Jezus Do Ludzkości

Kiedy przyjdę sądzić, świat zadrży

wtorek, 18 lutego 2014 roku, godz. 18.09

Moja szczerze umiłowana córko, gdy nasila się ta walka o dusze, wiele osób najpierw zacznie wątpić w Moje Istnienie, zanim całkowicie Mnie odrzuci.

W ludzkich umysłach na świecie powstanie nowy, fałszywy substytut Mnie. Będą śmiało używali Mojego Imienia, ale słowa, które będą Mi przypisywali, nie będą ode Mnie. Oświadczą, że Bóg nie pozwoli, aby grzechy człowieka zaciemniły Jego Sąd. Bóg raczej zignoruje grzech, ponieważ ma on niewielkie znaczenie, bo człowiek jest słaby i zawsze będzie grzeszył, nieważne jak. Powiedzą wam, że Jezus wybaczy wszystkim, bo Jego Sąd zostanie zastąpiony Jego Miłosierdziem. Będzie to kłamstwo, ale wiele osób w to uwierzy i w ogóle nie poczuje się w obowiązku, aby unikać grzechu i prosić o przebaczenie, ponieważ będą już przekonani, że grzech naprawdę nie istnieje. Właśnie te dusze są tymi, które najbardziej potrzebują modlitwy. Niech nikt nigdy nie myli Mojego Miłosierdzia z Moim Sądem, bo to są dwie różne rzeczy.

Moje Miłosierdzie będzie udzielone tylko tym wszystkim, którzy okażą skruchę za swoje grzechy. Nie będzie ono udzielone tym, którzy stoją dumnie przede Mną, ze swojej strony nie próbując nawet szukać przebaczenia. Kiedy przyjdę sądzić, świat zadrży. A gdy Moje Miłosierdzie się wyczerpie, Moja Sprawiedliwość opadnie jak siekiera. Ukarzę nikczemnych, którym nie będzie można już pomóc.

Człowiek nigdy, ani na chwilę, nie może ignorować Mojej obietnicy. Przyjdę zebrać wszystkie dzieci Boże, ale niestety, wiele z nich nigdy nie wejdzie do Mojego Raju, ponieważ już do tego czasu odrzucą Mnie, Moje Istnienie i istnienie grzechu.

Wasz Jezus

When I come to judge, the world will tremble

Tuesday, February 18th, 2014 @ 18:09

My dearly beloved daughter, when this battle for souls intensifies, many people will begin to doubt My Existence, in the first instance, before rejecting Me completely.

A new, false substitute will be created of Me, in the minds of the world. My Name will be used daringly, but the words which they will attribute to Me will not be from Me. They will declare that God does not allow the sins of man to cloud His Judgement. Rather, God will ignore sin, for it is of little consequence, because man is weak and will always sin, no matter what. Jesus, you will be told, forgives everyone, because His Mercy supersedes His Judgement. This will be a lie, but many people will believe it and feel no obligation, whatsoever, to avoid sin or seek forgiveness, because by then they will believe that sin does not really exist. These very souls are the ones who need prayer the most. Let no man ever confuse My Mercy with My Judgement, for they are two different things.

My Mercy will only be shown to all who show remorse for their sins. It will not be shown to those who stand proudly before Me, where no attempt has been made on their part to seek My Forgiveness. When I come to judge, the world will tremble. And when My Mercy is exhausted, My Justice will fall like an axe. I will punish the wicked, who are beyond help.

Man must never, for one minute, ignore My Promise. I will come to gather all God’s children, but sadly many of them will never enter My Paradise, because they will have denied Me, My Existence and the existence of sin.

Your Jesus