Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Od Boga pochodzi Miłość i tylko Miłość. Nienawiść pochodzi jedynie od szatana. Nic pośredniego nie istnieje

czwartek, 27 lutego 2014 roku, godz. 14.48

Moje dziecko, jest wiele nienawiści do tej Misji Zbawienia, ponieważ zły duch nie chce utracić ani jednej duszy na rzecz Boga. Kiedy Bóg mówi przez proroka, w piekle wywołuje to wzburzenie. W tych okolicznościach zły duch dokłada wszelkich starań, aby uciszyć Słowo Boga. Szatan zrobi wszystko, aby zatruć ludzi na wszystko, co będzie ratować dusze ludzkie.

Będzie rozprzestrzeniał nienawiść, dopóki dusze, które są napełnione jego nienawiścią, nie staną się jego chętnymi pośrednikami, utraciwszy już kontrolę nad tym, co robią. Gdy będą przepełnieni jego wzburzeniem, to będzie dla nich niemożliwe, by odczuły w swoich sercach miłość wobec tych, którzy ich zdaniem są ich wrogami. Wtedy zaczną nienawidzić samych siebie i im bardziej będą grzeszyli przeciwko Bogu, tym bardziej będą wypełnieni strasznym bólem. W końcu, gdy tego rodzaju nienawiść ogarnie dusze, nie będą oni w stanie uwolnić się od szatana. Takie dusze potrzebują dużo modlitwy. Jeśli jakaś dusza bluźni przeciwko Słowu Bożemu, będzie ją czekać walka z bestią, tak zagorzała, że okaże się niemożliwe wyciągnięcie jej spod jego mocy. Ich przekleństwa przeciwko Bogu obrócą się przeciwko nim samym i na tym etapie nic nie będzie można dla nich zrobić.

Dusze wypełnione nienawiścią nie głoszą Słowa Boga, bo to jest niemożliwe. Nienawiść nigdy nie będzie się wylewała z ust tych, którzy naprawdę kochają Boga. Nigdy nie wolno wam lekceważyć siły szatana, bo może on pochwycić w pułapkę każdą duszę, bez względu na to, jak jest dobra. Z początku zły duch będzie bardzo przekonujący, kiedy będzie napełniał ofiarę swoimi kłamstwami. Wywoła on nawet duchowe odczucie, że to Ja, Matka Boga, kontaktuję się z tą duszą. Wykorzysta Bożą Miłość w duszy, aby od wewnątrz zaszczepić poczucie oburzenia na to, co dusza odbiera jako zły akt, czyn lub słowo. Usidli on dusze, które niekiedy mogą być wiernymi sługami Boga. Ale gdy dusza pozwoli złemu duchowi wypełnić się jakąkolwiek formą nienawiści, to będzie to dla niej niemożliwe, by się od niego uwolnić. Tylko modlitwa i wielkie akty pokuty i pokory mogą ją odciągnąć od niego. Po pewnym czasie dusza pozna, że coś ją dręczy, gdy zawładną nią gniew, niepokój, obawa i całkowity brak pokoju. Zły duch nie spocznie, dopóki dusza w końcu nie obróci się przeciwko Bogu i nie zacznie bluźnić przeciwko Niemu.

Dzieci, nigdy nie wolno się zajmować tymi, którzy sieją w waszych duszach wątpliwości na temat doskonałości Boga. Kiedy będziecie zajmować się tymi, którzy przeklinają Boga, zostaniecie zarażeni. Gdy tak się stanie, wy również zostaniecie wypełnieni nienawiścią, której nigdy przedtem nie odczuwaliście. Potem będzie trzeba wielkiej pomocy i interwencji, abyście mogli stać się godnymi, by trwać w Obecności Boga.

Ignorujcie wszelkie formy nienawiści, bo ona nigdy nie mogłaby pochodzić od Boga. Jest tylko jedno źródło, z którego wyłania się nienawiść, a jest nim szatan. Wystarczy wejść w kontakt z szatanem i tymi, których serca napełnia on nienawiścią, a wtedy ten jad wleje się w wasze dusze. Ignorujcie tę sytuację. Zachowajcie milczenie. Módlcie się za te dusze, które nienawidzą innych. Musicie odmawiać Mój Różaniec, aby chronić się przed tą pokusą.

Ostrzegam was przed tymi rzeczami, bo moc szatana jest bardzo silna w tym czasie, gdy stara się on ukraść dusze tych wszystkich ludzi na całym świecie, którzy wierzą w Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i tych, którzy są wierni Mnie, Jego ukochanej Matce. Proszę, wysłuchajcie Mnie w obecnym czasie, odmawiając tę Modlitwę o ochronę przed nienawiścią.

