Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Kiedy kapłani Mojego Syna doświadczą straszliwego udręczenia i niesprawiedliwych wyroków, muszą Mnie wołać

czwartek, 6 lutego 2014 roku, godz. 16.15

Moje dziecko, gdy nadejdzie czas, kiedy kapłani Mojego Syna doświadczą straszliwego udręczenia i niesprawiedliwych wyroków, muszą Mnie wołać. Otrzymałam Łaskę, abym mogła udzielić im odwagi, której będą potrzebowali, aby nadal służyć Mojemu Synowi. W szczególności odnoszę się do kapłanów w Kościele katolickim, ponieważ oni będą cierpieć bardziej niż inni słudzy Boga.

Gdy nadejdzie dzień, kiedy zostaną wezwani do złożenia przysięgi, która będzie zaprzeczała Boskości Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, nigdy nie wolno im wątpić w rzeczywiste intencje tych, którzy tego od nich oczekują. Kiedy zostaną poproszeni, aby odrzucić znaczenie Najświętszej Eucharystii i przyjąć nową interpretację, poznają, że nadeszła godzina. Będzie to dzień, w którym zacznie się gnicie, a mury pod dachami kościołów wszędzie będą niszczeć.

Pragnę, aby wszyscy kapłani, którzy będą się musieli zmierzyć z tymi bolesnymi próbami, odmawiali tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 135
Dla kapłanów – O obronę prawdy

O umiłowana Matko Zbawienia, pomóż mi w chwili, gdy będę w potrzebie.

Módl się, abym został pobłogosławiony Darami wylanymi na moją niegodną duszę przez Moc Ducha Świętego, bym bronił prawdy w każdym czasie.

Podtrzymaj mnie w każdym przypadku, gdy poproszą Mnie o zaprzeczenie prawdzie, Słowu Bożemu, świętym sakramentom i Najświętszej Eucharystii.

Pomóż mi wykorzystać Łaski, które otrzymuję, aby trwać niezłomnie wobec niegodziwości szatana i wszystkich tych biednych dusz, którymi się on posługuje, aby bezcześcić Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Pomóż mi, gdy będę w potrzebie.

Dla dobra dusz daj mi odwagę do udzielania sakramentów każdemu dziecku Bożemu, kiedy wrogowie Boga mogą mi tego zakazywać.

Amen.

Kiedy te czasy nastąpią, musicie być przygotowani na dalsze wypełnianie Dzieła Bożego i niesienie Jego Krzyża z wytrzymałością i godnością, dla dobra dusz własnych i dusz wszystkich dzieci Bożych.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: When my Son’s priests will face terrible anguish and miscarriages of justice, they must call on me

Thursday, February 6th, 2014 @ 16:15

My child, when the time comes, when my Son’s priests will face terrible anguish and miscarriages of justice, they must call on me. I have been given the Grace to be able to give them the courage they will need to continue to serve my Son. I refer, in particular, to priests in the Catholic Church, for they will suffer more than any other servants of God.

When the day comes and when they are called to swear an oath, which will deny the Divinity of my beloved Son, Jesus Christ, they must never doubt the real intentions of those who demand this of them. When they are asked to renounce the meaning of the Holy Eucharist and accept a new interpretation, they will know then that the hour has come. That will be the day when the rot will set in and the crumbling of the walls will be witnessed under the roofs of churches everywhere.

I desire that all priests, who will have to face these sorrowful trials, recite this Crusade Prayer (135)

To defend the Truth.

O beloved Mother of Salvation, help me in my moment of need.

Pray that I am blessed with the Gifts poured down upon my unworthy soul, by the Power of the Holy Spirit, to defend the Truth at all times.

Sustain me in every incident, where I am asked to deny the Truth, the Word of God, the Holy Sacraments and the Most Holy Eucharist.

Help me to use the Graces I receive to stand firm against the wickedness of Satan and all those poor souls he uses to defile your Son, Jesus Christ.

Help me in my hour of need.

For the sake of souls, give me the courage to provide the Sacraments to each child of God, when I may be forbidden by the enemies of God to do so.

Amen.

When these times commence, you must be prepared to continue to carry on the Work of God and carry His Cross with resilience and dignity, for the sake of your own souls and those of all God’s children.

Your beloved Mother

Mother of Salvation