Jezus Do Ludzkości

Trzęsienia ziemi będą miały taką moc, że będą odczuwane jednocześnie w wielu krajach

czwartek, 20 lutego 2014 roku, godz. 18.39

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy nadejdzie czas, abym dał się poznać przy Moim Powtórnym Przyjściu, nie rozpoznacie już tego świata, bo tak bardzo będzie zmieniony.

Szybkość, z jaką ludzkość pogrąży się w głębinach grzechu, wstrząśnie wami. Uwidocznią się wszystkie okropne grzechy ciała i wielu będzie musiało patrzeć na te grzechy popełniane w miejscach publicznych. Sprawcy prawie wcale nie okażą wstydu i jak lwy w szaleństwie żerowania będą tonęli w najniższych głębinach zepsucia niewidzianego od czasów Sodomy i Gomory. Skażenie ludzkości spowodowane przez złego ducha będzie tak wielkie, że wszędzie będą popełniane morderstwa, a samobójstwa będą powszechne. Pożerając dusze, szatan sprawi, że zostaną złamane wszystkie prawa ustanowione przez Mojego Ojca. Zimne serca, jałowe dusze i obsesja na punkcie fałszywych bogów i złych duchów zastąpią miłość, która jeszcze w tej chwili istnieje na świecie.

Będą używali Mojego Imienia, żeby wypowiadać sprośności, a w sercach będą się wzajemnie przeklinali. Moja córko, Prawda może być czasami nie do zniesienia, ale Mój Ojciec spuści sprawiedliwą karę na te ziemie, które będą bezcześciły Jego Słowo. Przed Moim Powtórnym Przyjściem będą miały miejsce wszystkie kary zesłane przez Mojego Ojca. Znikną miasta, kraje zostaną zalane przypływem Gniewu Mojego Ojca, a trzęsienia ziemi będą miały taką moc, że będą odczuwane jednocześnie w wielu krajach.

Moja córko, zostały ci już przekazane informacje o tych miastach, które będą ogromnie cierpiały. Musisz Mi ofiarować swoje łzy jako przebłaganie za grzechy tych, których czeka los w ciemności. Bez twojego cierpienia nie mogę zrobić tego, co jest konieczne do ratowania tych dusz. Dlatego proszę, bądź hojna w swoim bólu, a okażę Miłosierdzie tym, których złożysz przede Mną.

Góry zatoną, jeziora połączą się z morzami, a ziemie zostaną zmniejszone o jedną trzecią. Opady deszczu, które oznaczają Moje Łzy Smutku z powodu nienawiści w ludzkich sercach, będą nieprzerwane, dopóki Moje Łzy nie zostaną otarte poprzez pojednanie grzeszników, którzy się nawrócą.

Wiedzcie teraz, że musicie skorzystać z Darów ofiarowanych światu na przestrzeni wieków przez Moją Matkę, abyście się ochronili. Wiedzcie również, że Medalik Zbawienia – silniejszy niż jakiekolwiek inne – będzie waszą obroną przed urokiem antychrysta. Podejmą wszelkie próby powstrzymania Medalika Zbawienia, ale nic nie powstrzyma mocy związanych z tym Darem.

Moi ukochani wyznawcy, w tych dniach musicie się skupić na modlitwie i złożyć we Mnie całą swoją ufność, bo wy, którzy jesteście Moi, będziecie chronieni i będziecie dla Mnie powodem do okazania Miłosierdzia cierpiącym i poganom. Nigdy nie wolno wam osłabnąć lub się poddać, bo gdy to zrobicie, niemożliwe stanie się dla was kierowanie się w drodze do Mnie bez Mojego Światła, niezbędnego na każdym kroku tej drogi, jeśli macie ukończyć tę podróż.

Wasz Jezus

Earthquakes will be of such magnitude that they will be felt across multiple countries, at the same time

Thursday, February 20th, 2014 @ 18:39

My dearly beloved daughter, when the time comes for Me to make Myself known, at My Second Coming, you will not recognise the world, for it will have changed so much.

The speed at which humanity will fall into the depths of sin will shock you. Every ugly sin of the flesh will be visible and many will have to watch these sins committed in public places. Very little shame will be shown by the culprits who, like lions in a feeding frenzy, will sink to the lowest depths of depravity, not seen since the days of Sodom and Gomorrah. Such will the infestation of humanity be, brought about by the evil one, that murders will be committed everywhere and suicide will be rampant. As Satan devours souls, he will ensure that every Law laid down by My Father will be broken. Cold hearts, barren souls and obsession with false gods and evil spirits, will replace the love, which still exists at this time in the world.

My Name will be used to mouth obscenities and they will curse one another in their hearts. My daughter, the Truth can be unbearable at times, but justice will be handed down, by My Father, upon those lands which desecrate His Word. All the punishments handed down by My Father will take place before My Second Coming. Cities will disappear, countries will be awash with the tides of My Father’s Anger and earthquakes will be of such magnitude, that they will be felt across multiple countries, at the same time.

My daughter, you have already been given the information about those cities, which will suffer greatly. You must offer Me your tears, in atonements for the sins of those whose fate lies in darkness. Without your suffering, I cannot do what is needed to save these souls. So please, be generous with your pain and I will show Mercy, for those whom you place before Me.

Mountains will sink, lakes will merge with the seas and lands will be reduced by one third. Rainfall, which matches My Tears of Sorrow, because of the hatred in men’s hearts, will be constant, until My Tears are wiped away, through the reconciliation of sinners, who will be converted.

Know now, that Gifts given to the world by My Mother, over the centuries, must be used to protect yourselves. Know also, that the Medal of Salvation – more powerful than any other – will be your defense against the lure of the antichrist. Every attempt will be made to stop the Medal of Salvation, but nothing will stop the Powers associated with this Gift.

My beloved followers, you must focus on prayer in these days and place all your trust in Me, for those who are Mine will be protected and you will be My reason for showing Mercy to the afflicted and the heathen. You must never weaken or give up, because if you do, you will find this path towards Me impossible to navigate without My Light, which will be needed every step of the way, if you are to complete this journey.

Your Jesus