Jezus Do Ludzkości

Gdy Bóg zezwala na prześladowania chrześcijan i żydów, to ma ku temu powód

piątek, 21 lutego 2014 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, człowiek jest stworzeniem wrażliwym i słabym, ale jest dzieckiem Boga. Ze względu na głęboko zakorzeniony instynkt samozachowawczy człowiek zrobi wszystko, co tylko potrzeba, aby przetrwać. W czasie wielkiego cierpienia fizycznego resztki jego sił bardziej dadzą o sobie znać. Wielka siła będzie zazwyczaj widziana u słabych, głodnych, cierpiących psychicznie, prześladowanych i tych, którzy cierpią z rąk fanatyków. Najsłabszy spośród was stanie się najsilniejszy, a ci, którzy myślą, że są najsilniejsi, staną się najsłabsi.

Oddzielam słabych, cichych, pokornych i sprawiedliwych od tych, którzy się wywyższają i składają gołosłowne deklaracje poparcia dla Mojego Nauczania, ale w swoich sercach przeklinają innych. Oddzielam teraz ziarna od plew i dlatego wiara każdego człowieka zostanie poddana próbie aż do granic jego możliwości. Włączam w to wszystkich, którzy nie wierzą w Boga, tych, którzy odrzucają prawdziwego Boga, i tych, którzy oddali swoje serca Mojemu wrogowi – złemu duchowi. Każda dusza otrzyma równe szanse przede Mną, a ci, którzy Mnie w tym czasie nie przyjmują, otrzymają wszelkie Łaski.

Świat zostanie poddany próbie co do stanu miłości, którą każdy człowiek obdarza innych, co będzie prawdziwym odbiciem i miernikiem miłości do Boga. Wasz czas jest ograniczony i abyście mogli trwać na tej drodze pokuty, musicie przyjąć, że prorocy Boga po prostu głoszą Jego Wolę tylko dlatego, abyście się mogli stać Jego w ciele i duchu. Nie odrzucajcie Ręki Boga. Radujcie się, ponieważ próby, które Mój Ojciec dopuszcza, przyniosą wielkie zjednoczenie Jego Dwóch Świadków na ziemi – chrześcijan i żydów – i od nich dwóch przyjdzie wielkie nawrócenie. Gdy Bóg zezwala na prześladowania chrześcijan i żydów, to ma ku temu powód. Ze względu na to, co oni będą musieli wycierpieć, nastąpi wiele nawróceń i miliardy ludzi zobaczą Chwałę Boga jednym jasnym umysłem i żaden zamęt nie zepsuje ich radości, gdy w końcu rozpoznają Prawdę.

Bliski jest czas, aby poznano prawdę jako taką, jaką jest, w tym również dobro i zło. A wtedy nic was ponownie nie zrani. Nie będzie już więcej oddzielenia od Boga. W końcu Miłość zwycięży wszystko. Miłość jest Bogiem, a Jego Panowanie jest wieczne. Nie będzie więcej nienawiści, ponieważ ona umrze.

Wasz Jezus

When God permits the persecution of the Christians and the Jews, it is for good reason

Friday, February 21st, 2014 @ 18:00

My dearly beloved daughter, man is a vulnerable and weak creature, but he is a child of God. Because of a deep ingrained sense of preservation, man will do everything that he needs to do in order to survive. In times of great physical suffering the shards of strength within him will become more pronounced. Great strength will usually be seen in the weak, the hungry, the physically afflicted, the persecuted and those who suffer at the hands of bigots. It is the weakest amongst you, who will become the strongest and those who think they are the strongest will become the weakest.

I Am dividing the weak, the meek, the humble and the righteous, from those who exalt themselves and who pay lip service to My Teachings, but who curse others in their hearts. I Am now separating the wheat from the chaff and because of this, every man’s faith will be tested, until he or she is taken to the brink. I include all of those who do not believe in God, those who reject the True God and those who have given their hearts over to My enemy – the evil one. Every soul will be given equal status before Me and every Grace will be given to those who do not embrace Me at this time.

The world will be tested by the state of the love each person has for others, which is a true reflection and measurement of their love for God. Your time is limited and to enable you to endure this journey of penance, you must accept that God’s prophets simply declare His Will, only so that you will become His in flesh and in spirit. Do not resist the Hand of God. Rejoice, because the trials, which are being permitted by My Father, will bring about a great unification of His Two Witnesses on Earth – the Christians and the Jews – and from these two will yield a great conversion. When God permits the persecution of the Christians and the Jews, it is for good reason. Because of what they will have to endure, much conversion will result and billions of people will see the Glory of God, with one clear mind, where no confusion will mar their joy, when they finally recognise the Truth.

The time for the Truth to be seen for what it is, including the good and the bad, is close. And then nothing will hurt you again. There will be no more separation from God. Love will finally conquer all. Love is God and His Reign is for eternity. There will be no more hatred, for it will be dead.

Your Jesus