Jezus Do Ludzkości

Odbierzcie duszę – życie – ode Mnie, a wasze własne życie – Zbawienie Wieczne – przestanie już być waszym prawem

poniedziałek, 17 lutego 2014 roku, godz. 0.15

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy nadejdzie czas na ostatni Dzień – Dzień Sądu, wiele dusz już Mnie odrzuci, a w ich sercach będzie wielki strach. Ponieważ do tego momentu Prawda stanie się jak kryształowo czyste jezioro bez skazy. Prawda będzie tak jasna, że będzie to tak, jakby wpatrywali się w lustro. I co zobaczą? Ujrzą Moje Oblicze, Mój smutek, Moją Miłość, Mój żal, Mój Gniew, a następnie będą świadkami Mojej Sprawiedliwości, ponieważ wtedy nie będzie już odwrotu.

Teraz jest czas dany ludzkości, aby się odkupiła. Udzielono Mi tego czasu na przygotowanie was wszystkich. Mądrze go wykorzystajcie, a zobaczycie Chwałę Boga. Jeśli go zmarnujecie, nigdy nie ujrzycie Światła ani Chwały Mojego Królestwa. Zamiast tego będziecie cierpieli wieczne oddzielenie ode Mnie. Waszym jedynym towarzystwem będzie sfora wilków – wściekłych demonów – w otchłani, która jest domem bestii. Wszyscy, którzy oddają się nieprawości, bez względu na jej skalę, będą odpadać coraz dalej ode Mnie – im bardziej będą się wypierali Słowa Bożego.

Ten czas jest dany ludzkości, aby się odpowiednio przygotowała. Moją Misją jest zdjąć pajęczynę z waszych oczu, abym mógł wam pokazać, co powinniście zrobić, bym mógł was powitać w Moim Nowym Raju.

Ta Misja może być waszą jedyną szansą, umożliwiającą wam uchwycenie się Mojej Ręki, zanim pogrążycie się w wielkiej próżni oszustwa. Szatan oświadczył, że nadal będzie kradł dusze tych, którzy Mnie kochają. W tej chwili jego jedynym celem jest odciągnięcie ode Mnie tych, którzy naprawdę Mnie kochają. Zatem umieści wszelką wątpliwość, kłamstwo i bluźnierstwo w tych duszach, które przeżywają swoje życie zgodnie z prawdą. Pod jego wpływem ci ludzie Mnie opuszczą. Szatan z pychą drwi ze Mnie teraz i za każdym razem, kiedy tracę duszę przez niego, on przysięga, że nigdy nie przestanie przeszkadzać żadnej misji na ziemi, która została pobłogosławiona przeze Mnie dla zbawienia dusz.

Nigdy nie wolno wam zajmować się Moimi wrogami ani bronić Mnie przed nimi. Nigdy nie traćcie z oczu najświętszej Biblii. Niech nikt jej nie fałszuje. Ignorujcie tych, którzy starają się was przekonać, że Bóg zgodziłby się na jakąkolwiek próbę zmienienia jednego słowa, jednego proroctwa, jednego przykazania, bo to jest największy grzech. Nigdy nie łamcie pierwszego przykazania. Nikt nie może stawiać się ponad Boga.

Ktokolwiek z was zgrzeszy, musi wracać do Mnie wciąż na nowo. Nigdy nie wstydźcie się przybiec do Mnie. Nie pozwólcie napełnić się jakiegokolwiek rodzaju nienawiścią. To jest wasz grzech, którego się brzydzę – jednak wybaczam go. Kocham was i nadal będę was kochał. Dlatego, że was kocham, udzielono Mi tego czasu, aby zebrać was wszystkich razem. Nie pozwólcie, aby zło oddzieliło was od brata lub siostry. Nie słuchajcie czegokolwiek lub kogokolwiek, kto próbuje odciągnąć was od Mojego Dzieła – tej Misji Zbawienia.

Wasza wierność wobec Mnie jest ważna, ponieważ to wy, Moja Armio Reszty, posłużycie jako narzędzie do ratowania reszty świata przed takim samym cierpieniem i losem, jaki spotkał tych, którzy nie chcieli słuchać Noego. Każdy, kto jest odpowiedzialny za odciągnięcie ode Mnie choćby jednej duszy, będzie za to cierpiał. Mój Gniew jest największy wtedy, gdy nie zadowalając się skupieniem na stanie waszej własnej duszy, świadomie staracie się zabrać drugiego ze sobą, daleko od Mojej Miłości i Mojego Królestwa. Już wcześniej zostaliście ostrzeżeni o konsekwencjach tego. Teraz przypominam wam ponownie. Odbierzcie duszę – życie – ode Mnie, a wasze własne życie – Zbawienie Wieczne – przestanie już być waszym prawem.

Wasz Jezus

Take a soul – a life – away from Me and your own life – Eternal Salvation – will no longer be your right

Monday, February 17th, 2014 @ 00:15

My dearly beloved daughter, when the time comes, for the Final Day of Judgment, many souls will have denied Me and there will be much fear in their hearts. For, by then, the Truth will be like a crystal clear lake, without a blemish. So clear will the Truth be, that it will be just as if they are gazing into a mirror. And what will they see? They will see My Face, My Sorrow, My Love, My Regret, My Anger and then, they will witness My Justice, because by then there can be no turning back.

The time given to humanity to redeem themselves is now. I have been accorded this time in which to prepare all of you. Use it wisely and you will see the Glory of God. Squander it and you will never see the Light or the Glory of My Kingdom. You will, instead, have to endure eternal separation from Me. Your only company being a pack of wolves – angry demons – in the abyss – which is home to the beast. All those who succumb to wickedness, no matter the scale, will fall further and further away from Me – the more you deny the Word of God.

This time has been given to humanity, so that they will prepare themselves properly. My Mission is to pull the cobwebs from your eyes, so I can show you what you need to do, so that I can welcome you into My New Paradise.

This Mission may be your only chance to enable you to grasp My Hand, before you are plunged into a great vacuum of deceit. Satan has declared that he will continue to steal the souls of those who Love Me. His only focus, at this time, is to drag away from Me – those who truly love Me. So, he will place every doubt, every lie and blasphemy into those souls who live their lives according to the Truth. Through his influence, these people will desert Me. Satan proudly taunts Me, now and every time I lose a soul to him, he swears that he will never cease to interfere with every Mission on Earth, which has been blessed by Me to save souls.

You must never engage with or defend Me against My enemies. Never lose sight of the Most Holy Bible. Let no man tamper with it. Ignore those who try to convince you that God would condone any attempt to change one single word, one single prophecy, one single Commandment, for that is the greatest sin. Never break the First Commandment. No one can place himself above God.

Whoever amongst you sins, must keep coming back to Me, again and again. Never be ashamed to come running to Me. Do not allow yourselves to be filled with hatred of any kind. It is your sin I abhor – yet forgive it. I love you and will continue to love you. It is because I love you that I have been accorded this time to bring all of you together. Do not allow evil to separate you from your brother or sister. Do not listen to anything or anyone who tries to pull you away from My Work – this Mission of Salvation.

Your allegiance to Me is important, for it is you, My Remnant Army, who will be instrumental in saving the rest of the world from suffering the same fate as those who refused to listen to Noah. Anyone, who is responsible for taking one single soul from Me will suffer for this. My Anger is at its worst, when, not content on concentrating on the state of your own soul, you deliberately try to take another with you and away from My Love and My Kingdom.

You have been warned of the consequences before. Now, I remind you again. Take a soul – a life – away from Me and your own life – Eternal Salvation – will no longer be your right.

Your Jesus