Modlitwa Krucjaty 138
Ochrona przed nienawiścią

Matko Zbawienia, chroń mnie od wszelkiego rodzaju nienawiści.

Pomóż mi milczeć, kiedy staję w obliczu nienawiści.

W chwili mojej największej słabości umocnij mnie w mojej wierności Jezusowi Chrystusowi.

Zapieczętuj moje usta.

Pomóż mi odwrócić się od tych, którzy prowokują mnie słowami przeczącymi Nauczaniu Twojego Syna, i od tych, którzy szydzą ze mnie z powodu mojej wiary.

Módl się za te dusze, droga Matko, aby wyrzekły się szatana i odczuły w swoich duszach pokój Twojej Miłości i Panowanie Ducha Świętego.

Amen.

Od Boga pochodzi Miłość i tylko Miłość. Nienawiść pochodzi tylko od szatana. Nic pośredniego nie istnieje. Nic pomiędzy. Albo jesteście z Moim Synem, albo przeciwko Niemu.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Love and only Love comes from God. Hatred only comes from Satan. There is no in-between

Thursday, February 27th, 2014 @ 14:48

My child, there is much hatred against this Mission of Salvation, because the evil one does not want to lose one soul to God. When God speaks through a prophet, it creates outrage in Hell. Every effort is made by the evil one to silence the Word of God, in these circumstances. He, Satan, will do everything possible to poison people against anything which will save the souls of humanity.

He will spread hatred until souls, who are filled with his hatred, will become willing agents of his, until they no longer control what they do. Filled with his outrage, they will find it impossible to feel love in their hearts for those they believe are their enemies. Then, they will begin to hate themselves and the more they sin against God, they will be filled with a terrible anguish. Eventually, when hatred of this kind overtakes souls, they will be unable to free themselves from Satan. Much prayer is needed for such souls. If a soul blasphemes against God’s Word, they will be faced with a struggle against the beast, so fierce, that it will render it impossible to extradite themselves from his power. Their curse against God becomes their curse and nothing can be done for them, at that stage.

Souls, who are filled with hatred, do not speak the Word of God, for this cannot be. Hatred will never spill from the lips of those who truly love God. You must never underestimate the power of Satan, for he can trap any soul, no matter how good they are. At first, he, the evil one, will be very convincing when he fills the victim with his lies. He will even create a spiritual sense that it is I, the Mother of God, who is communicating to the soul. He will use the soul’s love of God to instill, within it, a sense of outrage against what the soul perceives to be an evil act, deed or word. He entraps the souls who can, at times, be loyal servants of God. But, once a soul allows the evil one to fill it with any form of hatred, he or she will find it impossible to become free of him. Only prayer and great acts of penance and humility can drive him away. After a while, the soul will know that something is troubling it, when the anger, discomfort, anxiety and complete lack of peace, takes over the soul. The evil one will not rest, until the soul, finally, turns against God and blasphemes against Him.

Children, you must never engage with those who place doubts in your soul about the Perfection of God. When you engage with those who curse God, you will become contaminated. When you do this, you will also be filled with a hatred, which you will have never felt before. Then you will need great assistance and intervention, before you can be made worthy to stand in the Presence of God again.

Ignore any form of hatred, for it could never come from God. There is only one source from which hatred evolves and that is Satan. Engage with Satan and those whose hearts he fills with hatred, then, this venom will spill into your soul. Ignore this situation. Remain silent. Pray for those souls who hate others. You must recite my Holy Rosary to protect from this temptation.

I warn you of these things, as the power of Satan is so strong at this time, as he tries to steal the souls of all those people throughout the world who believe in my Son, Jesus Christ, and those who are loyal to me, His beloved Mother. Please heed me, at this time, by reciting this Prayer to protect you from hatred.

Crusade Prayer (138)

Protection from hatred

O Mother of Salvation, protect me from every kind of hatred.

Help me to remain silent, when confronted by hatred.

Keep me strong in my allegiance to Jesus Christ, when I am at my weakest.

Seal my lips.

Help me to turn my back on those who engage me with words, which deny the Teachings of your Son or those who taunt me because of my faith.

Pray for these souls, dear Mother, so that they will renounce Satan and feel the peace of your love and the Reign of the Holy Spirit, within their souls.

Amen.

Love and only Love comes from God. Hatred only comes from Satan. There is no in-between. No middle. You are either for my Son or against Him.

Your beloved Mother

Mother of Salvation