Jezus Do Ludzkości

Nigdy nie zlekceważę tych, którzy są samotni, smutni, przestraszeni i niepewni, czy Bóg istnieje, czy nie

piątek, 7 lutego 2014 roku, godz. 23.38

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Moje Orędzia się rozpowszechniają i rozpalają potrzebę zachęcania wielu, by zwrócili się do Mnie, doświadczycie wielu cudów.

Nawrócą się niewierzący, osoby z każdego wyznania i ci, którzy odcięli się ode Mnie z powodu swojego grzesznego życia. Obiecuję wam to. Człowiek, którego oczy są zamknięte, otworzy je. Ci, którzy noszą w sercach nienawiść, będą płakali łzami radości, gdy ciężar ich brzemienia zostanie odjęty. Człowiek, który w ogóle Mnie nie zna, rozpozna Mnie. Tak wielu przyjdzie i zawoła Mnie, a Obecność Ducha Świętego będzie odczuwana przez wiele osób, które w końcu przyjmą, że to Ja interweniowałem, aby uratować ich od wszelkiej krzywdy.

Moja córko, proszę, uspokój tych wszystkich, którzy czują się zasmuceni z powodu sposobu, w jaki na świecie jest odrzucane Moje Istnienie. Powiedz im, że choć każdy Mój ślad zostanie usunięty, to z Łaski Boga nadal będę oświecał dusze tych, którzy Mnie wzywają. Nigdy nie opuszczę Swoich. Nigdy nie zlekceważę tych, którzy są samotni, smutni, przestraszeni i niepewni, czy Bóg istnieje, czy nie. Gdy po prostu odrzucą pychę i poproszą Mnie o znak Mojej Obecności, odpowiem im. Nigdy wcześniej nie interweniowałem na tak wielką skalę jak teraz. A ponieważ Moim pragnieniem jest uratowanie całej ludzkości, będę przebijał się do serc tych, którzy do tej pory Mnie odrzucali, kiedy Mnie zawołają – jeśli Mnie zawołają.

Czekam na waszą reakcję. Wyczekuję miłości i radości, które wypełnią wasze serca i dusze w chwili pojednania, bo jest to słodycz waszej przemiany. To będzie czas, kiedy otworzycie swoje dusze i pozwolicie Światłu Boga przynieść wam największy Dar, jaki można sobie wyobrazić – Dar Życia Wiecznego.

Wasz Jezus

I will never ignore those who are lonely, sad, frightened and unsure as to whether or not God Exists

Friday, February 7th, 2014 @ 23:38

My dearly beloved daughter, as My Messages spread and as they ignite the need to encourage many to turn to Me, many miracles will be witnessed.

Non-believers, those of every faith and those who have cut themselves off from Me because of their sinful lives, will convert. Of that, I promise you. The man whose eyes are closed will open them. Those with hatred in their hearts will cry tears of joy when the weight of their burden is lifted. The man who does not know Me at all will recognise Me. So many will come and call out to Me and the Presence of the Holy Spirit will be felt by many, when they finally accept that I have intervened to save them from all harm.

My daughter, please reassure all those who feel saddened by the way in which My Existence in the world is being denied. Tell them, although every trace of Me will be vanquished, that by the Grace of God, I will continue to enlighten the souls of those who call out to Me. I will never forsake My own. I will never ignore those who are lonely, sad, frightened and unsure as to whether or not God Exists. By simply moving their pride to one side and asking Me for a sign of My Presence, I will respond to them. Never before have I intervened to such great magnitude, as I do now. It is because of My Desire to save the whole of humanity, that I will cut through to the hearts of those who, up to now, have denied Me, if and when they call out to Me.

I await your response. I anticipate the love and joy, which I will fill your hearts and souls with, at the moment of reconciliation, for that is the sweetness of your conversion. That will be the time when you unlock your soul and allow the Light of God to bring you the greatest Gift you could ever imagine – the Gift of Eternal Life.

Your Jesus