wszystkiego, czego ich uczyłem. Każda osoba, która Mnie odrzuci, będzie usiłowała uzasadnić swoją decyzję. Takie będą ich powody. „Jezus – będą mówili – jest po prostu figurantem, prorokiem wysłanym, by uczyć ludzi Prawdy”. Wkrótce uwierzą, że Moja Boskość była kłamstwem, a wszystkie religie potrzebują jedynie być wiernymi Bogu – Bogu dobroci – aby mogły zostać połączone w jedno.

Ten bóg, którego będą głosili, nie będzie Moim umiłowanym Ojcem. Będą natomiast czcili fałszywe duchy, przebrane za aniołów Bożych. Na świat, który będzie się cieszył, oraz na chrześcijan, którzy pozostają Mi wierni, a także żydów, którzy pozostaną wierni Mojemu Ojcu, tak nagle nastanie czas na Moje Powtórne Przyjście, że zupełnie nieliczni będą gotowi. Wtedy prześladowcy zostaną uciszeni, nikczemni zniszczeni, a ci, których imiona są w Księdze Żyjących, zjednoczą się i będą żyli życiem wiecznej Chwały.

Wasz Jezus

The ‘god’ they will proclaim, will not be My beloved Father

Tuesday, February 25th, 2014 @ 13:50

My dearly beloved daughter, it has been foretold that humanity’s hatred for God will reach unprecedented proportions in the end times. People then will not be able to differentiate between good and evil. Much confusion will blight them and there will reign, within them, a darkness of the soul, which will bring them little peace.

God will be denied. I, His only Son, will be mocked and My Deity rejected. All who love Me will be tempted to turn away from all that I taught them. Every person who denies Me, will try to justify their reason for doing so. Their reasons will be this. “Jesus – they will say – is simply a figurehead, a prophet, sent to teach people the Truth.” They will soon believe that My Divinity was a lie and that only allegiance to God – a God of Goodness – is all that is needed, for all religions, so that they can be united as one.

The ‘god’ they will proclaim, will not be My beloved Father. Instead, they will idolize false spirits, disguised as angels of God. As the world rejoices, along with the Christians, who remain true to Me, and the Jews, who will remain loyal to My Father, the Time for My Second Coming will descend so suddenly that very few will be ready. Then the persecutors will be silenced, the wicked destroyed and those whose names are in the Book of the Living will unite and live a life of eternal glory.

Your Jesus