Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Wielu będzie uważało antychrysta za bardzo świętego człowieka

piątek, 7 lutego 2014 roku, godz. 15.50

Moje dziecko, gdyby Mój Syn, Jezus Chrystus, chodził po ziemi w tym czasie, zostałby zamordowany. Żaden oficjalny przedstawiciel Mojego Kościoła by Go nie zaakceptował. Stałby się pośmiewiskiem, poza tym obawiano by się Go i tak zostałby wzgardzony, że ukrzyżowaliby Go, tak jak poprzednio.

Tym razem Mój Syn przyjdzie tylko w Duchu i z polecenia Mojego Ojca, nie pojawi się na ziemi jako człowiek w ciele. Wskazuję wam, by to Orędzie było jasne dla wszystkich, bo wielu przyjdzie w Jego Imię, a jeden z nich osiągnie znaczącą pozycję i powie, że jest Moim Synem, lecz to będzie kłamstwo.

Antychryst będzie wzrastał i stanie się tak potężny, że wszędzie będzie można zobaczyć jego wizerunek. Będą mu wznoszone pomniki, a jego twarz ciągle się będzie pojawiała w wiadomościach i na ekranach telewizyjnych na całym świecie. Będzie miał poparcie najpotężniejszych przywódców, ale nie stanie się to wcześniej, nim fałszywy prorok publicznie go serdecznie nie przyjmie i nie poprze, a wtedy rzeczywiście będzie on wywierał wpływ na ludzkość.

Gdyby Mój Syn dał się ponownie poznać w ciele i przyciągał uwagę, oni by Go zabili. Antychryst zostanie jednak serdecznie przyjęty na świecie i błędnie uznany za Jezusa Chrystusa.

Wszystkie słowa z Biblii dotyczące Powtórnego Przyjścia Mojego Syna zostaną dostosowane i wypaczone, aby przekonać świat, że jest świadkiem powrotu Jezusa Chrystusa. Wrogowie Mojego Syna, którzy zmieszali się wszędzie z Jego niewinnymi sługami w kościołach Mojego Syna, będą wprowadzeni w poważny błąd. Ich przywódcy przyjmą antychrysta i będą zachęcali dusze, aby go ubóstwiały. Jego wpływ wstrząśnie wieloma, którzy pozostaną wierni Bogu i jest ważne, abyście chronili swoje dusze przed jego hipnotycznym urokiem.

Gdy będziecie nosili przy sobie Medalik Zbawienia, to wraz z innymi Łaskami, które on przynosi, otrzymacie ochronę przed mocą antychrysta. Nie miejcie złudzeń, antychryst oczaruje wielu i będzie postrzegany jako najbardziej potężny, popularny, charyzmatyczny i wpływowy przywódca wszechczasów. Wielu będzie uważało antychrysta za bardzo świętego człowieka, a ze względu na jego powiązania z Kościołem Mojego Syna miliony ludzi nawrócą się na to, co będą uznawali za prawdę. Te fałszywe przejawy świętości przyniosą łzy radości tym wszystkim, którzy dotąd w swoim życiu nie mieli żadnego zaufania do Boga, ani też nie wierzyli w Niego. Będą obsypywali pochwałami tego człowieka i przypisywali mu zasługę uratowania ich dusz.

Początkowo antychryst będzie postrzegany jako wielki przywódca, atrakcyjny, czarujący i przyciągający swoim miłym obejściem. A z czasem zacznie ujawniać moc uzdrawiania i wielu będzie się zgłaszać, twierdząc, że zostali przez niego uzdrowieni. Wielu również oświadczy, że byli świadkami cudów w jego obecności. Potem nastąpi seria fałszywych objawień, w których będzie można zobaczyć podobiznę znaku Ducha Świętego, który pojawi się wszędzie.

Media wykreują jego boski wizerunek i bardzo niewielu się odważy upomnieć go publicznie. Ze względu na znajomość wielu języków, w bardzo krótkim czasie oszuka miliony. Następnie zaczną się rozchodzić pogłoski, że Jezus Chrystus przyszedł po raz drugi. Będą one podsycane przez tych, którzy będą niestrudzenie pracować dla antychrysta poprzez rozprzestrzenianie kłamstwa, aż w końcu będzie on mylnie uznany za Mojego Syna. Wszystkie te wydarzenia brzmią teraz nieprawdopodobnie, ale kiedy wszystko się przed wami odsłoni, wyda się to naturalną serią wydarzeń, które przez wielu będą postrzegane jako podnoszące na duchu.

