Jezus Do Ludzkości

Nic dobrego nie może wypływać z nienawiści, bo ona pochodzi jedynie od szatana

niedziela, 16 lutego 2014 roku, godz. 15.47

Moja szczerze umiłowana córko, gdy nienawiść wchodzi do dusz, muszą one walczyć całą swoją istotą, aby ją usunąć. Jeśli nie zrobią tego, to ona przeniknie te dusze i będzie je nękała, aż je całkowicie pochłonie.

Diabeł wywołuje podejrzliwość, niepokój, zamieszanie, lęk, dopóki dusza, którą wybrał na swój cel, nie stanie się pełna nienawiści do siebie samej i innych. Nienawiść w duszy tworzy spustoszenie wśród wszystkich osób, z którymi się kontaktuje. Zarażona dusza będzie dotąd stosować wszelkie taktyki i sztuczki, aby nakłonić innych do wejścia z nią w kontakt, aż te inne dusze również zarazi, i ten schemat będzie się dalej powielał. Nienawiść rozprzestrzenia się jak wirus i narasta, ponieważ pochłania duszę i włada nią, aż ta dusza poczuje się zmuszona do wyhodowania tej nienawiści wśród innych. Tak właśnie jest popełniane morderstwo z powodu nienawiści, jaką jeden człowiek odczuwa do drugiego. Nienawiść jest podsycana przez kłamstwa i nieprawdy i wciąż wzrasta, aż w końcu ogarnia tak wiele dusz, że będzie z nich mogło emanować tylko zło. Nic dobrego nie może wypływać z nienawiści, bo ona pochodzi jedynie od szatana.

Szatan jest kłamcą i zasiewa ziarna zwątpienia w tych duszach, które nie są czujne. Za każdym razem posługuje się grzechem pychy, aby wytworzyć w duszy nienawiść do drugiej osoby. Tworzy niezgodę wśród dzieci Bożych, które z powodu grzechu pierworodnego są słabe i jeśli nie są Moimi prawdziwymi wyznawcami i nie przestrzegają Słowa Mojego Ojca, padną ofiarą oszustwa.

Nigdy nie ważcie się twierdzić, że jesteście dzieckiem Boga, a przy tym rozdzierać drugą osobę na dwoje. Nigdy nie twierdźcie, że jesteście napełnieni Duchem Świętym, mówiąc równocześnie, że inna dusza jest sługą szatana. Nigdy nie osądzajcie innej osoby w związku z tym, co uważacie za grzech, gdy sami bezcześcicie Moje Oblicze. Nigdy nie stawiajcie się ponad Mnie i nie mówicie, że jesteście bardziej kompetentni niż Ja, kiedy idziecie drogą szatana. Ci, w czyich oczach odbijają się Moje, widzą wszystko i muszą się modlić za te dusze, aby otrzymały Łaskę wyrwania się ze szponów bestii.

Podążanie Moją drogą staje się coraz trudniejsze. Tylko ci, którzy otrzymali odwagę, daną im przez Moc Ducha Świętego, będą mogli się wspinać. Niestety, wielu odpadnie po drodze, ku uciesze złego.

Ciernie tej Misji mogą rozszarpywać wasze ciała, a okrutne nienawistne kpiny mogą przebijać wam serca, ale jestem Tym, Który idzie przed wami, zatem jestem Tym, Który bierze na siebie główny impet tej nienawiści. Zawsze pamiętajcie, że ataki na tę Misję są atakami na Mnie. Nienawiść wobec tej Misji jest nienawiścią wobec Mnie, Jezusa Chrystusa. Nie możecie twierdzić, że Mnie kochacie, a przy tym na różne sposoby okazywać swoją nienawiść do Mnie. Albo jesteście ze Mną, albo przeciwko Mnie. Albo Mi wierzycie, albo nie. Jeśli wierzycie we Mnie, to nigdy nie wolno wam prześladować innej duszy, bo jeśli tak zrobicie, zostaniecie odebrani Mi przez wroga i nie będziecie mieli prawa twierdzić, że jesteście Moi.

Wasz Jezus

Nothing good can come from hatred, for it comes only from Satan

Sunday, February 16th, 2014 @ 15:47

My dearly beloved daughter, when hatred enters souls, they must fight with every core of their being to eradicate it. If not, then it will devour the soul in question and continue to gnaw at it until it has been eaten away.

The devil causes distrust, unease, confusion, fear and then he will not rest, until the soul which he has targeted, becomes full of hatred for himself and for others. Hatred in a soul creates havoc amongst every person that soul comes into contact with. The infested soul will use every tactic and trick to encourage others to engage with him, until the other soul becomes infested also and so, the pattern continues. Hatred spreads like a virus and grows because it engulfs and possesses the soul, until that soul then feels compelled to breed this hatred amongst others. This is how murder is committed, because of the hatred man feels for another. Hatred is fuelled by lies and untruths and it continues to grow until it takes over so many souls that only evil can be emitted from it. Nothing good can come from hatred, for it comes only from Satan.

Satan is a liar and plants seeds of doubt in those souls who leave their guard down. He uses the sin of pride, every time, to create hatred within the soul, against another person. He creates discord amongst God’s children, who, because of original sin, are weak and unless they are genuine followers of Mine and abide by the Word of My Father, they will fall victim to deceit.

Never dare to declare yourself a child of God, on the one hand, and then on the other cut another person in two. Never say that you are filled with the Holy Spirit on the one hand and say, on the other, that another soul is a servant of the devil. Never judge another person by what you deem to be a sin when you, yourself, have defaced My Image. Never place yourself above Me and say you are more knowledgeable than Me, when you are following direction from Satan. Those, with eyes which mirror My Own, are all-seeing and they must pray for such souls, so that they are given the Grace to prise themselves away from the claws of the beast.

My Path forward is getting more difficult. Only those who are granted courage, given to them by the Power of the Holy Spirit, will be able to climb it. Sadly, many will fall by the wayside, much to the delight of the evil one.

The thorns of this Mission may tear at your flesh and cruel jibes of hatred may pierce your hearts, but I Am the One Who walks in front of you and Am, therefore, the One Who takes the brunt of the hatred. Always remember, that attacks on this Mission are attacks against Me. Hatred against this Mission, is hatred against Me, Jesus Christ. You cannot say you love Me in one way and then declare your hatred for Me in different ways. You are either for Me or against Me. You either believe Me, or you don’t. If you believe in Me, you must never persecute another soul, for if you do this, you have been taken away from Me by My enemy and you have no right to declare that you are of Me.

Your Jesus