Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Antychryst użyje swoich tak zwanych stygmatów jako sposobu na przekonanie świata, że jest Jezusem Chrystusem

sobota, 15 lutego 2014 roku, godz. 17.14

Moje dziecko, gdy pod wpływem antychrysta oszustwo będzie pochłaniało dusze, ludzie będą zwodzeni poprzez wiele działań, czynów i słów pochodzących od niego. Słodki i kojący, spokojny w zachowaniu, z przekonaniem będzie usprawiedliwiał każdy grzech przeciwko Bogu. Nawet najbardziej podły grzech przeciwko ludzkości zostanie tak subtelnie usprawiedliwiony jakby był bez znaczenia. Przekona wielu, że pozbawianie życia jest dla dobra innych i jest ważną częścią praw człowieka. Bluźnierstwa, które wyleją się z jego ust, będą postrzegane jako słuszne i właściwe. On usprawiedliwi wszystko, cytując Pismo Święte w odwrotności. Ci, którzy będą się kurczowo trzymać każdego jego słowa, nie będą wiedzieli wystarczająco wiele o Słowie Bożym, aby być w stanie mu zaprzeczyć. Będzie przy tym robił wrażenie, że nieustannie się modli i będzie głosił, że jest uzdolniony duchowo.

Antychryst będzie szukał towarzystwa tych, którzy uchodzą za czyniących wielkie dzieła miłosierdzia, i będzie przymilał się do tych, którzy są postrzegani jako święci w Oczach Bożych.

Z czasem ludzie nawrócą się na to, co, ich zdaniem, jest prawdziwie światłą, jedną ogólnoświatową religią, w której antychryst będzie odgrywał wielką rolę. Wówczas wykorzysta wszelkie demoniczne moce, dane mu przez szatana, by przekonać świat, że ma stygmaty, które są kojarzone ze świętymi. Antychryst użyje swoich tak zwanych stygmatów jako sposobu na przekonanie świata, że jest Jezusem Chrystusem i że przyszedł, aby ocalić świat. Następnie powie, że właśnie obwieszcza Powtórne Przyjście, a ci, którzy ze czcią padną do jego stóp, zostaną zmieceni wraz z nim przez anioła Pańskiego, który wrzuci ich do jeziora ognia.

Wasza Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: The antichrist will use his so-called stigmata as a means to convince the world he is Jesus Christ

Saturday, February 15th, 2014 @ 17:14

My child, when the deception engulfs souls under the influence of the antichrist, people will be fooled by many acts, deeds and words which will come from him. Sweet and soothing and with a calm demeanor, he will confidently justify every sin against God. Even the most vile sin against humanity will be gently explained away as if it is of no consequence. He will convince many that the taking of life is for the good of others and an important part of human rights. Blasphemies, which will pour from his mouth, will be seen as just and proper. He will justify everything by quoting Holy Scripture, backwards. Those who will hang on to his every word will not know enough about the Word of God to be able to contradict him. Then he will give the impression that he prays constantly and will declare that he is spiritually gifted.

The antichrist will seek out the company of those who are seen to do great works of charity and he will court those who are seen to be holy in God’s Eyes.

In time, people will convert to what they will believe to be a truly enlightened one-world religion, in which the antichrist will play a large part. Then he will use every demonic power, given to him by Satan, to convince the world that he has the stigmata, associated with the saints. The antichrist will use his so-called stigmata as a means to convince the world he is Jesus Christ and that he has come to salvage the world. Then he will say that he is announcing the Second Coming and those who fall at his feet, in adoration, will be swept away with him by the Angel of the Lord, who will throw them into the lake of fire.

Your Mother

Mother of Salvation