Następnie, tak jak każdy nikczemny fałsz jest przez szatana prezentowany światu na odwrót, antychryst poprzez satanistyczne rytuały będzie widziany, gdy wstępuje do nieba. Mój Syn podczas Swojego powrotu będzie widziany jako zstępujący z chmur – odwrotnie niż wtedy, gdy wstępował do Nieba – tak jak obiecał.

Wtedy antychryst i wszyscy, którzy będą go niewolniczo czcili, zostaną wrzuceni do jeziora ognia, a pokój będzie wasz, drogie dzieci. Wszyscy, którzy pozostają wierni prawdzie, w mgnieniu oka zostaną uniesieni do Nowego Raju, kiedy Niebo i ziemia staną się jednym.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Many will believe the antichrist to be a very holy man

Friday, February 7th, 2014 @ 15:50

My child, were my Son, Jesus Christ, to walk the Earth at this time, He would be assassinated. No official in His Church would accept Him. He would become a laughing stock, then feared and so despised that they would have Him crucified, just as before.

This time my Son comes in Spirit only and by the Command of my Father, He will not appear on Earth as a man, in the flesh. I urge that this Message is made clear to all, for many will come in His Name, but one of them will rise to prominence and say that he is my Son, but this will be a lie.

The antichrist will rise and become so powerful that his image will be seen everywhere. Statues will be erected in his image and his face will appear constantly on news and television screens around the world. He will be applauded by the most powerful leaders, but it won’t be until he is openly welcomed and then endorsed by the false prophet that he will truly exert his influence over humanity.

Were my Son to make Himself known in the flesh again and command attention, they would destroy Him. The antichrist will, however, be welcomed into the world and be mistaken for Jesus Christ.

Every Word contained in the Bible, regarding the Second Coming of my Son, will be adapted and twisted, in order to convince the world that they are witnessing the return of Jesus Christ. The enemies of my Son, who mingle with those innocent servants of His in my Son’s Churches everywhere, will be led into grave error. Their leaders will embrace the antichrist and encourage souls to idolize him. His influence will shock many who remain faithful to God and it is important that you safeguard your souls against his hypnotic appeal.

The Medal of Salvation, when carried upon your person, will, along with the other Graces it promises, safeguard you against the power of the antichrist. Make no mistake, the antichrist will enthrall many and he will be seen as the most powerful, popular, charismatic and influential leader of all time. Many will believe the antichrist to be a very holy man and, because of his links to my Son’s Church, people in their millions will convert to what they will believe to be the Truth. This false exterior of holiness will bring tears of joy to all those who have had no faith in their lives up to then, nor belief in God. They will lavish praise upon this man and give him the credit for saving their souls.

At first, the antichrist will be seen as a great leader with an appealing, charming and lovable allure. Then in time, he will start to exhibit healing powers and many people will come forward and claim to be healed by him. Many will also claim to witness miracles in his presence. Then a series of false apparitions, in which the image of the sign of the Holy Spirit will be seen, will appear everywhere.

The media will create a godlike image of him and very few will dare to publicly rebuke him. Because of his command of many languages, he will fool millions in a very short period of time. Then, the rumours that Jesus Christ has come back a second time, will begin. These will be fuelled by those who will work tirelessly for the antichrist by spreading lies, until eventually he will be mistaken for my Son. All of these events sound far-fetched now, but when they all unravel before you, it will seem like a natural series of events, which will be seen by many as uplifting.

Then, just as every evil falsity is presented to the world back to front by Satan – the antichrist, through satanic rituals, will be seen to ascend into Heaven. My Son, on His return, will be seen descending upon the clouds – the reverse of when He ascended into Heaven – just as He promised.

Then, the antichrist and all those who slavishly adored him will be thrown into the lake of fire and peace will be yours, dear children. For all those who remain loyal to the Truth, they will, in the blink of an eye, be raised into the New Paradise, when Heaven and Earth become one.

Your beloved Mother

Mother of Salvation